Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Schengeni határ-ellenőrzési kódex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Schengeni határ-ellenőrzési kódex

E rendelet célja, hogy az EU külső határain átkelő személyek határellenőrzésére vonatkozó szabályok meghatározásán, illetve a belső határokon végzett határellenőrzések ideiglenes visszaállításán keresztül javítsa az integrált határ-ellenőrzési európai uniós politika jogalkotási oldalát.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 562/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról (lásd a módosító jogszabály(oka)t).

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet minden olyan személyre alkalmazandó, aki átkel az EU bármely országának külső határán - kivéve az Egyesült Királyságot és Írországot -, valamint a schengeni térség (22 uniós ország, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc alkotta határmentes terület) belső határán.

Külső határok

A külső határokat csak a határátkelőhelyeken és azok hivatalos nyitvatartási ideje alatt lehet átlépni.

A külső határon történő átkeléskor az EU polgárait és más olyan személyeket, akik az uniós jog szerinti szabad mozgás jogával rendelkeznek (például az uniós polgárok családtagjait) minimum-ellenőrzésnek kell alávetni. A minimum-ellenőrzés célja a személyazonosság megállapítása a be- vagy felmutatott úti okmányok alapján. Ez az okmányok gyors és egyszerű ellenőrzéséből áll (beleértve - szükség szerint - a lopott, jogellenesen használt, elveszett és érvénytelenített okmányokkal kapcsolatos információkat tartalmazó adatbázis igénybevételét), valamint annak ellenőrzésére is sor kerül, hogy találhatóak-e rajtuk hamisításra utaló jelek.

Az EU-n kívüli országok állampolgárait be- és kiutazáskor alapos ellenőrzésnek kell alávetni. Ennek keretében - adott esetben - a beutazási feltételeknek - egyebek mellett a vízuminformációs rendszer (VIS) segítségével történő - vizsgálatára kerül sor.

180 napon belül 90 napot meg nem haladó tartózkodás esetén az EU-n kívüli ország állampolgárának:

  • érvényes úti okmánnyal kell rendelkeznie;
  • szükség esetén érvényes vízummal kell rendelkeznie;
  • igazolnia kell a tervezett tartózkodás célját, és megfelelő anyagi fedezettel kell rendelkeznie;
  • nem szabad beutazási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt állnia a Schengeni Információs Rendszerben (SIS-ben);
  • nem szabad veszélyt jelentenie az uniós országok közrendjére, belső biztonságára, közegészségügyére vagy nemzetközi kapcsolataira.

Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, meg kell tagadni a területre való beléptetést, kivéve, ha különös rendelkezések alkalmazandók (pl. humanitárius okokból). A beléptetés megtagadására csak az illetékes nemzeti hatóság által - egy adott formanyomtatvány segítségével - kiállított, megindokolt döntés alapján kerülhet sor, a megtagadás indokainak pontos megjelölésével. Azok a személyek, akiknek a beléptetését megtagadták, jogorvoslattal élhetnek, a vonatkozó nemzeti eljárásról pedig írásbeli tájékoztatást kell nyújtani számukra.

Az EU-n kívüli állampolgárok úti okmányait mind a belépéskor, mind pedig a kilépéskor rendszeresen bélyegezni kell. Amennyiben az úti okmányban nem szerepel a beléptetőbélyegző lenyomata, az illetékes nemzeti hatóságok vélelmezhetik, hogy az úti okmány birtokosa nem vagy már nem felel meg az adott országban való rövid tartózkodás időtartamára vonatkozó feltételeknek. Az EU-n kívüli ország állampolgára azonban hitelt érdemlő módon - például utazási jegy vagy az uniós országok területén kívül való tartózkodásának bizonyítására alkalmas eszköz útján - bizonyíthatja, hogy betartotta a rövid tartózkodás időtartamára vonatkozó feltételeket. Valamely EU-n kívüli állampolgár kérésére kivételesen el lehet tekinteni a be- vagy kiléptetőbélyegző alkalmazásától, ha a bélyegzőlenyomat az érintettnek súlyos hátrányt okozna. Ehelyett a bélyegzést külön lapon, a személy nevének és útlevele számának megjelölésével kell rögzíteni.

A határforgalom-ellenőrzéseket a határőrök végzik. A határőrök a feladataik ellátása során kötelesek az emberi méltóságot teljes mértékben tiszteletben tartani, és tilos számukra a személyek nem, faji vagy etnikai származás, vallás vagy világnézet, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetése.

A Schengeni határ-ellenőrzési kódex lehetővé teszi az uniós országok számára, hogy az EU-n kívüli szomszédjaikkal közös határátkelőhelyeket hozzanak létre, amelyeken a nemzeti jogszabályokkal összhangban mindkét ország határőre elvégzi a beléptetési és kiléptetési ellenőrzést az érintett uniós vagy EU-n kívüli ország területén.

Az uniós országok megfelelő létszámú személyi állományt és elegendő számú eszközt alkalmaznak, hogy a külső határokon történő ellenőrzéseket oly módon hajtsák végre, amely hatékony, egységes és magas szintű ellenőrzést biztosít. Biztosítják, hogy a határőrök szakképzett és megfelelően kiképzett szakemberek legyenek.

