Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A zaj értékelése és kezelése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A zaj értékelése és kezelése

Az Európai Unió a zajterhelés elleni küzdelem keretében olyan közös megközelítést határoz meg, amelynek elsődleges célja a környezeti zajnak való kitettség káros hatásainak elkerülése, megelőzése, illetve csökkentése. Ez a megközelítés közös módszereken alapuló zajtérképezésen, a lakosság tájékoztatásán, valamint helyi szintű cselekvési tervek végrehajtásán alapul. Ennek az irányelvnek a zajforrásokra vonatkozó közösségi intézkedések kidolgozásához is jogalapot kell képeznie.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/49/EK irányelve (2002. június 25.) a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv azon környezeti zaj elleni küzdelmet célozza, amelynek a lakosság a beépített területeken, a közparkokban vagy más, agglomeráción belüli csendes helyeken, a háborítatlan vidéki térségekben, az iskolák közelében, kórházak környékén, valamint más, zajra érzékeny épületekben és területeken ki van téve. Az irányelv nem alkalmazandó arra a zajra, amelyet a zaj hatásának kitett személy maga idéz elő, továbbá a háztartási tevékenységek vagy a szomszédok által okozott, illetve a munkahelyeken észlelt zajra, sem a közlekedési eszközök belsejében, sem a katonai területeken a katonai tevékenységek közben keletkező zajra.

A zajmutatók és az értékelésükre vonatkozó módszerek

Az Lden a nappal, este és éjszaka keletkezett teljes zajszintet jelző mutató, amely a zajnak való kitettséghez kapcsolódó terhelés értékelésére használatos. Az Léjjeli az éjszakai hangnyomásszintet jelző, az alvás megzavarását értékelő mutató. Az Lden és az Léjjeli mutatót a stratégiai zajtérképek készítéséhez használják.

Az akusztikai tervezéshez és zajövezetek meghatározásához, valamint az irányelv I. mellékletében meghatározott különleges esetekben más mutatók is használhatók.

Az Lden- és az Léjjeli-értékek meghatározása az irányelv II. mellékletében megállapított értékelési módszerek segítségével történik. Az Lden- és az Léjjeli-értékek meghatározására vonatkozó közös értékelési módszereket a Bizottság állapítja meg. Időközben a tagállamok használhatják a saját módszereiket a közös mutatók meghatározásához, amennyiben ezek a módszerek megfelelnek a II. mellékletnek.

Az irányelv jövőbeli felülvizsgálatai során a III. melléklet dózis-hatás összefüggésekkel egészül ki, hogy lehetővé tegye a zaj által a lakosságra gyakorolt hatások értékelését.

A közúti, a légi és a vasúti közlekedés, valamint az ipari zaj tekintetében a tagállamok legkésőbb 2005. július 18-ig közlik a Bizottsággal az összes – hatályos vagy tervezett, L-den- vagy Léjjeli-értékben, és adott esetben Lnappali- és Lesti-értékben kifejezett – releváns értékre vonatkozó információkat.

A stratégiai zajtérképezés

A stratégiai zajtérkép lehetővé teszi valamely adott területen belül a különféle zajforrásokból eredő zajnak való kitettség átfogó értékelését, valamint az e területre vonatkozó átfogó zajhelyzeti előrejelzések készítését. A stratégiai zajtérképeknek eleget kell tenniük az irányelv IV. mellékletében ismertetett minimumkövetelményeknek.

A tagállamok legkésőbb 2005. július 18-ig nyilvánosságra hozzák a stratégiai zajtérképek elkészítéséért és – adott esetben – jóváhagyásáért felelős hatóságokra és szervekre vonatkozó információkat.

A tagállamok legkésőbb 2005. június 30-ig, majd azt követően ötévente egyszer tájékoztatják a Bizottságot a területükön lévő minden, évente 6 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító fontosabb közútról, 60 000 szerelvénynél többet áteresztő fontosabb vasútvonalról és a fontosabb repülőterekről, valamint minden, 250 000-nél több lakost számláló agglomerációról. Az infrastruktúrák közelében és a fentiekben felsorolt agglomerációkban az előző naptári évben fennálló helyzetet bemutató stratégiai zajtérképeket legkésőbb 2007. június 30-ig el kell készíteni és – adott esetben – jóvá kell hagyni.

