Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai kék kártya: a magasan képzett munkavállalók belépése és tartózkodása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai kék kártya: a magasan képzett munkavállalók belépése és tartózkodása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/50/EK irányelv a nem uniós állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Meghatározza a magas szintű képzettséggel rendelkező személyek és családjaik belépésének és tartózkodásának feltételeit, akik* nem uniós országok állampolgárai, és magas szintű képzettséget igénylő munkát kívánnak végezni egy uniós országban (kivéve Dániát, Írországot és az Egyesült Királyságot).
 • Létrehozza az európai kékkártya-* rendszert.

FŐBB PONTOK

 • Az EU kék kártya kérelmezőinek a következő iratokat kell bemutatniuk:

  • az érintett uniós országban legalább egyéves időtartamú érvényes munkaszerződést vagy kötelező érvényű állásajánlatot, amelynek bérezése a bruttó éves átlagbér legalább másfélszerese;
  • olyan dokumentumot, amely igazolja, hogy rendelkeznek a szükséges képesítésekkel;
  • érvényes úti okmányt, szükség esetén vízumot;
  • igazolást az egészségbiztosításról.
 • Az uniós országok elutasíthatják a kérelmet, amennyiben az nem felel meg a fenti feltételeknek, vagy a bemutatott dokumentumokat csalárd módon szerezték, meghamisították vagy megváltoztatták.
 • A kérelmező nem jelenthet veszélyt a közrendre, a közbiztonságra vagy a közegészségügyre.
 • Az uniós országok határozzák meg, hogy hány magas szintű képzettséggel rendelkező munkavállalót engednek be a területükre.
 • A sikeres kérelmezők EU kék kártyát kapnak, amelynek általános érvényességi időtartama 1 és 4 év között van az illető uniós országtól vagy a munkaszerződés időtartamára, ha ez rövidebb időszakra szól, mint a három hónappal meghosszabbított egységes érvényességi időtartam.
 • Az uniós országok határozzák meg, hogy a nem uniós országbeli állampolgárnak és/vagy munkáltatójának kell-e benyújtani a kérelmet.
 • Az első 2 évben az EU kék kártyát birtokosai csak az ország területére való beutazás feltételeinek megfelelő magas képzettséget igénylő munkahelyeken dolgozhatnak. Ezt követően az adott ország állampolgáraival azonos feltételek mellett jelentkezhetnek más, magas képzettséget igénylő foglalkoztatásra is, az érintett uniós országtól függően.
 • Az EU kék kártyát birtokosai és családjaik jogosultak a kártyát kiállító uniós ország területére történő beutazásra, ismételt beutazásra, illetve ott-tartózkodásra, és átutazhatnak egyéb uniós országokon.
 • Az EU kék kártya birtokosa a kék kártyát kiállító uniós ország állampolgáraival egyenlő bánásmódot élvez a munkavégzés feltételei, az oktatás, a képesítések elismerése, a szociális biztonság és az egyesülési szabadság tekintetében. Az uniós országok korlátozhatják ezek némelyikét, különösen az oktatási ösztöndíjak és hitelek odaítélését.
 • A nemzeti hatóságok visszavonhatják az EU kék kártyát, vagy megtagadhatják annak megújítását, amennyiben a birtokos már nem felel meg az eredeti feltételeknek, több mint három hónapja munkanélküli, vagy pedig veszélyezteti a közrendet.
 • Tizennyolc hónap jogszerű tartózkodás után az EU kék kártya birtokosa könnyített eljárással költözhet egy másik uniós országba. Amennyiben újból megfelel a beutazási feltételeknek, még a vízum megadásáról szóló döntés előtt engedélyezhető számára a munkavégzés, a családtagjai pedig azonnal követhetik az új lakóhelyre.
 • A Bizottság háromévente jelentést tesz a jogszabály alkalmazásáról. Az első jelentés közzététele 2014 júniusában volt.