Az uniós országok segítik egymást az eredményes határellenőrzés érdekében. Az operatív együttműködést a Tagállamok Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (a Frontex) koordinálja.

Belső határok

Bármely személy - függetlenül állampolgárságától - bármely ponton átlépheti a belső határokat anélkül, hogy személyellenőrzésre kerülne sor. Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a nemzeti rendőrség hatáskörét gyakorolja akár a belső határ menti területeken, feltéve, hogy fellépése nem minősül a határforgalom-ellenőrzéssel azonos tartalmúnak.

A schengeni térség uniós országai a belső határokon megszüntetik a közúti határátkelőhelyeken zajló folyamatos forgalom valamennyi akadályát, különösen a nem kizárólag a közúti közlekedésbiztonság miatt elrendelt sebességkorlátozásokat.

A közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető komoly veszély esetén ezen országok legfeljebb 30 napos időtartamra (ez az időtartam esetlegesen meghosszabbítható a kódexben megállapított feltételek szerint) vagy a komoly veszély várható időtartamára kivételesen visszaállíthatják az ellenőrzést a belső határaikon. Ez a fellépés kizárólag utolsósorban alkalmazható. Ha a határellenőrzés visszaállítására kerül sor, a többi schengeni térséghez tartozó uniós országot és a Bizottságot az esetleges további konzultációk céljából erről haladéktalanul értesíteni kell. Ezzel egy időben az Európai Parlamentet és a Tanácsot is tájékoztatni kell.

A határellenőrzés tervezett visszaállítása előtt legalább 10 nappal az uniós országok és a Bizottság közötti konzultációra kerülhet sor, hogy megszervezzék a kölcsönös együttműködést, valamint megvizsgálják, hogy az intézkedések arányban állnak-e az ellenőrzés visszaállítására okot adó eseményekkel. A belső határokon történő határellenőrzés visszaállítására vonatkozó döntést átlátható módon kell meghozni, és erről a nyilvánosságot teljes mértékben tájékoztatni kell, kivéve, ha nyomós biztonsági indokok támasztják alá az ezzel ellenkező lépést.

Kivételes körülmények között, és amennyiben valamely uniós országban a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető komoly veszély haladéktalan fellépést követel, az adott ország haladéktalanul visszaállíthatja az ellenőrzést a belső határain. A többi uniós országot és a Bizottságot ennek megfelelően tájékoztatni kell.

A Bizottság ajánlásokat adhat ki, amennyiben - a schengeni értékelés keretében - a külső határellenőrzések valamely uniós ország általi elvégzése tekintetében súlyos hiányosságokat állapítanak meg. Ez a fellépés - az érintett uniós országra nézve - a helyzet kezelésével járó kockázatok elemzésén alapuló stratégiai tervek Frontexhez történő benyújtásával vagy az európai határőrcsapatok bevetésére irányuló kezdeményezéssel vagy - utolsósorban - egy bizonyos határátkelőhely bezárásával járhat.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

562/2006/EK rendelet

2006.10.13.

-

HL L 105., 2006.4.13.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

296/2008/EK rendelet

2008.4.10.

-

HL L 97., 2008.4.9.

81/2009/EK rendelet

2009.2.24.

-

HL L 35., 2009.2.4.

810/2009/EK rendelet

2009.10.5.

-

HL L 243., 2009.9.15.

265/2010/EU rendelet

2010.4.5.

-

HL L 85., 2010.3.31.

610/2013/EU rendelet

2013.7.19. és a rövid tartózkodás időtartamára vonatkozó rendelkezések, 2013.10.18.

-

HL L 182., 2013.6.29.

1051/2013/EU rendelet

2013.11.26.

-

HL L 295., 2013.11.6.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg) (Hivatalos Lap L 158., 2004.4.30.).

Az Európai Parlament és a Tanács 1931/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról (Hivatalos Lap L 405., 2006.12.30.).

Az Európai Parlament és a Tanács 1342/2011/EU rendelete (2011. december 13.) Kalinyingrádoblasztynak, valamint egyes lengyel közigazgatási egységeknek határ menti területté minősítése tekintetében az 1931/2006/EK rendelet módosításáról (Hivatalos Lap L 347., 2011.12.30.)

Az Európai Parlament és a Tanács 810/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) (Hivatalos Lap L 243., 2009.9.15.).

A Tanács 1053/2013/EU rendelete (2013. október 7.) a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és a végrehajtó bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 1998. szeptember 16-i határozatának hatályon kívül helyezéséről (Hivatalos Lap L 295., 2013.11.6.).

A Bizottság ajánlása a tagállamok illetékes hatóságai által a személyek határokon történő ellenőrzése során használandó közös Határőrök gyakorlati kézikönyve (Schengeni kézikönyv) létrehozásáról, C(2006) 5186 végleges.

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a harmadik országbeli állampolgárok úti okmányainak a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendelet 10. és 11. cikkével összhangban történő bélyegzéséről szóló rendelkezések működéséről (COM(2009) 489 végleges - a Hivatalos Lapban nem tették közzé).

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendelet III. címének (Belső határok) alkalmazásáról (COM(2010) 554 végleges - a Hivatalos Lapban nem tették közzé).

Utolsó frissítés: 14.03.2014

Top