Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A Svájccal, Norvégiával és Izlanddal folytatott együttműködés megerősítése: a Luganói Egyezmény (2007)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html RO html SV
Multilingual display
Text

A Svájccal, Norvégiával és Izlanddal folytatott együttműködés megerősítése: a Luganói Egyezmény (2007)

2007 végén egyezményt írtak alá a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról azzal a céllal, hogy a határozatok mozgásának azonos szintjét érjék el az Európai Unió (EU) tagállamai és Svájc, Norvégia, valamint Izland között. Hatályba lépésével a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló Luganói Egyezmény helyébe lép. Bizonyos feltételekkel más EU-n kívüli országok is csatlakozhatnak az új egyezményhez.

JOGI AKTUS

A Tanács 2007/712/EK határozata (2007. október 15.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezménynek a Közösség nevében történő aláírásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az új Luganói Egyezmény a joghatóságra, valamint a határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozik a polgári és kereskedelmi ügyekben. Nem vonatkozik az adó-, vám- vagy közigazgatási ügyekre, illetve a természetes személyek személyi állapotára, jog- és cselekvőképességére, házassági vagyonjogra, végrendeletre és öröklésre, csődeljárásra vagy kényszeregyezségre, szociális biztonságra vagy választottbíráskodásra.

Ezzel a határozattal az Európai Unió (EU) Tanácsa a Tanács elnökére ruházza a jogot, hogy kijelölje a személyeket, akik felhatalmazást kapnak az egyezménynek a Közösség nevében történő aláírására. Az egyezmény szövege a határozathoz csatolva található.

Határozatok magas szintű mozgásának elérése

Az Európai Közösség, valamint Dánia, Izland, Norvégia és Svájc által 2007. október 30-án aláírt egyezmény az aláírók általi ratifikálást követően lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 1988. szeptember 16-ai Luganói Egyezményt. A szerződő felek a ratifikáló okiratokat a svájci Szövetségi Tanácsnál helyezik letétbe, amely az egyezmény letéteményeseként jár el. Miután hatályba lépett, az egyezmény nyitottá válik:

  • az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) jövőbeli tagjai előtt;
  • az Európai Közösség azon tagállamai előtt, amelyek bizonyos területükhöz tartozó nem európai területek nevében járnak el, illetve olyan területek nevében, amelyek külkapcsolataiért felelősek;
  • bármely más állam számára a szerződő felek egyhangú beleegyezésével.

Az EU-tagállamok között alkalmazandó szabályokra építve

Az egyezmény a Közösségben jelenleg alkalmazott jogi keretet követi, pontosabban a tagállamok közötti a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló Brüsszel I. rendeletet. A szabályok ezért hasonlóak lesznek az EU-ban, valamint Svájcban, Norvégiában és Izlandon. Az egyezmény továbbá megkönnyíti a határozatok kölcsönös elismerését és az említett országok nemzeti bíróságai által továbbadott határozatok végrehajtását.

Az egyezmény rendelkezése szerint az általa kötelezett valamely államban lakóhellyel rendelkező személy – állampolgárságára való tekintet nélkül – az adott állam bíróságai előtt perelhető. A következő esetek tekintetében azonban az egyezmény különös joghatósági szabályokról is rendelkezik:

  • a szerződések ügyében a kötelezettség teljesítésének helye szerinti bíróság előtt indulhat eljárás;
  • a tartással kapcsolatos ügyekben a tartásra jogosult lakóhelyének vagy szokásos tartózkodási helyének bírósága az illetékes;
  • a jogellenes károkozással, illetve a jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel kapcsolatos ügyekben annak a helynek a bírósága előtt lehet perelni, ahol a káresemény bekövetkezett vagy bekövetkezhet.

Az egyezmény rendelkezései szerint különös joghatóság alá tartoznak továbbá a biztosítási ügyek, a fogyasztói szerződések, valamint az egyedi munkaszerződések. Az olyan eljárások esetében, amelyek tárgya ingatlanon fennálló dologi jog vagy ingatlan bérlete, az ezen egyezményt aláírót államok közül kizárólag annak a bíróságai rendelkeznek joghatósággal, ahol az ingatlan található.

Az egyezményhez számos jegyzőkönyvet is csatoltak, többek között azért, hogy biztosítsák annak lehető legegységesebb értelmezését.

Az egyezmény aláírása nagy lépés az intézmények fejlődése terén.

Az Európai Bíróság 1/03. számú véleményében megerősíti, hogy az Európai Közösség kizárólagosan illetékes az új Luganói Egyezmény aláírásában.

A Közösség részéről 2007. október 30-án aláírt egyezmény a közösségi jog fontos része, amely határozatlan ideig érvényben marad.

A Tanács 2009/430/EK határozata (2008. november 27.) jóváhagyta az egyezménynek a Közösség nevében történő megkötését. Azokat a nyilatkozatokat is rögzítette, amelyek a közösségi ratifikáló okirat letétbe helyezésekor szükségesek (a határozathoz csatolva).

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 2007/712/EK határozata

2007.10.15.

HL L 339., 2007.12.21.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Helyesbítő jegyzőkönyv a 2007. október 30-án Luganóban aláírt, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezményhez (HL L 147., 2009.6.10.) ) [HL L 18., 2014.01.21.].

Utolsó frissítés: 10.04.2014

Top