A tagállamok legkésőbb 2008. december 31-ig tájékoztatják a Bizottságot a területükön található, 100 000-nél több lakost számláló valamennyi agglomerációról, valamint a fontosabb közutakról és vasútvonalakról. A tagállamok legkésőbb 2012. június 30-ig, majd azt követően ötévente elkészítik és – adott esetben – jóváhagyják az említett agglomerációkra vonatkozóan az előző naptári évben fennálló helyzetet bemutató stratégiai zajtérképeket.

A stratégiai zajtérképeket ötévente felül kell vizsgálni, és adott esetben módosítani kell.

A cselekvési tervek

A cselekvési tervek célja a zajjal kapcsolatos problémák és hatások kezelése, ideértve a zaj szükség szerinti csökkentését is. A cselekvési terveknek eleget kell tenniük az V. mellékletben meghatározott minimumkövetelményeknek.

A tervekben szereplő intézkedések terén a hatáskörrel rendelkező hatóságok diszkrecionális jogkörrel rendelkeznek, azonban figyelmet kell szentelni azon prioritásoknak, amelyek valamely vonatkozó határérték túllépése vagy más, a tagállamok által választott kritériumok által határozhatók meg, különösen a stratégiai zajtérképezéssel meghatározott legfontosabb területek tekintetében.

A tagállamok legkésőbb 2005. július 18-ig nyilvánosságra hozzák a cselekvési tervek elkészítéséért és – adott esetben – jóváhagyásáért felelős hatóságokra és szervekre vonatkozó információkat.

Az évente 6 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító fontosabb közutakra, a 60 000 szerelvénynél többet áteresztő fontosabb vasútvonalakra és a fontosabb repülőterekre, valamint a 250 000-nél több lakost számláló agglomerációkra vonatkozóan legkésőbb 2008. július 18-ig kell elkészíteni a cselekvési terveket. Valamennyi nagy agglomerációra és minden fontosabb repülőtérre, közútra és vasútvonalra vonatkozóan legkésőbb 2013. július 18-ig kell elkészíteni a cselekvési terveket.

A cselekvési terveket a zajhelyzetet érintő jelentős esemény bekövetkezése esetén, és legalább ötévente felül kell vizsgálni.

Az állampolgárok tájékoztatása

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy nyilvános konzultációra kerüljön sor, és annak eredményeit a cselekvési tervek jóváhagyása előtt figyelembe vegyék.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a stratégiai zajtérképeket és a cselekvési terveket a szóban forgó irányelv IV. és V. mellékletével és a környezeti információkhoz való hozzáférés szabadságáról szóló irányelvvel összhangban a közvélemény rendelkezésére bocsássák.

Az irányelvre vonatkozó jelentések

A Bizottság 2004. március 10-én a környezeti zajforrásokra vonatkozó hatályos közösségi intézkedésekről szóló jelentést nyújtott be a Parlamentnek és a Tanácsnak (lásd a lenti „Kapcsolódó okmányok” című részt).

A tagállamok összegyűjtik a zajtérképeket és a cselekvési terveket, és továbbítják a Bizottságnak a zajtérképeken szereplő információkat, valamint a cselekvési tervek összefoglalóját. A Bizottság ötévente összefoglaló jelentést tesz közzé a stratégiai zajtérképek és a cselekvési tervek adataira vonatkozóan. Az első jelentés benyújtásának időpontja 2009. július 18.

A Bizottság legkésőbb 2009. július 18-ig jelentést nyújt be a Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv alkalmazásáról. A jelentés értékeli, hogy szükség van-e a környezeti zajjal kapcsolatos további közösségi intézkedésekre, és – adott esetben – végrehajtási stratégiákat javasol. A jelentés többek között a Közösségen belüli akusztikai környezet minőségének vizsgálatát tartalmazza. Ötévente felülvizsgálat tárgyát képezi.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2002/49/EK irányelv

2002.7.18.

2002.7.18.

HL L 189., 2002.7.18.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az 1137/2008/EK rendelet

2008.12.11.

HL L 311., 2008.11.21.

A 2002/49/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (2011. június 1.) a 2002/49/EK irányelv 11. cikkével összhangban a környezeti zajjal foglalkozó irányelv végrehajtásáról [COM (2011) 321 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Report from the Commission to the European Parliament and the Council of 10 March 2004 concerning existing Community measures relating to sources of environmental noise, pursuant to article 10.1 of Directive 2002/49/EC relating to the assessment and management of environmental noise [COM(2004) 160 – Not published in the Official Journal] (A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak [2004. március 10.] a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelv 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően a környezeti zajok forrásaival kapcsolatos hatályos közösségi intézkedésekről [COM(2004) 160 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

Utolsó frissítés: 26.10.2011

Top