Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Értékpapírok kibocsátói – átláthatóbb információk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Értékpapírok kibocsátói – átláthatóbb információk

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2004/109/Ek irányelv – a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Ezen irányelv a valamely uniós országban lévő vagy működő szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóiról szóló, befektetők részére nyújtott tájékoztatás javítására törekszik. Ezen irányelv az uniós országokat a szavazati jogok jelentős százalékának birtoklására vonatkozó folyamatos tájékoztatáson túlmenően a pénzügyi év során szerzett bevételeikről szóló időszakos pénzügyi információk közzétételére kötelezi.

2013-ban az átláthatóságról szóló irányelvet a 2013/50/EU irányelv módosította. A módosítás célja:

  • a kis és közepes kibocsátókra nehezedő adminisztratív terhek csökkentése a tőkéhez jutásuk javítása céljából;
  • az átláthatósági rendszer hatékonyságának javítása, különös tekintettel a vállalati tulajdonosi szerkezet közzétételére.

A 2013/50/EU irányelvet az uniós országoknak 2015. november 26-ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

Időszakos pénzügyi információk

Az időszakos tájékoztatás az értékpapír-kibocsátó és az ellenőrzése alatt álló vállalkozások pénzügyi helyzetére vonatkozó információkra vonatkozik. Az értékpapírok kibocsátóinak – amennyiben még nem tettek közzé negyedéves pénzügyi beszámolókat – éves pénzügyibeszámolókat , valamint évközi pénzügyi beszámolókat (a továbbiakban: időközi vezetőségi nyilatkozatokat) kell közzétenniük.

A 2013/50/EU irányelv azonban megszüntette az időközi nyilatkozat és a negyedéves pénzügyi beszámoló közzétételére vonatkozó kötelezettséget. Másrészről a pénzügyi beszámolónak az eddigi öt hónap helyett legalább tíz hónapig nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie.

A jelentős mértékű szavazati jogok birtoklására vonatkozó bejelentés

Amennyiben egy részvényes olyan kibocsátó részvényeit vásárolja meg vagy kínálja, akinek részvényeit szabályozott piacra bevezették, és amely részvényekhez szavazati jog kapcsolódik, akkor a részvényes az ügyletet követően tájékoztatja a kibocsátót a birtokában lévő szavazati jogok százalékos arányáról. Ezen szabály abban az esetben alkalmazandó, ha ez a százalékos arány elér vagy meghalad bizonyos küszöbértékeket (5%, 10%,15%, 20%, 25%, 30%, 50% és 75%), vagy e küszöbértékek alá csökken. Ez azokra az esetekre is érvényes, amikor valamely természetes vagy jogi személy a szavazati jogok megszerzésére, eladására vagy gyakorlására jogosult.

A 2013/50/EU irányelv kiterjesztette a bejelentési kötelezettséget az olyan pénzügyi eszközökkel összefüggő küszöbértékek átlépésére is, amelyek hasonló gazdasági hatást kiváltó részvények megszerzésére való jogosultságot vagy képességet eredményezhetnek. A küszöbértékek átlépésének értékelése céljából a tulajdonosnak jóvá kell hagynia az egyéb pénzügyi eszközökre vonatkozó részvényeket.

A bejelentés – amely a lehető leghamarabb teljesítendő – a szavazati jogok új megoszlására, a részvényes személyazonosságára, a változás időpontjára és az elért szavazati küszöbértékre vonatkozik.

A kormányok részére teljesített kifizetésekre vonatkozó jelentés

A 2013/50/EU irányelv által bevezetett új intézkedés. Ezen irányelv a nyersanyag-kitermelő iparágakban (olaj, gáz és ásványi anyagok) vagy az erdők fakitermelésében tevékenykedő, tőzsdén jegyzett társaságokat arra kötelezi, hogy évente egy külön beszámoló formájában jelentsék be a működésük helye szerinti országok kormányainak fizetett összegeket.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2005. január 20-tól hatályos. Az uniós országoknak 2007. január 20-ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/109/EK irányelve (2004. december 15.) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 390., 2004.12.31., 38–57. o.).

A 2004/109/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1569/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók által alkalmazott számviteli standardok egyenértékűségének megállapítására szolgáló eljárásnak a 2003/71/EK és a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti létrehozásáról (HL L 340., 2007.12.22., 66–68. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2007/657/EK ajánlása (2007. október 11.) a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, a szabályozott információk központi tárolására hivatalosan kijelölt rendszerek elektronikus hálózatáról (HL L 267., 2007.10.12., 16–22. o.).

A Bizottság 2007/14/EK irányelve (2007. március 8.) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról (HL L 69., 2007.3.9., 27–36. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 30.11.2015

Top