Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A „Polgári jogi jogérvényesülés” egyedi program (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html DE html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

A „Polgári jogi jogérvényesülés” egyedi program (2007–2013)

A „Polgári jogi jogérvényesülés” elnevezésű program jogi szakemberek képzése, hálózatok megerősítése, illetve információk cseréje és terjesztése révén mozdítja elő az igazságügyi együttműködést. Az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program részeként ez a program hozzájárul egy, a kölcsönös elismerésen és bizalmon alapuló, a polgári ügyek terén egységes európai igazságszolgáltatási térség megteremtéséhez.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1149/2007/EK határozata (2007. szeptember 25.) az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a „Polgári jogi jogérvényesülés” egyedi program létrehozásáról [Hivatalos Lap L 257., 2007.10.3.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A „Polgári jogi jogérvényesülés” program célja egy olyan térség fenntartása és fejlesztése az Európai Unióban (EU), ahol megvalósul a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése. A program a 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakot fedi le, és Dániára nem terjed ki.

Ez a program az alábbi négy általános célkitűzést követi:

 • az igazságügyi együttműködés elősegítése a kölcsönös elismerésen és a kölcsönös bizalmon alapuló, a polgári ügyek terén egységes európai térség megteremtése céljából;
 • a határokon átnyúló polgári eljárások megfelelő lefolytatását akadályozó tényezők kiküszöbölése a tagállamokban;
 • a személyek és vállalkozások igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének megkönnyítése;
 • a jogi, igazságügyi és közigazgatási hatóságok, illetve a jogi szakmák közötti kapcsolatok, az információcsere és a hálózatépítés fejlesztése egymás kölcsönös jobb megértésének előmozdítása érdekében.

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés támogatása

Ez a határozat azzal a céllal támogatja a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködést, hogy garantálja az igazságszolgáltatás megfelelő működését a joghatósági összeütközések elkerülésével, elősegítse a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismerését, biztosítsa a jogbiztonságot, megkönnyítse az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, elhárítsa a határokon átnyúló jogviták rendezését gátló akadályokat és hozzájáruljon a nemzeti jogszabályok összehangolásához.

A program további céljai:

 • a tagállamok jogi és igazságügyi rendszereire vonatkozó kölcsönös ismeretek javítása;
 • jogi szakemberek közösségi jogi képzésének előmozdítása;
 • a hálózatépítés, az együttműködés, illetve az információ- és tapasztalatcsere ösztönzése;
 • az európai uniós eszközök helyes alkalmazásának és értékelésének biztosítása;
 • a különféle jogrendszerekre vonatkozó lehető legszélesebb körű tájékoztatás nyújtása és az igazságszolgáltatás hozzáférhetőbbé tétele;
 • a kölcsönös bizalom erősítése az igazságszolgáltatás függetlenségének tiszteletben tartása mellett;
 • a polgári és kereskedelmi ügyekkel foglalkozó Európai Igazságügyi Hálózat munkájának megkönnyítése.

A célok elérése konkrét intézkedések útján

A Közösség támogatja a Bizottság által kezdeményezett intézkedéseket, a nem kormányzati szervezetek, nemzetközi szervezetek vagy együttműködő országok (legalább két tagállam, vagy legalább egy tagállam és egy csatlakozó vagy tagjelölt ország) által benyújtott transznacionális projekteket, a nem kormányzati és egyéb szervezetek általános európai érdekű célkitűzéseket szolgáló tevékenységeit, valamint a Bírói Tanácsok Európai Hálózatának és az Európai Unió Legfelsőbb Bíróságai elnökei hálózatának valamely általános európai érdekű célkitűzés megvalósítása érdekében felmerülő kiadásait.

