Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hulladékká vált elemek és akkumulátorok ártalmatlanítása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hulladékká vált elemek és akkumulátorok ártalmatlanítása

Ez a jogszabály megtiltja a bizonyos mennyiségű higanyt vagy kadmiumot tartalmazó elemek és akkumulátorok forgalomba hozatalát, valamint az elemek és akkumulátorok gyűjtésére, újrafeldolgozására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat határoz meg.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve (2006. szeptember 6.) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről [Lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv tiltja azon elemek és akkumulátorok forgalomba hozatalát, amelyek higany- vagy kadmiumtartalma meghalad bizonyos meghatározott mennyiséget. Ezen túlmenően előmozdítja a hulladékká vált elemek és akkumulátorok nagyarányú begyűjtését és újrafeldolgozását, valamint az elemek és akkumulátorok életciklusában - többek között az újrafeldolgozás és az ártalmatlanítás során - közreműködő valamennyi szereplő jobb környezeti teljesítményét.

Az irányelv célja a környezetbe bekerülő veszélyes - különösen a higany-, a kadmium- és az ólomtartalmú - anyagok mennyiségének csökkentése; e célt pedig a veszélyes anyagok elemekben és akkumulátorokban történő felhasználásának csökkentése, valamint a felhasznált anyagok újrafelhasználása révén kell elérni.

Az irányelv az elemek és akkumulátorok valamennyi típusára alkalmazandó, kivéve a tagállamok biztonságának védelmére szolgáló eszközökhöz való, illetve katonai célokra vagy a világűrben való felhasználásra tervezett berendezésekben használt elemeket és akkumulátorokat. Ennélfogva ez az irányelv a termékek szélesebb körét szabályozza, mint a 91/157/EGK irányelv, amely kizárólag a higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmazó szárazelemekre volt alkalmazandó, és hatálya alá nem tartoztak a gombelemek.

Az irányelv a higanytartalom tekintetében tiltja a 0,0005%-nál magasabb tömegszázalék higanyt tartalmazó szárazelemeket és akkumulátorokat, függetlenül attól, hogy azokat valamely készülékbe beépítették-e vagy sem. E tilalom 2015 októberéig nem alkalmazandó azon gombelemekre, amelyek legfeljebb 2 tömegszázalék higanyt tartalmaznak (a hallókészülékekhez használt gombelemek esetében e mentesség a Bizottság felülvizsgálata alá tartozik).

A kadmium tekintetében tilos forgalomba hozni azokat a hordozható elemeket vagy akkumulátorokat, beleértve a készülékbe építetteket is, amelyek több mint 0,002 tömegszázalék kadmiumot tartalmaznak (kivéve a vészjelző és riasztórendszerekben vagy az orvosi felszerelésekben használt hordozható elemeket és akkumulátorokat). A vezeték nélküli villamos kéziszerszámokba szánt hordozható elemek és akkumulátorok 2016. december 31-ig mentességet élveznek e tilalom alól, lehetővé téve az érintett helyettesítő technológiákhoz való további alkalmazkodást az újrafeldolgozó ipar és a fogyasztók számára a teljes értékláncban.

A tagállamoknak a hulladékká vált szárazelemek és akkumulátorok nagyarányú újrafoldolgozásának biztosítása céljából meg kell hozniuk a szelektív hulladékgyűjtés előmozdítására és maximalizálására, valamint az elemek és akkumulátorok nem szelektált települési hulladékként történő ártalmatlanításának megakadályozására irányuló szükséges intézkedéseket (ideértve a gazdasági eszközöket is). Olyan rendelkezéseket kell hozniuk, amelyek lehetővé teszik a végfelhasználók számára, hogy a hulladékká vált elemeket és akkumulátorokat a közelben található gyűjtőhelyen adják le, valamint azokat a gyártók díjmentesen visszavegyék. A tagállamoknak el kell érniük az alábbi minimális begyűjtési arányokat: 25% 2012. szeptember 26-ig és 45% 2016. szeptember 26-ig.

A 2013/56/EU irányelv szerint biztosítani kell az elemek és akkumulátorok könnyű és biztonságos eltávolításának lehetőségét. Az elemeket és akkumulátorokat tartalmazó készülékekhez ekként az elemek és akkumulátorok biztonságos - a végfelhasználó vagy valamely független szakember általi - eltávolítására vonatkozó utasításokat is mellékelni kell.

A tagállamoknak emellett biztosítaniuk kell a begyűjtött elemeknek és akkumulátoroknak az elérhető legjobb technikák alkalmazásával történő kezelését és újrafeldolgozását. Az újrafeldolgozás fogalma nem terjed ki az energetikai hasznosításra.

A kezelésnek magában kell foglalnia legalább valamennyi folyadék és sav eltávolítását. Az elemek és akkumulátorok kezelését és tárolását (beleértve az ideiglenes tárolást is) vízhatlan felülettel és időjárásálló borítással ellátott helyiségekben vagy megfelelő konténerekben kell elvégezni. Az irányelv egyúttal megállapítja az elemek újrafeldolgozási eljárásának hatékonysági mutatóival kapcsolatos kötelezettséget, amely a vegyi összetételtől függ.

