Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Visszafogadásról szóló megállapodás Oroszországgal

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Visszafogadásról szóló megállapodás Oroszországgal

Ez a 2007. április 19-én meghozott határozat az Európai Közösség és Oroszország között létrejött megállapodáshoz kapcsolódik. A megállapodás célja a két fél közötti visszafogadási feltételek meghatározása. A vízumok kiadásának megkönnyítésére vonatkozó megállapodás megkötéséről szóló határozatot egészíti ki.

JOGI AKTUS

A Tanács 2007/341/EK határozata (2007. április 19.) az Európai Közösségek és az Orosz Föderáció közötti, visszafogadásról szóló megállapodás megkötéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a határozat az Európai Közösség és Oroszország között létrejött megállapodáshoz kapcsolódik, amelynek tárgya a visszafogadás *. A megállapodás szövege a határozat mellékletében szerepel. A határozat Dániára nem érvényes.

Visszafogadási kötelezettség

Oroszország visszafogad az Európai Unió (EU) bármely országának megkeresésére bármely olyan személyt, aki nem, illetve már nem teljesíti a belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeit, amennyiben megállapítást nyer, hogy az érintett személy orosz állampolgár.

Az állampolgárság megállapítható a megállapodás mellékletében felsorolt dokumentumok bármelyike alapján, beleértve olyan dokumentumokat is, amelyek érvényességi ideje már lejárt. Ha a mellékletben felsorolt okmányok közül egyik sem mutatható fel, Oroszország vagy az uniós ország illetékes diplomáciai képviselete vagy konzuli hivatala indokolatlan késedelem nélkül meghallgatja a visszafogadandó személyt annak érdekében, hogy megállapítsa állampolgárságát.

Oroszország továbbá visszafogad bármely olyan személyt, aki EU-n kívüli ország állampolgára vagy hontalan, és nem, illetve már nem teljesíti a belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeit, amennyiben bizonyítható, hogy ez a személy:

 • Oroszország által kibocsátott érvényes vízummal rendelkezik;
 • Oroszország által kibocsátott érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • közvetlenül orosz területről lépett be jogsértő módon az EU tagállam területére.

Ez a visszafogadási kötelezettség nem alkalmazandó, amennyiben:

 • az EU-n kívüli állam polgára vagy hontalan személy kizárólag Oroszország nemzetközi repülőterén, repülőgép-forgalmi tranzitterületen tartózkodott;
 • egy EU-tagállam vízumot vagy tartózkodási engedélyt állított ki az illető személy részére;
 • az illető személy vízummentesen léphetett be a kérelmező EU-tagállam területére *.

A visszafogadás indokoltsága igazolható a megállapodás mellékletében felsorolt dokumentumok bármelyikével.

Az EU-tagállamokra vonatkozó ellenkező irányú kötelezettség a fent ismertetett szabályokat követi értelemszerű változtatásokkal.

A megállapodás hatályba lépésétől számítva három éven keresztül a visszafogadási kötelezettség csak hontalan személyekre és olyan EU-n kívüli országok állampolgáraira alkalmazató, amely országokkal Oroszország kétoldalú visszafogadási megállapodást kötött.

A visszafogadási eljárás

A visszafogadandó személy átadásához visszafogadási kérelmet kell benyújtani a megkeresett országhoz *. A rendes szabályoktól eltérően nincs szükség ilyen kérelemre azon esetekben, ha az érintett személy rendelkezik érvényes nemzeti útlevéllel és – amennyiben ez szükséges – ezenkívül érvényes vízummal vagy tartózkodási engedéllyel is.

Ha a személyt a megkereső állam határ menti régiójában fogták el illegális határátlépést követően, amelyet közvetlenül a megkeresett ország területéről hajtott végre, a megkereső ország a személy elfogását követő két munkanapon belül visszafogadási kérelmet nyújthat be (gyorsított eljárás).

Minden visszafogadási kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi információkat:

 • az érintett személy adatait;
 • az állampolgárságot, valamint a jogellenes belépést és tartózkodást bizonyító eszközök megjelölését;
 • szükség esetén arról szóló nyilatkozatot, hogy az átadandó személynek segítségre, gondoskodásra vagy bármilyen más védelmi vagy biztonsági intézkedésre lehet szüksége.

A visszafogadási kérelmet a kérelmezett ország hatóságának kell benyújtani legfeljebb 180 napon belül attól a dátumtól számítva, amikor a megkereső ország illetékes hatósága tudomást szerzett arról, hogy az illető személy nem, illetve már nem felel meg a belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeinek.

