Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) – korábban a harmadik pillér alá tartozó határozat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) – korábban a harmadik pillér alá tartozó határozat

A jelenleg működő rendszer helyébe a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) fog lépni, amely továbbfejlesztett funkciókat fog biztosítani. E rendszernek jelenleg folyik a kiterjedt tesztelése az Európai Unió (EU) tagállamai és a schengeni térségben részt vevő társult országok szoros együttműködése keretében.

A SIS II határozat létrehozza a SIS II szabályozásához szükséges jogalapot az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe (korábban a harmadik pillér) alá tartozó kérdések tekintetében. Rendelkezéseket tartalmaz a SIS II technikai vonatkozásairól és működtetéséről, az igazgató hatóság és a részt vevő országok feladatairól, a rendszerbe kerülő figyelmeztető jelzésekhez kapcsolódó adatok feldolgozásáról, valamint az adatokhoz való hozzáférésnek és azok védelmének feltételeiről. Konkrétabban meghatározza a személyekre vagy tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket, amelyeket a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés céljából vesznek fel a SIS II-be. Továbbá rendelkezéseket tartalmaz a figyelmeztető jelzések kiadásának feltételeire és eljárására, illetve az adatokhoz hozzáférési joggal rendelkező hatóságokra vonatkozóan.

JOGI AKTUS

A Tanács 2007/533/IB határozata (2007. június 12.) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) olyan átfogó információs rendszer, amely személyekre és tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket tartalmaz. A rendszert a magas szintű biztonság garantálása érdekében a schengeni térséghez tartozó államok határőrei, vámtisztviselői, valamint vízumellenőrző és bűnüldöző hatóságai fogják használni. Az új rendszert jelenleg az Európai Unió tagállamaival és a schengeni térség tagországaival (a továbbiakban: tagállamok) közösen tesztelik, és a továbbfejlesztett verzió fogja felváltani a használatban lévő rendszert.

A SIS II jogalapját két jogi aktus képezi: a SIS II határozat és a SIS II rendelet, amelyek kiegészítik egymást. Mindkettő tartalmaz közös cikkeket, amelyeket egyedi rendelkezések egészítenek ki; ez utóbbiak a rendszernek az adott eszköz által lefedett konkrét területen való használatát szabályozzák.

A SIS II határozatban egyedi rendelkezések szabályozzák a rendszer használatát az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe (korábban a harmadik pillér) alá tartozó célokra. A határozat ezen belül meghatározza, hogy milyen adatkategóriákat (személyekre vagy tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket), kell bevinni a rendszerbe a rendőri és igazságügyi hatóságok közötti, büntetőügyekben folytatott operatív együttműködés támogatásának érdekében, továbbá az adatok bevitelének céljait, az adatbevitel és az adatfeldolgozás kritériumait és folyamatát, valamint a hozzáférési joggal felruházandó hatóságokat. A határozat ezekkel az adatkategóriákkal összefüggésben az adatfeldolgozásra és adatvédelemre vonatkozó konkrét rendelkezéseket is tartalmaz.

A SIS II figyelmeztető jelzései

A határozat kimondja, hogy a SIS II a figyelmeztető jelzések következő kategóriáit tartalmazza majd a rendőri és igazságügyi hatóságok közötti, büntetőügyekben folytatott operatív együttműködés támogatása céljából:

 • átadás céljából letartóztatandó személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések az európai elfogatóparancs alapján, és kiadatás céljából körözött személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések;
 • olyan eltűnt személyekre vonatkozó adatok, akiket rendőri védelem alá kell helyezni és/vagy akik hollétét meg kell állapítani;
 • bírósági eljárásban való részvételük érdekében keresett személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések;
 • személyekre, gépjárművekre, hajókra, légi járművekre és konténerekre vonatkozó, rejtett vagy célzott ellenőrzés, bűncselekmények üldözése, valamint a közbiztonságot veszélyeztető események megelőzése céljából kiadott figyelmeztető jelzések;
 • a lefoglalandó vagy büntetőeljárásban bizonyítékként felhasználandó keresett tárgyakra vonatkozó adatok.

A SIS II működésbe lépésétől kezdve az alábbi rendelkezések és eljárások alkalmazandók a figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatban:

 • egy keresett személy esetében a figyelmeztető jelzés egyenértékű egy európai elfogatóparanccsal vagy (kiadatási ügyekben) egy ideiglenes letartóztatás iránti megkereséssel; az illetékes hatóság ennek megfelelően jár el;
 • eltűnt személy esetében a hatóság jelenti, ha az illető személy hollétét megállapították, és végrehajtották a figyelmeztető jelzést kiadó hatóságok által kért intézkedést;
 • olyan személy esetében, akit bírósági eljárással kapcsolatosan keresnek, a hatóság a SIRENE iroda által kért módon jár el;
 • a súlyos bűncselekményekkel vagy a közbiztonság súlyos veszélyeztetésével kapcsolatos figyelmeztető jelzések esetében a hatóság rejtett vagy célzott ellenőrzést folytat a figyelmeztető jelzést kiadó hatóság kérésének megfelelően, valamint abban az esetben, ha ez összhangban van annak a tagállamnak a nemzeti jogszabályaival, ahol a személyt megtalálták;
 • ha egy tagállam hatósága megtalál egy tárgyat, amelyre figyelmeztető jelzést adtak ki a SIS II-ben lefoglalás vagy büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából, lefoglalja a tárgyat vagy megteszi az összes szükséges védintézkedést.