A tagállamok hulladéklerakóban vagy föld alatti tárolóban ártalmatlaníthatják a kadmiumot, higanyt, illetve ólmot tartalmazó begyűjtött elemeket és akkumulátorokat, ha nem áll rendelkezésre működő végsőpiac az újrafeldolgozott termékek számára, vagy a környezeti, gazdasági és társadalmi hatások részletes felmérése alapján kimutatták, hogy az újrafeldolgozás nem a legmegfelelőbb megoldás. Egyéb esetekben tilos az ipari, illetve gépjárműelemekből és -akkumulátorokból származó hulladék hulladéklerakóban vagy elégetés útján történő ártalmatlanítása; kizárólag a kezelésen és újrafeldolgozáson keresztülment maradványok ártalmatlaníthatók hulladéklerakóban, illetve égethetők el.

A hulladékkezelés és újrafeldolgozás az érintett tagállam vagy a Közösség területén kívül is elvégezhető, feltéve, hogy a hulladék szállításáról szóló uniós jogszabályt tiszteletben tartják.

A gyártónak kell viselnie az ipari, gépjármű- és hordozható elemek, valamint akkumulátorok begyűjtésének, kezelésének és újrafeldolgozásának, illetve e rendelkezések közzétételére irányuló kampányok költségeit. A kisüzemi gyártók mentesülnek e kötelezettség alól, feltéve hogy ez nem akadályozza a begyűjtési és újrafeldolgozási rendszerek megfelelő működését. Valamennyi szárazelem- és akkumulátorgyártót nyilvántartásba kell venni.

A végfelhasználók számára biztosítani kell a különböző csatornákon keresztüli teljes körű tájékoztatást:

  • Az elemekhez és akkumulátorokhoz felhasznált anyagoknak a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatásairól, valamint az ártalmatlanításukkal kapcsolatos begyűjtésre és újrafeldolgozásra vonatkozó rendelkezésekről - kampányokon vagy közvetlenül a forgalmazón keresztüli tájékoztatás révén.
  • Az akkumulátor vagy a hordozható elem kapacitásáról, illetve a bizonyos küszöbértéket meghaladó vegyianyag-tartalomról; az ezzel kapcsolatos információt az elemeken, akkumulátorokon és elemcsomagon jól látható, jól olvasható és letörölhetetlen módon kell feltüntetni.
  • A szelektív hulladékgyűjtés biztosításának jelentőségéről az áthúzott kerekes szemétgyűjtő tartály ábrájának alkalmazásával.

A tagállamoknak jelentést kell tenniük a Bizottságnak az irányelv végrehajtásáról, valamint az elemek és akkumulátorok környezetre gyakorolt hatásait érintő fejlesztések ösztönzésére irányuló intézkedéseikről (többek között új újrafeldolgozási és hulladékkezelési technológiákról). Az irányelv bizonyos aspektusait 2013-ban felülvizsgálták (lásd a 2013/56/EU irányelvet).

Háttér

Ez az irányelv hatályon kívül helyezi, valamint felváltja a 91/157/EGK irányelvet.

Évente több százezer tonna ipari és hordozható elemet, valamint akkumulátort hoznak forgalomba a közösségi piacon. Fémek széles skáláját - többek között higanyt, ólmot, kadmiumot, valamint nikkelt, rezet, cinket, mangánt és lítiumot - alkalmaznak.

E termékekből származó hulladékok ártalmatlanítása szennyezi a légkört (elégetés esetén), valamint a talajtakarót és a vizet (a hulladéklerakás vagy hulladéktemetés esetén). A megfelelő szabályozás segítségével csökkenthetővé válik az e hulladékokból származó környezetszennyezés. Ezen túlmenően a hulladék újrafeldolgozása lehetővé teszi több ezer tonna fém - többek között a nikkelhez, kobalthoz és ezüsthöz hasonló nemesfémek - újrahasznosítását.

Ezzel a témával kapcsolatos további információ az Európai Bizottság honlapján található.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006/66/EK irányelv

2006.9.26.

2008.9.26.

HL L 266., 2006.9.26.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008/12/EK irányelv

2008.3.20.

-

HL L 76., 2008.3.19.

2008/103/EK irányelv

2008.12.5.

2009.1.5.

HL L 327., 2008.12.5.

2013/56/EU irányelv

2013.12.30.

2015.7.1.

HL L 329., 2013.12.10.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2008/763/EK határozata (2008. szeptember 29.) a hordozható elemek és akkumulátorok végfelhasználók részére történt éves értékesítésének kiszámítására vonatkozó közös módszertannak a 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti kidolgozásáról [Hivatalos Lap L 262., 2008.10.1.].

Utolsó frissítés: 19.05.2014

Top