Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Személyszállító kötélvontatású vasutak

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Személyszállító kötélvontatású vasutak

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/9/EK irányelv – a személyszállító kötélvontatású vasutakról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv meghatározza a személyszállító kötélvontatású vasutakra vonatkozó európai uniós (EU-s) szintű alapvető biztonsági követelményeket, valamint vizsgálati és ellenőrzési eljárásokat.

FŐBB PONTOK

A személyszállító kötélvontatású vasutak tőkejavak (azaz olyan súlyos eszközök, amelyek viszonylag nagy beruházást igényelnek). Különböző alkatrészekből állnak és személyszállítási szolgáltatás céljára tervezik, gyártják és helyezik üzembe azokat.

Az irányelv hatálya

 • Az irányelvben szereplő létesítmények a következők:
  • siklók és egyéb létesítmények, amelyeknél a vontatást egy vagy több kötél végzi;
  • függővasutak, amelyeknél a kabinokat tartókötél tartja függve és/vagy továbbítja; ebbe a kategóriába tartoznak a kiskabinos és függőszékes kötélpályák is;
  • sí- és szánfelvonók.

Az irányelv nem alkalmazandó a következőkre:

 • a 95/16/EK irányelv szerinti felvonók;
 • hagyományos építésű, kötéllel működő villamosok;
 • mezőgazdasági célra használt létesítmények;
 • vásárok vagy vidámparkok területén használatos berendezések, amelyek szórakoztatási célokra szolgálnak;
 • bányászati, illetve ipari célokra használt létesítmények;
 • kötéllel működtetett kompok, fogaskerekű vasutak és lánchajtású létesítmények.

Fogalommeghatározások

 • Az irányelv a következő fogalmakat határozza meg: létesítmény*, biztonsági alkatrész*, építtető*, működési követelmények* és karbantartási követelmények*.
 • Meghatározza továbbá mind a környezet, mind a fogyasztók biztonságára, egészségére és védelmére vonatkozó azon célkitűzéseket vagy alapvető követelményeket, amelyeknek a berendezéseknek gyártásuk során, valamint üzembe helyezésüket megelőzően meg kell felelniük.

Szabványosítás

 • Az európai előírásokat (közös műszaki előírásokat, európai műszaki tanúsítványt vagy egy európai szabványt átültető nemzeti szabványt) az alapvető követelmények mentén dolgozzák ki. Ezeket az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé.
 • Az összehangolt európai szabványokat az európai szabványügyi szervezetek dolgozzák ki.
 • Az európai előírásokkal összhangban kialakított bármely rendszerről vélelmezni kell, hogy az megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek.

Értékelési eljárások

 • A biztonsági alkatrészek és rendszerek alapvető követelményeknek való megfelelőségére irányuló értékelési eljárások alapját a CE megfelelőségi jelölésre vonatkozó uniós szabályokban meghatározott moduláris megközelítés képezi. A megfelelőségi értékelés az uniós országok által – a közös értékelési kritériumokkal összhangban – kijelölt szervezetek felelőssége; az uniós országok az értékelést követően értesítik az Európai Bizottságot és a többi uniós országot. Az értékelési eljárást az alkatrészek tekintetében a gyártó vagy annak EU-n belüli képviselője, a létesítmények tekintetében pedig a fő fogyasztó vagy annak képviselője indíthatja meg.
 • A készüléknek – forgalmazását megelőzően – EK-megfelelőségi nyilatkozatot kell kapnia, amely az irányelvnek való megfelelőség gyakorlati formáját képezi. Ezt a nyilatkozatot az alkatrészek tekintetében a gyártó vagy annak EU-n belüli képviselője, a létesítmények tekintetében pedig a fő fogyasztó vagy annak képviselője állítja ki.
 • Amennyiben a biztonsági alkatrészek egyéb uniós irányelvek hatálya alá tartoznak, az EK-megfelelőségi nyilatkozaton szerepeltetni kell, hogy a biztonsági alkatrészek megfelelnek az adott irányelveknek.
 • Az uniós országok területükön belül és ezen irányelv alapján nem tilthatják be, nem korlátozhatják és nem akadályozhatják:
  • valamely rendszerben használandó biztonsági alkatrészek forgalmazását;
  • a hatályos irányelvben meghatározott követelményeknek megfelelő létesítmények kivitelezését és üzembe helyezését.
 • Az uniós országoknak meg kell állapítaniuk, hogy egy CE megfelelőségi jelet viselő biztonsági alkatrész, vagy egy engedélyezett és rendeltetésszerűen alkalmazott létesítmény az emberi egészséget és biztonságot, és adott esetben vagyontárgyak biztonságát veszélyezteti-e. Amennyiben egy uniós ország azt állapítja meg, hogy a létesítmény veszélyezteti az emberi egészséget vagy biztonságot, vagy az anyagi javak biztonságát, megteszi a szükséges intézkedéseket az alkatrészek vagy a létesítmény üzemeltetési feltételeinek korlátozására. Az irányelv annak függvényében határozza meg a követendő eljárásokat, hogy a nem megfelelő állapot az alábbiak közül melynek a következménye:
  • az alapvető követelmények teljesítésének elmulasztása;
  • az európai előírások helytelen alkalmazása;
  • az európai előírások hiányosságai.

Hatályon kívül helyezés

Az (EU) 2016/424 rendelet 2018. április 21 -től hatályon kívül helyezi és felváltja 2000/9/EK irányelvet.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2000. május 3-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 2002. május 3 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Létesítmény: az összefoglaló kontextusában különböző alkatrészekből álló, személyszállítás céljára tervezett, gyártott és üzembe helyezett létesítmények.

Biztonsági alkatrészek: a létesítménybe beépített berendezés és készülék minden olyan alapvető alkatrésze, alkatrészcsoportja és teljes részegysége, amelyek az emberi biztonság vagy egészség megóvásának funkcióját töltik be, legyen szó utasokról, az üzemeltető személyzet tagjairól avagy harmadik személyről.

Építtető: az a természetes vagy jogi személy, aki megrendeli egy létesítmény megépítését.

Működési követelmények: azon műszaki rendelkezések és intézkedések összessége, amelyek hatással vannak a tervezésre és megvalósításra, és amelyek a létesítmény biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek.

Karbantartási követelmények: azon műszaki rendelkezések és intézkedések összessége, amelyek hatással vannak a tervezésre és megvalósításra, és amelyek a létesítmény biztonságos üzemeltetését biztosító karbantartáshoz szükségesek.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/9/EK irányelve (2000. március 20.) a kötélpálya-létesítményekről és a 2000/9/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 106., 2000.5.3., 21–48. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/424 rendelete (2016. március 9.) a kötélpálya-létesítményekről és a 2000/9/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 81., 2016.3.31., 1–50. o.)

utolsó frissítés 12.09.2016

Top