Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poliklórozott bifenilek (PCB-k) és poliklórozott terfenilek (PCT-k) ártalmatlanítása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poliklórozott bifenilek (PCB-k) és poliklórozott terfenilek (PCT-k) ártalmatlanítása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

96/59/EK irányelv – poliklórozott bifenilek (PCB-k) és poliklórozott terfenilek (PCT-k) ártalmatlanítása

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv összehangolja a poliklórozott bifenilek és poliklórozott terfenilek (PCB-k és PCT-k)* ártalmatlanítására, valamint az ezeket tartalmazó berendezések megtisztítására és ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályokat.

FŐBB PONTOK

 • Az uniós országoknak gondoskodniuk kell a következőkről:
  • az elhasználódott PCB-k és PCT-k, valamint az azokat tartalmazó berendezések lehető leghamarabb történő ártalmatlanítása;
  • nyilvántartás összeállítása azokról a berendezésekről, amelyek 5 liternél több PCB-t vagy PCT-t tartalmaznak, és az ilyen nyilvántartások összesítéseinek legkésőbb az irányelv elfogadását követő három éven belül történő megküldése az Európai Bizottságnak;
  • szükséges intézkedések meghozatala, hogy a PCB-k és PCT-k ártalmatlanításával foglalkozó vállalkozások engedélykötelesek legyenek, valamint nyilvántartást vezessenek a számukra leszállított, elhasználódott PCB-k és PCT-k mennyiségéről, eredetéről és természetéről;
  • a szükséges óvintézkedések megtétele a PCB-ket és PCT-ket, valamint az azokat tartalmazó berendezéseket érintő mindenfajta tűzveszély elhárítására;
  • a PCB-k és PCT-k hajókon történő égetésének tilalma;
  • a PCB-k és PCT-k transzformátorok feltöltésére irányuló használatának tilalma;
  • intézkedések meghozatala annak biztosítására, hogy a több mint 0,05 tömegszázalékban PCB-ket vagy PCT-ket tartalmazó transzformátorok megtisztítása a jogszabályban előírtaknak megfelelően történjen;
  • a több mint 5 liter PCB-t vagy PCT-t tartalmazó berendezések legkésőbb 2010 végéig történő megtisztítása és/vagy ártalmatlanítása, kivéve azokat a transzformátorokat, amelyek 0,05 és 0,005 tömegszázalék közötti koncentrációban tartalmaznak PCB-ket vagy PCT-ket, amelyeket elegendő a hasznos élettartamuk végén ártalmatlanítani.
 • A nyilvántartásoknak a következőket kell tartalmazniuk:
  • a berendezés tulajdonosának neve és címe;
  • a berendezés helye és leírása;
  • a berendezésben lévő PCB-k és PCT-k mennyisége;
  • a végrehajtott vagy tervezett kezelés vagy csere dátuma és típusa;
  • a nyilvántartásba vétel időpontja.
 • A Bizottság:
  • megállapítja a szennyezett anyagok PCB- és PCT-tartalmának meghatározására szolgáló mérés referenciamódszereit;
  • műszaki szabványokat állapít meg a PCB-k és PCT-k ártalmatlanításának egyéb módszereire vonatkozóan;
  • hozzáférhetővé teszi a PCB-ket és PCT-ket tartalmazó elektromos berendezések, azaz kondenzátorok, ellenállások és induktív tekercsek gyártási neveinek jegyzékét;
  • ha szükséges, meghatározza a PCB-k és PCT-k egyéb, kevésbé veszélyes helyettesítőit.
 • A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK rendelet jogi keretet teremt a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokra vonatkozóan. Egyszersmind vonatkozik a PCB-kre is, melyek a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok közé tartoznak.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1996. szeptember 16-tól alkalmazandó. Az uniós országoknak 1998. március 16 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Poliklórozott bifenilek (PCB-k) és poliklórozott terfenilek (PCT-k): emberek által előállított, a múltban különösen elektromos berendezésekben széles körben használt vegyületcsoport. Az 1970-es évek végén számos ország környezetvédelmi megfontolásból betiltotta a használatukat.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 96/59/EK irányelve (1996. szeptember 16.) a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról (HL L 243., 1996.9.24., 31–35. o.)

A 96/59/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2001/68/EK határozata (2001. január 16.) a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról szóló 96/59/EK tanácsi irányelv 10. cikkének a) pontja szerinti PCB-mérések két referenciamódszerének megállapításáról (az értesítés a C(2001) 107. számú dokumentummal történt) (HL L 23., 2001.1.25., 31. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról (HL L 158., 2004.4.30., 7–49. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot

utolsó frissítés 13.02.2017

Top