A kérelemre írásos választ kell adni 25 napon belül, amely kérésre meghosszabbítható 60 napra. Amennyiben a visszafogadási kérelmet a gyorsított eljárás keretében nyújtották be, két napon belül választ kell adni.

Ha a fent említett határidők lejártak, a visszafogadást elfogadottnak kell tekinteni.

A visszafogadási kérelem elutasítását indokolni kell.

Pozitív válasz esetén az illető személyt 90 napon belül át kell adni. Ha az átadásra gyorsított eljárás keretében kerül sor, ez a határidő két napra módosul.

Miután a megkeresett ország pozitív választ adott egy saját állampolgáraira vonatkozó visszafogadási kérelemre, az illetékes diplomáciai képviselet vagy konzuli hivatal haladéktalanul kiállítja az illető személy visszatéréséhez szükséges, 30 napig érvényes úti okmányt.

Hontalan személyeknek és az EU-n kívüli országok állampolgárainak visszafogadása céljából a megkereső ország olyan úti okmányt állít ki az illető személy részére, amelyet elismer a megkeresett ország; amennyiben az előbbi EU-tagállam, ezt az okmányt az 1994. november 30-án elfogadott tanácsi ajánlásban ismertetett szabványos formanyomtatványnak megfelelően kell kialakítani.

A személy átadása előtt az orosz hatóságok és az érintett EU-tagállam hatóságai megállapodnak az átadás dátumában, a határátkelőhelyben és az esetleg szükséges kíséretben. Bármely közlekedési eszköz használható. A légi úton történő visszatérés menetrend szerinti vagy charterjáratok által is történhet.

A visszafogadással és az átutazással kapcsolatban felmerülő szállítási költségeket a kérelmezett ország határátkelőhelyéig a kérelmező ország viseli.

Záró rendelkezések

Ez a megállapodás nem érinti a nemzetközi jogból, különösen a menekültek jogállásáról szóló egyezményből (1951. július 28.), illetve az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményből (1950. november 4.) eredő jogokat és kötelezettségeket.

A felek felállítanak egy visszafogadási vegyes bizottságot, amelynek feladata különösen az, hogy figyelemmel kísérje a megállapodás alkalmazását, meghatározza a megállapodás egységes alkalmazásához szükséges rendelkezéseket, valamint javaslatokat tegyen a megállapodás módosításaira.

Az EU tagállamai és Oroszország végrehajtási jegyzőkönyveket készítenek, amelyek az illetékes hatóságokra, a határátkelőhelyekre, a kommunikáció nyelveire, a gyorsított eljárás keretében történő visszafogadás részleteire, a kísérettel történő átadás feltételeire, a megállapodás mellékleteiben felsoroltakon túli bizonyító eszközökre stb. vonatkozó szabályokat tartalmazzák.

Ez a megállapodás azt a napot követő második hónap első napján lépett hatályba, amikor a szerződő felek értesítették egymást a ratifikációs vagy jóváhagyási eljárások befejezéséről. Ennek az eljárásnak a befejezését követően a megállapodás 2007. június 1-én hatályba lépett.

Háttér

Ez a megállapodás az ötödik olyan visszafogadásról szóló közösségi megállapodás, amely EU-n kívüli országgal jött létre. A többi megállapodást Hongkonggal, Makaóval, Srí Lankával és Albániával kötötték.

Ez a határozat egy másik határozattal egy időben került elfogadásra, amelynek tárgya egy Oroszországgal a vízumok kiadásának megkönnyítése céljából létrejött megállapodás elfogadása volt. A két megállapodás része az EU és Oroszország közötti „négy közös térség” kialakításának, amelyeknek egyike a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló közös térség. Ezek a megállapodások a 2003. május 31-i közös nyilatkozat nyomán jöttek létre, amelyben a szentpétervári csúcstalálkozó alkalmával egyeztek meg a felek. A nyilatkozat értelmében az EU és Oroszország megegyeztek abban, hogy minél hamarabb lezárják a visszafogadási megállapodásról szóló tárgyalásokat.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Visszafogadás: azon személyek (a megkeresett ország saját állampolgárai, harmadik országok állampolgárai vagy hontalan személyek) megkereső ország általi átadása és a megkeresett ország általi befogadása, akik a megkereső ország területére illegálisan léptek be, vagy vannak jelen, illetve tartózkodnak.
 • Megkereső ország: a visszafogadási kérelmet benyújtó ország.
 • Megkeresett ország: az az ország, amelyhez visszafogadási kérelmet intéznek.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 2007/341/EK határozata

2007.4.19.

-

HL L 129 (2007.5.17.)

Utolsó frissítés: 18.08.2010

Top