Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Géntechnológiával módosított szervezetek – egyedi azonosítók

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Géntechnológiával módosított szervezetek – egyedi azonosítók

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Bizottság 65/2004/EK rendelete a géntechnológiával módosított szervezetek egyedi azonosítóiról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet a forgalomba hozott, géntechnológiával módosított szervezetekre* (GMO-kra) jellemző – vonalkódhoz hasonló – egyedi azonosítót* hoz létre. Ez az azonosító a GMO-kból előállított élelmiszerek és takarmányok nyomonkövethetőségének* és címkézésének kulcsfontosságú tényezője, célja pedig, hogy javítsa a fogyasztók döntéseit, és biztosítékul szolgáljon az egészségre és a környezetre nézve.

FŐBB PONTOK

A nemzetközi fórumokon tapasztalt fejlődéssel való konzisztencia fenntartása érdekében a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet BioTrack adatbázisa és a Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó cartagenai jegyzőkönyv által létrehozott Biológiai Biztonsággal Foglalkozó Információs Központ egyedi azonosító formátumokat használ.

A kérelmezőnek a forgalomba hozatalra szánt GMO engedélyezése iránti valamennyi új kérelem tekintetében – az egyedi azonosító előírt formátumban történő létrehozását megelőzően – ellenőriznie kell az adatbázisokban, hogy az adott azonosítót létrehozták-e már.

Amennyiben valamely GMO forgalomba hozatalára engedélyt adnak, az Európai Bizottság közli az egyedi azonosítót a Biológiai Biztonsággal Foglalkozó Információs Központtal, és azt bejegyzik az engedélyezett GMO-k uniós nyilvántartásába.

A rendelet értelmében a rendelet hatálybalépését megelőzően engedélyezett valamennyi GMO-hoz egyedi azonosítót kell rendelni.

Az egyedi azonosító formátumáról a rendelet melléklete rendelkezik; az azonosító kilenc alfanumerikus jelből áll. Az első két vagy három jel a vállalkozás vagy szervezet nevét jelöli. A második, öt vagy hat alfanumerikus jelből álló összetevő az átalakítási eseményt* jelöli, az utolsó jel pedig az ellenőrzést szolgálja. Az összetevőket kötőjel különíti el egymástól, például: MON-00603-1.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2004. január 16 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd a nyomonkövethetőségről és címkézésről szóló oldalt az Európai Bizottság honlapján.

KULCSFOGALMAK

* Egyedi azonosító: a GMO-kra jellemző, kilencjegyű alfanumerikus kód, amely lehetővé teszi az adott GMO-nak a termék címkézésén való könnyű azonosítását.

* Géntechnológiával módosított szervezetek: a sejt- és génállomány módosításával létrehozott magasabb terméshozamú növények vagy a betegségekkel szemben ellenállóbb állatok.

* Nyomonkövethetőség: a GMO-knak és a GMO-kból előállított termékeknek az előállítási és a forgalmazási lánc valamennyi szakaszában történő nyomonkövethetősége, amely a megfelelő címkézést is elősegíti.

* Átalakítási esemény: géntechnológiával módosított (átalakított) növényfajták és egyéb szervezetek megkülönböztetésére szolgáló fogalom.

JOGI AKTUS

A Bizottság 65/2004/EK rendelete (2004. január 14.) a géntechnológiával módosított szervezetek egyedi azonosítóinak kialakítására és hozzárendelésére szolgáló rendszer létrehozásáról (HL L 10., 2004.1.16., 5–10. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 641/2004/EK rendelete (2004. április 6.) az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az új, géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok engedélyezése iránti kérelem, a létező termékek bejelentése és a kockázatértékelés során kedvező eredményt mutató, géntechnológiával módosított anyagok véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen jelenléte tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról (HL L 102., 2004.4.7., 14–25. o.).

A 641/2004/EK bizottsági rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról (HL L 268., 2003.10.18., 24–28. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 12.04.2016

Top