Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A munkavállalók szabad mozgása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A munkavállalók szabad mozgása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

492/2011/EU rendelet a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Frissíti (és kodifikálja, azaz egységes szerkezetbe foglalja) az európai uniós polgárok szabad mozgáshoz és az Európai Unió valamely más országában való munkavállalásához való jogáról szóló korábbi jogszabályokat.
 • Emellett az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 45. cikkében szereplő szabad mozgás elvének gyakorlati betartásának biztosítására is törekszik.

FŐBB PONTOK

 • A munkaerő szabad mozgása előnyös azon személyek számára, akik az EU valamely más országában kívánnak dolgozni, valamint az őket fogadó országok társadalmának is. Míg az előbbiek számára lehetővé teszi a szabad mozgáshoz való joguk gyakorlását és személyes helyzetük javítását, az utóbbiak be tudják ilyen módon tölteni az üres állásokat és a szakképzett munkaerő hiányát.
 • Ugyanúgy, ahogy valamely uniós ország lakója jogosult jövedelemszerző alkalmazást vállalni egy másik uniós országban, a munkavállalók is hirdethetik álláslehetőségeiket és köthetnek munkaszerződéseket potenciális munkavállalókkal az egész EU-ban.
 • Ez a jogszabály kodifikálja az 1612/68/EGK rendeletet és annak helyébe lép, e rendeletet számos alkalommal jelentős mértékben módosították. A rendelet biztosítja a rendszer gördülékeny működését azáltal, hogy tiltja bármiféle állampolgárság alapján tett hátrányos megkülönböztetést az EU polgárai között.
 • Tiltja különösen az alábbiakat:
  • más állampolgárságú munkavállalók toborzására alkalmazandó külön eljárások;
  • a betölthető munkahelyek hirdetésének korlátozása vagy a másik uniós országból érkezőkre vonatkozó, például a munkaügyi hivataloknál történő nyilvántartásba vétellel kapcsolatos külön feltételek.
 • Hasonlóképpen jogszerűtlen bármiféle megkülönböztetés a saját országbeli és más uniós országból érkezett munkavállalók között az olyan foglalkoztatási és munkafeltételeket illetően, mint a következők:
  • a munkához jutás, beleértve a munkakeresőknek a munkaügyi hivatalok által nyújtott segítséget;
  • munkakörülmények, ideértve a javadalmazást, a munkaviszony megszüntetését, az újraelhelyezést vagy a szociális és adókedvezményeket;
  • a képzéseken való részvétel, beleértve a szakiskolai képzésben és az átképzésben való részvételt is.
 • Ugyanezen egyenlő hozzáférési elv vonatkozik az oktatási intézményekre, szakmunkás és egyéb szakképzésekre egy más uniós országban dolgozó uniós polgár gyermekei esetében.
 • A jogszabály bizonyos szociális jogokat is szabályoz. Egy más uniós országban dolgozó munkavállaló az állampolgárokéval megegyező jogosultságot élvez a lakásjegyzékbe történő felvételre abban a régióban, ahol alkalmazásban áll, ha van ott ilyen jegyzék, valamint megilletik az ebből eredő esetleges kedvezmények.
 • A jogszabály rendelkezik továbbá az egyenlő bánásmódról a szakszervezeti tagság és az azzal kapcsolatos jogok gyakorlásának vonatkozásában, beleértve a szavazati jogot is, és egy szakszervezet ügyviteli vagy vezetői tisztségeire való választhatóság jogát is.
 • Bizonyos szintű nyelvtudás előírható egy adott álláshoz, azonban bármely, nyelvtudással kapcsolatos követelménynek észszerűnek és szükségesnek kell lennie a szóban forgó állás tekintetében.

Egy kivétel

A megkülönböztetés tilalmának elve alól egy kivétel van, mégpedig a hatósági jogkörök gyakorlásával vagy az állami közérdek védelmét szolgáló kötelezettségekkel járó állások. Az uniós országok ezeket az álláshelyeket fenntarthatják saját állampolgáraik számára.

Új EURES rendelet

 • 2016-ban a 492/2011/EU rendeletet az Európai Foglalkoztatási Szolgálatokról (EURES-ről) szóló (EU) 2016/589 rendelet módosította. Ennek eredményeképpen az állásajánlatokkal, álláspályázatokkal és önéletrajzokkal kapcsolatos információk uniós országok közötti megosztására vonatkozó szabályok az új rendelet hatálya alá tartoznak.
 • A 2014/54/EU irányelv célja az EUMSZ 45. cikke és a 492/2011/EU rendelet 1–10. cikke által biztosított jog egységes gyakorlati alkalmazásának és érvényesítésének elősegítése.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A 492/2011/EU rendelet az eredeti jogi aktus (1612/68/EGK rendelet) és módosításainak kodifikált szövege. 2011. június 16 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 492/2011/EK rendelete (2011. április 5.) a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról (kodifikált szöveg) (HL L 141., 2011.5.27., 1–12. o.)

A 492/2011/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/54/EU irányelve (2014. április 16.) a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről (HL L 128., 2014.4.30., 8–14. o.)

Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata — Harmadik rész: Az Unió belső politikái és tevékenységei — IV. cím: A személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása — 1. fejezet: Munkavállalók — 45. cikk (az EKSz. korábbi 39. cikke) (HL C 202., 2016.6.7., 65–66. o.)

utolsó frissítés 13.02.2017

Top