Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az uniós országok rendőrségei és vámhatóságai közötti információcsere leegyszerűsítése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az uniós országok rendőrségei és vámhatóságai közötti információcsere leegyszerűsítése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 2006/960/IB kerethatározata – az uniós országok bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréje

MI A KERETHATÁROZAT CÉLJA?

Lehetővé teszi az uniós országok bűnüldöző hatóságai* számára, hogy hatékonyan megosszák egymással az információkat és a bűnüldözési operatív információkat nyomozás vagy bűnüldözési operatív műveletek folytatása során.

FŐBB PONTOK

Az információk megosztásának feltételei

  • Az uniós országok nem alkalmazhatnak a rendes esetben belsőleg alkalmazott szabályoknál szigorúbb szabályokat a nemzetközi szintű információszolgáltatásra, például igazságügyi hatósági megállapodás előírásával.
  • Az uniós országok rendes esetben 7 napon belül válaszolnak az európai elfogatóparancsra* jogosult bűncselekményekre vonatkozó kérelmekre, amennyiben az információk a bűnüldöző hatóság számára rendelkezésre állnak. Ha a kérelem sürgős, 8 órán belül kell válaszolni arra. Egyéb esetekre a 14 napos válaszadási határidő vonatkozik. Amennyiben a határidő betartása nem lehetséges, a kérelmet kézhez vevő uniós ország köteles indokolni a határidő teljesítésének mulasztását.
  • Az információk cseréje spontán módon is történhet. Ez esetben kizárólag a bűncselekmény vagy a bűnözői tevékenység felderítése, megelőzése és vizsgálata szempontjából szükségesnek ítélt információt kell rendelkezésre bocsátani.
  • Az információcserére bármely létező csatornán keresztül sor kerülhet, és – amennyiben azok hatáskörébe tartozik – meg kell osztani az Europollal vagy az Eurojusttal, a rendes adatvédelmi szabályok szerint.

Az információcserére vonatkozó határidők

A bűnüldöző hatóságok valamely kérelemre való válaszlépésként nem kötelesek információt gyűjteni vagy kényszerítő intézkedések útján információt szerezni. Ezenkívül:

  • Az információk nem használhatók fel bizonyítékként az igazságügyi hatóság előtt az információkat szolgáltató ország hozzájárulása nélkül (ezt már a válaszban is fel lehet tüntetni).
  • Az EU-n kívüli országból szerzett információk kizárólag az adott ország hozzájárulásával oszthatók meg.
  • Valamely bűnüldöző hatóság megtagadhatja az információ szolgáltatását, amennyiben bizonyos okok alapján feltételezhető, hogy az információszolgáltatás nemzetbiztonsági érdekeket sért, veszélyezteti a nyomozást, bármely műveletet vagy az egyének biztonságát, vagy egyértelműen aránytalan vagy lényegtelen.
  • Valamely bűnüldöző hatóság abban az esetben is megtagadhatja az információszolgáltatást, amennyiben a kérelem olyan bűncselekményre vonatkozik, amely egy évnél rövidebb időtartamú szabadságvesztéssel büntetendő, vagy amennyiben azt az igazságügyi hatóság ellenzi.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A KERETHATÁROZAT?

A kerethatározat 2006. december 30-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 2008. december 19 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

Ez a kerethatározat felváltja a Schengeni Megállapodásnak az információk átadására (39. cikk) és az információk spontán cseréjére (46. cikk) vonatkozó bizonyos részeit.

2014. december 1-jén az Egyesült Királyság tájékoztatta az Európai Bizottságot arról, hogy a határozat részes fele kíván lenni. Ezt a 2014/858/EU bizottsági határozat megerősítette.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Bűnüldöző hatóság: olyan nemzeti rendőrség, vám- vagy más hatóság, amely bűncselekmények felderítésére, megelőzésére és kivizsgálására, valamint felügyelet gyakorlására és kényszerítő intézkedések meghozatalára jogosult.

Európai elfogatóparancs: a 2002/584/IB tanácsi kerethatározat fogalommeghatározása alapján.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2006/960/IB kerethatározata (2006. december 18.) az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről (HL L 386., 2006.12.29., 89–100. o)

A 2006/960/IB kerethatározat későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2014/858/EU határozata (2014. december 1.) a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt elfogadott, a schengeni vívmányoknak nem részét képező, a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területére vonatkozó uniós jogi aktusokban való részvételi szándékára vonatkozó bejelentésről (HL L 345., 2014.12.1., 6–9. o.)

utolsó frissítés 07.09.2016

Top