A SIS II adataihoz való hozzáférés és azok feldolgozása

A figyelmeztető jelzést kiadó tagállam felel az adatok pontosságáért, naprakészségéért és a SIS II-be való bevitel jogszerűségéért. Kizárólag a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam jogosult az általa bevitt adatok módosítására, kiegészítésére, helyesbítésére, frissítésére vagy törlésére.

A SIS II adataihoz való hozzáférés szabályai megegyeznek a határozatban és a rendeletben. A határozat azonban az Europol arra külön engedéllyel rendelkező személyzete és az Eurojust nemzeti tagjai, valamint segítőik számára is hozzáférést biztosít a SIS II adataihoz. Ezek a testületek csak azokhoz a konkrét adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre feladatuk elvégzéséhez szükségük van.

A személyekre vagy tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések általában csak annyi ideig tárolhatók a SIS II-ben, amíg el nem érik azt a célt, amiért bekerültek a rendszerbe. Mind a határozat, mind a rendelet előírja, hogy a tagállamoknak felül kell vizsgálniuk a személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések fenntartásának szükségességét legkésőbb három évvel azután, hogy az adott jelzés bekerült a SIS II-be. A határozat további biztosítékokat nyújt azáltal, hogy egy évre rövidíti le ezt az időt olyan személyek esetében, akikre rejtett vagy célzott ellenőrzés céljából adtak ki figyelmeztető jelzéseket. Az EU-tagállamok nemzeti joguknak megfelelően rövidebb felülvizsgálati időszakot is meghatározhatnak. A határozat továbbá a tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések fenntartásának maximális időtartamát (a figyelmeztető jelzés típusától függően 5–10 évben) meghatározó rendelkezéseket is tartalmaz.

Adatvédelem

A határozatban és a rendeletben szereplő adatvédelmi rendelkezések többnyire hasonlóak. A határozat azonban hivatkozik az Európai Tanács személyes adatok automatikus feldolgozása tekintetében az egyének védelméről (EN) (FR) szóló egyezményére (1981. január 28.), amely alapján a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködést érintő SIS II figyelmeztető jelzésekben szereplő személyes adatokat védeni kell, illetve ennek alapján határozza meg azon adatkategóriákat, amelyeket tilos a SIS II-ben feldolgozni.

Záró rendelkezések

A SIS II határozat a jelenleg működő Schengeni Információs Rendszerben (SIS 1+-ban) részt vevő tagállamokra a (SIS 1+-ban részt vevő tagállamok kormányait képviselő tagok egyhangú szavazatával eljáró) Tanács által meghatározott időponttól alkalmazandó, miután mind központilag, mind a tagállamok szintjén lezárult valamennyi szükséges technikai előkészület, valamint miután elfogadták valamennyi végrehajtási intézkedést. E kérdéssel kapcsolatban a határozat 71. cikkében, valamint a SIS 1+-ról SIS II-re történő átállást szolgáló jogi eszközökben szerepelnek pontos információk.

A Bizottság a SIS II működésének megkezdése után három évvel, majd azt követően négyévente átfogó értékelést készít a Központi SIS II-ről, valamint a kiegészítő információk tagállamok közötti két- és többoldalú cseréjéről. A Bizottság a jelentést megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Az Egyesült Királyság és Írország részt vesz a SIS II e határozat hatálya alá eső vonatkozásaiban.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 2007/533/IB határozata

2007.8.28.

HL L 205., 2007.8.7.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2010/261/EU határozata (2010. május 4.) a központi SIS II és a kommunikációs infrastruktúra működésére vonatkozó biztonsági tervről [Hivatalos Lap L 112., 2010.5.5.]. Ez a határozat meghatározza a Központi SIS II és kommunikációs infrastruktúrája biztosítását célzó biztonsági rendszert, valamint biztonsági tervet hoz létre mindkettő számára. Célja, hogy védelmet biztosítson a rendelkezésre állásukat, sértetlenségüket és bizalmas természetüket veszélyeztető fenyegetések ellen. A Bizottság felelős a kommunikációs infrastruktúrára, valamint az átmeneti időszak idején a központi SIS II-re vonatkozó biztonsági intézkedések megvalósításáért és nyomon követéséért. Amint az irányító hatóság megkezdi tevékenységét, saját biztonsági tervet kell elfogadnia a központi SIS-re vonatkozóan.

A biztonsági intézkedések végrehajtásának ellenőrzésére a Bizottság rendszerbiztonsági tisztviselőt jelöl ki. Ezenkívül helyi biztonsági tisztviselőket jelöl ki a központi SIS II és a kommunikációs infrastruktúra számára. Ők biztosítják a biztonsági intézkedések és eljárások végrehajtását és ellenőrzését az elsődleges CS-SIS és a tartalék CS-SIS, illetve a kommunikációs infrastruktúra tekintetében.

