Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Közbeszerzési szerződések és koncessziók odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárások

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Közbeszerzési szerződések és koncessziók odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárások

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 92/13/EGK irányelve a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok beszerzési eljárásairól

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv értelmében az uniós országoknak biztosítaniuk kell, hogy a közüzemi ágazat közbeszerzési szerződéseinek és koncesszióinak odaítélésére vonatkozó határozatokkal, valamint az eljárás lezárta előtt született határozatokkal szemben gyors és hatékony jogorvoslattal lehessen élni azon az alapon, hogy e határozatok megsértették az uniós közbeszerzési jogot.

FŐBB PONTOK

  • A 92/13/EGK irányelv a közüzemi ágazatot érintő azon közbeszerzési szerződésekre és koncessziókra vonatkozik, amelyek a vonatkozó lényeges szabályok hatálya alá esnek (a 2014/23/EU és a 2014/25/EU irányelv, ez utóbbi 2016. április 18-tól a 2004/17/EK irányelv helyébe lép).
  • Az uniós országok biztosítják, hogy legalább azon személyeknek legyen lehetőségük jogorvoslati eljárás igénybevételére, akiknek érdekében áll vagy állt egy adott szerződés elnyerése, és állítólag jogsértést szenvedtek, vagy fennáll ennek a kockázata.
  • A 92/13/EGK irányelv a keresetek indítását lehetővé teszi mind a szerződés aláírása előtt (szerződéskötést megelőző jogorvoslatok), mind pedig az után (szerződéskötést követő jogorvoslatok).
    • A szerződéskötést megelőző jogorvoslatok a közbeszerzési eljárás során, de legalábbis a szerződés hatálybalépése előtt igyekeznek orvosolni a közbeszerzési szabályok megsértését. E jogorvoslatok magukban foglalhatják ideiglenes intézkedések megtételét, kötelező várakozási időszak meghatározását, valamint a szerződés odaítélésének megakadályozása érdekében a szerződés odaítélésére vonatkozó eljárásnak a kereset kivizsgálásának idejére történő felfüggesztését.
    • A szerződéskötést követő jogorvoslatok célja, hogy egy adott szerződés odaítélését követően érvénytelenítsék a szóban forgó szerződést, illetve ellentételezést nyújtsanak (többnyire kártérítés formájában) az érintett felek számára.
  • A 92/13/EGK irányelvet alapjaiban módosította a 2007/66/EK irányelv. A 2014/23/EU irányelv további módosításokat vezetett be, amelyek főként arra irányultak, hogy a 2014/23/EU irányelvben foglalt koncessziók tekintetében kiterjesszék a 92/13/EGK irányelv hatókörét, valamint aktualizálják a 2014/25/EU irányelvben a közbeszerzési szerződések vonatkozásában lefektetett lényeges követelményekre való hivatkozásokat.
  • A 92/13/EGK irányelv közszférára vonatkozó megfelelője a 89/665/EGK irányelv. Ez utóbbi irányelvet alaposan átdolgozta a 2007/66/EK irányelv. A 2014/23/EU irányelv további módosításokat eszközölt saját, illetve a 2014/24/EU irányelv céljaira.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1992. március 6-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 1993. január 1 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapjának „Jogorvoslati irányelvek” című oldalát.

JOGI AKTUS

A Tanács 92/13/EGK irányelve (1992. február 25.) a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 76., 1992.3.23., 14–20. o.)

A 92/13/EGK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat (amely csak a 2007/66/EK irányelv elfogadásáig bevezetett módosításokat tartalmazza) kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve (2004. március 31.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról (HL L 134., 2004.4.30., 1–113. o.) (hatályos 2016.4.18 -ig)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243–374. o.) (hatályos 2016.4.18 -tól)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1–64. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65–242. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 21.03.2016

Top