Ellenőrzés és javaslatl

 • 2016-ban az Európai Bizottság közzétett egy javaslatot a 2009/50/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről. Ez az irányelv ellenőrzéséből adódott - az erről szóló áttekintést egyidejűleg közzétettek -, amely megállapította, hogy a jelenlegi irányelvnek számos belső gyengesége van, valamint nem alkalmazzák következetesen az egész EU-ban. Azonfelül számos uniós országban vannak párhuzamos szabályok és eljárások a magas szintű képzettséggel rendelkező munkavállalók ugyanazon kategóriájában. A szétaprózódás nem hatékony, mivel terhet jelent a munkaadók és a jelentkezők számára. Nem hatékony az sem, ha a magas képzettségű munkavállalók számára kiadott engedélyek száma korlátozott marad. Ez megnehezíti az EU számára, hogy vonzza és megtartsa a számára szükséges tehetségeket.
 • A javaslat arra törekszik, hogy foglalkozzon az előző irányelv hiányosságaival és kiterjessze hatókörét a nemzetközi védelemben részesülő személyekre és az uniós állampolgárok nem uniós állampolgársággal rendelkező családtagjaira. A javasolt megoldás egyúttal a párhuzamos nemzeti megoldások helyébe lépne azoknak a csoportoknak az esetében, akik a Kék Kártyában is érintettek.
 • A javaslat tartalmazza a következőket is:

  • rugalmasabb bekerülési feltételek (alacsonyabb bérezési küszöb; alacsonyabb, 6 havi minimális időtartam az induló szerződésnél; egyszerűbb szabályok a frissdiplomások és a hiányszakmák dolgozói számára; valamint egyenértékűség a szakmai tapasztalat és a hivatalos végzettség között);
  • egyszerűbb eljárások (gyorsabb és rugalmasabb eljárások, gyorsított eljárás lehetősége a megbízható munkaadók számára);
  • szélesebbkörű jogok (rugalmasabb hozzáférés a munkaerőpiachoz, beleértve az önfoglalkoztató melléktevékenységet; azonnali családegyesítés; könnyebb hozzáférés az EU-n belüli huzamos tartózkodási státuszhoz);
  • könnyebb utazás az EU-n belül (pl. rövid üzleti utak az EU-ban; hozzáférés az EU-kékkártyához egy második uniós országban).

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2009. június 19.óta van érvényben. Az uniós országoknak 2011. június 19-ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd a „Legális migráció és Integráció” című oldalt (Európai Bizottság).

KULCSFOGALMAK

Magasan képzett munkavállaló: olyan személy, aki fizetést kap és rendelkezik egy konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
EU kék kártya: az „EU kék kártya” feliratot viselő engedély, amely birtokosát az engedélyt kibocsátó uniós ország területén tartózkodásra és munkavégzésre jogosítja fel.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről (HL L 155., 2009.6.18., 17–29. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2004.4.30., 77-123. o.)

Helyesbítés az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2004.4.30.) (HL L 229., 2004.6.29., 35–48. o.)

Az eredeti szöveg tartalmazza a 2004/38/EK irányelv további módosításait. Ez az egységes szerkezetbe foglalt szöveg kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 2013/32/EU irányelve a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (HL L 180., 2013.6.29., 60-95. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/801 irányelve (2016. május 11.) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről (HL L 132., 2016.5.21., 21–57. o.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2009/50/EK irányelv végrehajtásáról („EU-kékkártya”) (COM(2014) 287 final, 2014.5.22.)

Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről (COM(2014) 378 final, 2016.6.7.)

Bizottsági szolgálati munkadokumentum – Hatásvizsgálat – Amely a következő dokumentumot kíséri Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről és a 2009/50/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (SWD(2016) 193 final, 2016.6.7.)

Bizottsági szolgálati munkadokumentum – A hatásvizsgálat vezetői összefoglalója – Amely a következő dokumentumot kíséri Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről (SWD(2016) 194 final, 2016.6.7.)

utolsó frissítés 14.09.2017

Top