A „Polgári jogi jogérvényesülés” program többek között a nemzeti hatóságokat, az uniós polgárokat és a jogi szakembereket célozza. A program nyitva áll a tagjelölt vagy csatlakozó országok, valamint azon a nyugat-balkáni országok előtt, amelyek részesei a stabilizációs és társulási folyamatnak (az ezen országokkal megkötött vagy megkötendő társulási megállapodásokban vagy azok kiegészítő jegyzőkönyveiben foglalt, a közösségi programokban történő részvétellel kapcsolatos feltételeknek megfelelően). A programhoz csatlakozhatnak Dánia, a programban részt nem vevő tagjelölt, illetve harmadik országok jogi szakemberei is.

A program ezenkívül nyitva áll az állami és magánszervezetek, beleértve a szakmai szervezeteket is, továbbá az egyetemek, kutató-, jogi és igazságügyi oktatást nyújtó intézetek, jogi szakemberek, nemzetközi szervezetek és nem kormányzati szervezetek (NGO) előtt is.

Az intézkedési támogatások értékelésénél, illetve odaítélésénél az alábbi kritériumokat kell figyelembe venni: a javasolt intézkedés összhangja a Bizottság éves munkaprogramjával, a javasolt intézkedés minősége (tervezés, szervezés és a várt eredmények), az igényelt közösségi finanszírozás összege, valamint a várt eredmények, a célkitűzések és a támogatott intézkedések közötti kapcsolat.

Finanszírozás és a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme

A Közösségnek e program megvalósítására 109 300 000 EUR áll a rendelkezésére (a 2007-től 2013-ig terjedő időszakban). A finanszírozás történhet pályázatok keretében nyújtott működési támogatás vagy intézkedési támogatás útján, illetve közbeszerzési szerződések révén támogatandó kiegészítő intézkedések formájában (áruk és szolgáltatások beszerzése).

A Bizottság megelőző intézkedéseket tesz a csalás, a korrupció és egyéb jogellenes tevékenységek ellen, továbbá ellenőrzéseket végez, visszaköveteli a jogosulatlanul kifizetett összegeket és szankcionálja a szabálytalanságokat. Ha a finanszírozott intézkedések megvalósítása során nem tartják be a határidőket, a Bizottság törölheti a támogatás hátralévő részét, követelheti a már folyósított összegek visszafizetését, amelyek után késedelmi kamatot számíthat fel.

A Bizottság szerepe: értékelés és figyelemmel kísérés

A Bizottság éves munkaprogramot fogad el, amelyben meghatározza a célkitűzéseket, a tematikus prioritásokat és a kiegészítő intézkedéseket. Munkáját az adott esettől függően egy irányítóbizottság vagy egy tanácsadó bizottság segíti.

A Bizottság ellenőrzi és értékeli a program végrehajtását, majd a program végrehajtásáról éves beszámolót, legkésőbb 2011. március 31-ig időközi értékelő jelentést, legkésőbb 2012. augusztus 30-ig a program folytatásáról szóló közleményt, valamint a program lezárása után legkésőbb 2014. december 31-ig egy utólagos értékelő jelentést készít és nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A Bizottság gondoskodik arról is, hogy a támogatás kedvezményezettje technikai és pénzügyi jelentéseket nyújtson be a munka előrehaladásáról, illetve átadja a végleges jelentést és a felmerült kiadások bizonylatait. A Bizottság a jelentéseket a tagállamok rendelkezésére bocsátja, biztosítja a fizetések ütemezésének és a támogatás odaítélési feltételeinek esetleges kiigazítását, nyomon követési tevékenységet folytat, évente megjelenteti a finanszírozott intézkedések listáját, és gondoskodik arról, hogy a Számvevőszék ellenőrzéseket tartson.

A további programokkal való kiegészítő jelleg

Minél több kapcsolódási pont és kölcsönös kiegészítő jelleg megteremtésére kell törekedni az alábbi programokkal:

Hivatkozások

Jogi aktus

HatálybalépésÉrvényesség

Az átültetés határidejea tagállamokban

Hivatalos Lap

2007/114/EK bizottsági határozat

2007.1.1–2013.12.31.

HL L 257., 2007.10.3.

Utolsó frissítés: 12.02.2008

Top