A rendszerbiztonsági tisztviselő a helyi biztonsági tisztviselőkkel együttműködve biztonsági politikát dolgoz ki, amely részletes intézkedéseket és eljárásokat állapít meg a Központi SIS II és a kommunikációs infrastruktúra védelmére vonatkozóan. A biztonsági politika többek között az alábbiak ellenőrzését szolgáló intézkedéseket határoz meg:

 • adatfeldolgozási létesítményekhez való hozzáférés;
 • adatokat és más fontos eszközöket tartalmazó, eltávolítható adathordozók;
 • adatok tárolása;
 • jelszavak;
 • a SIS II hardver- és szoftverelemeihez történő hozzáférés;
 • a kommunikációs infrastruktúrán keresztül történő kommunikáció.

Ezenkívül megállapítja az emberi erőforrásokkal kapcsolatos biztonsági intézkedéseket is, így például meghatározza a Központi SIS II-höz hozzáféréssel rendelkező alkalmazottak szerepköreit és feladatait.

A Bizottság 2008/334/IB határozata (2008. március 4.) a SIRENE-kézikönyvnek és a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) további végrehajtási intézkedéseinek elfogadásáról [Hivatalos Lap L 123., 2008.5.8.]. A SIS II-ben szereplő figyelmeztető jelzések olyan adatokat tartalmaznak, amelyek feltétlenül szükségesek a keresett személy vagy tárgy azonosításához. Olyan esetekben, amikor a leendő végfelhasználóknak (az illetékes nemzeti hatóságok tisztviselőinek) egy figyelmeztető jelzést követően valamilyen intézkedést kell foganatosítaniuk, kiegészítő információkra van szükségük az adott figyelmeztető jelzéssel kapcsolatban (olyan információkra, amelyeket nem tartalmaz a SIS II, de amelyek hozzá vannak kapcsolva a SIS II-ben szereplő figyelmeztető jelzésekhez).

Valamennyi schengeni országban nemzeti irodákat, úgynevezett SIRENE irodákat (Supplementary Information REquest at the National Entries – kiegészítő információkra vonatkozó kérelem a nemzeti bemeneti helyeken) hoztak létre, amelyek segítséget nyújtanak a SIS keretében felhasználandó kiegészítő információk beszerzéséhez, és kapcsolattartó pontként közvetítenek a figyelmeztető jelentést kiadó és a találatot elért tagállam között. Ugyanezeket az irodákat használják majd a SIS II keretében is.

A SIRENE-kézikönyv olyan utasításokat tartalmaz, amelyek azokat az általános és különös eljárásokat tartalmazzák, amelyeket az illetékes hatóságoknak kell követniük a figyelmeztető jelzések alábbi kategóriáival kapcsolatos, kiegészítő információk cseréjének esetén:

 • beutazás vagy tartózkodás megtagadására irányuló figyelmeztető jelzések (első pillér);
 • átadás vagy kiadatás céljából történő letartóztatásra vonatkozó figyelmeztető jelzések (ez és a következő kategóriák a harmadik pillér hatálya alá tartoznak);
 • eltűnt személyekkel kapcsolatos figyelmeztető jelzések;
 • bírósági eljárás céljából keresett személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések;
 • rejtett vagy célzott ellenőrzésekre vonatkozó figyelmeztető jelzések;
 • lefoglalás vagy bizonyítékként való felhasználás céljából tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések.

Célja, hogy biztosítsa a tagállamok közötti kommunikációt, különösen figyelmeztető jelzés bevitele, figyelmeztető jelzés alapján történő intézkedés, több figyelmeztető jelzés kezelése, valamint a SIS II-ben szereplő adatok minőségével vagy a hozzáféréshez való joggal kapcsolatban történő eljárás esetén.

A végrehajtási intézkedések a SIS II-nek olyan vonatkozásaira térnek ki, amelyeket technikai jellegük, részletességük vagy a rendszeres korszerűsítés szükségessége miatt nem fednek le kimerítően a SIS II jogi eszközei.

Ahogy ez a SIS II-höz kapcsolódó egyéb eszközökre is igaz, a SIRENE-kézikönyvre és a végrehajtási intézkedésekre két jogi eszköz (bizottsági határozat) is vonatkozik: az egyik az első pillérre (a 2008/333/IB határozat melléklete), a másik a harmadik pillérre (a 2008/334/IB határozat melléklete).A két határozat mellékletei megegyeznek.

See also

 • A Schengeni Információs Rendszer második generációjáról (SIS II) szóló dokumentumok (EN) az Európai Bizottság Belügyi Főigazgatóságának honlapján olvashatók.
 • A Glosszárium „A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség” szócikkében a Lisszaboni Egyezmény 2009 decemberében történő hatálybalépése után bekövetkezett változásokkal kapcsolatos információk olvashatóak.

Utolsó frissítés: 13.07.2010

Top