Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Európai Unió Tanácsának eljárási szabályzata

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az Európai Unió Tanácsának eljárási szabályzata

Az Európai Unió Tanácsa az az intézmény, ahol az Európai Unió (EU) különböző országai találkoznak. Minden egyes országot egy miniszteri szintű képviselő képvisel. A Tanács rendszeresen fogad el jogalkotási aktusokat, általában az Európai Parlamenttel együtt, rendes jogalkotási eljárás keretében, emellett politikai döntéshozatali és koordinatív feladatokat is ellát.

JOGI AKTUS

A Tanács 2009/937/EU határozata (2009. december 1.) a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió Tanácsa az az intézmény, ahol az Európai Unió (EU) különböző országai találkoznak. Minden egyes országot egy miniszteri szintű képviselő képvisel. A Tanács rendszeresen fogad el jogalkotási aktusokat, általában az Európai Parlamenttel együtt, rendes jogalkotási eljárás keretében, emellett politikai döntéshozatali és koordinatív feladatokat is ellát.

MI AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA?

Az eljárási szabályzat megállapítja az EU Tanácsának (a Tanácsnak) a működését és szervezetét. A saját belső szabályzatának elfogadására irányuló hatáskört az Európai Unió működéséről szóló szerződés 240. cikkének (3) bekezdése ruházza a Tanácsra.

FŐBB PONTOK

A tanácsi formációk

A Tanács a tárgyalt kérdéstől függően 10 különböző formációban ülésezik. A Tanács uniós országonként egy miniszteri szintű képviselőből áll, aki jogosult kormánya nevében kötelezettséget vállalni és szavazni.

Az Általános Ügyek Tanácsa biztosítja a következetességet a különböző tanácsi formációk munkája között.

A Külügyek Tanácsa felelős az EU külső tevékenységeiért, ide tartozik a külpolitika, a védelem és biztonság, a kereskedelem, a fejlesztési együttműködés és a humanitárius segítségnyújtás.

Az EU Tanácsának elnöksége

A Tanács elnökségét 3 uniós országból álló csoportok látják el 18 hónapos időszakokra. A csoport minden tagja hat hónapig elnököl a Tanács valamennyi formációja felett. A Külügyek Tanácsának állandó elnöke van: az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.

Az elnökség a Tanács munkájának motorja, amely kötelezően programtervezetet készít a Tanács tevékenységeiről. E programot az Általános Ügyek Tanácsa hagyja jóvá.

Coreper, bizottságok és munkacsoportok

A Tanácsot az Európai Unió országainak egy-egy állandó képviselőjéből álló bizottság (Coreper), továbbá több mint 150 szakosodott csoport és bizottság segíti, amelyek a Tanács előkészítő szerveit alkotják.

A Coreper előkészíti az Európai Unió Tanácsának munkáját, és ellátja a Tanács által ráruházott feladatokat. A Coreper 2 az uniós országok azon képviselőiből áll (a Coreper 1 esetén azok helyetteseiből), akik az országuk uniós nagykövetei, elnökségét pedig az az uniós ország adja, amely a rotáció szerint a Tanács elnökségét is ellátja.

A Coreper:

előzetesen megvizsgálja a tanácsi ülés napirendjén szereplő valamennyi napirendi pontot. Törekednie kell arra, hogy megállapodás szülessen ezen a szinten, amelyet ezt követően elfogadásra benyújtanak a Tanácshoz;

bizottságokat vagy munkacsoportokat hozhat létre, hogy az előkészítő feladatokat elvégezzék vagy tanulmányokat készítsenek.

A Tanács működése

A Tanács székhelye Brüsszelben található, de üléseit Luxemburgban tartja áprilisban, júniusban és októberben. A Tanács üléseit az elnökség hívja össze, amely a napirendet is meghatározza.

A szavazás előtt ellenőrizni kell a határozatképességet. Ez akkor teljesül, ha a tanács tagjainak többsége jelen van. A Tanács elnöke kezdeményezésére szavaz. Az elnök emellett a Bizottság valamely tagjának vagy a Bizottságnak a kezdeményezésére is megindítja a szavazást, feltéve, hogy a Tanács tagjainak többsége így dönt.

Ha valamely aktus elfogadása a Tanácsban minősített többséghez kötött, ellenőrizni kell, hogy a minősített többséget alkotó tagállamok legalább az Európai Unió összlakosságának 65%-át képviselik-e.

Átláthatóság és a tanácsi aktusok közzététele

A döntéshozatal és a szavazás mindig nyilvános, ha a Tanács jogalkotási aktus tervezetéről határoz.

A Tanács által elfogadott jogalkotási aktusokat közzé kell tenni a Hivatalos Lapban (HL), hasonlóan az Unió által kötött nemzetközi megállapodásokhoz.

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT?

2009. december 1-jétől. Az eljárási szabályzatot évente módosítják, hogy az tükrözze az uniós országok lakosságában bekövetkezett változásokat.

Az EU működésével kapcsolatos további információk az Európai Tanács honlapján és az EU hivatalos honlapján állnak rendelkezésre.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/937/EU határozat

2009.12.1.

-

HL L 325., 2009.12.11., 35-61. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2010/594/EU határozat

2010.9.16.

-

HL L 263., 2010.10.6., 12-12. o.

2010/795/EU határozat

2010.12.23.

-

HL L 338., 2010.12.22., 47-48. o.

2011/900/EU határozat

2011.12.31.

-

HL L 346., 2011.12.30., 17-18. o.

2013/746/EU határozat

2013.12.12.

-

HL L 333., 2013.12.12., 77-78. o.

2014/692/EU, Euratom határozat

2014.10.3.

-

HL L 289., 2014.10.3., 18-20. o.

2014/900/EU határozat

2014.12.13.

-

HL L 358., 2014.12.13., 25-27. o.

Utolsó frissítés: 15.04.2015

Top