Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A legjobb gyakorlatokról, normákról és eljárásokról szóló terv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A legjobb gyakorlatokról, normákról és eljárásokról szóló terv

A terv célja, hogy fokozza a harcot a kizsákmányolás minden formája céljából elkövetett emberkereskedelem ellen, valamint megvédje, támogassa és rehabilitálja az áldozatokat.

JOGI AKTUS

Az Európai Unió terve az emberkereskedelem elleni küzdelemre és annak megelőzésére vonatkozó legjobb gyakorlatokról, normákról és eljárásokról [Hivatalos Lap C 311., 2005.12.9.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Tanács által 2004 novemberében elfogadott hágai program felkérte a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 2005-ben hozzon létre tervet közös normák, legjobb gyakorlatok és mechanizmusok kidolgozására az emberkereskedelem megelőzése és leküzdése céljából.

A cselekvési terv megvalósítását szabályozó általános elvek

A Bizottság a Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, az emberkereskedelem elleni harcról szóló közleményben (2005. október 18.) lefektette azokat a konkrét eszközöket, amelyek az emberkereskedelem visszaszorítását célzó integrált megközelítés kialakításához szükségesek. Ez a megközelítés az emberi jogok tiszteletén, valamint a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése, a külkapcsolatok, a fejlesztési együttműködés, a szociális ügyek és a foglalkoztatás, a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetés tilalma területéhez kapcsolódó összehangolt politikai válaszon alapul.

Elengedhetetlen, hogy bővítsük az emberkereskedelem kérdéseivel kapcsolatos kollektív ismereteinket. Különösen fontos, hogy megértsük a kiváltó okokat a származási országokban és azokat a tényezőket, amelyek elősegítik az emberkereskedelem kibontakozását a célországokban, illetve a bűnözés más formáival való összefüggését. Azért, hogy javítsuk ennek a jelenségnek az Európai Uniót (EU-t) érintő kiterjedtségére és jellegére vonatkozó ismereteinket, ki kell dolgozni egy az adatgyűjtésre vonatkozó közös iránymutatást 2006 őszéig, amelynek összehasonlítható mutatókat is tartalmaznia kell. A tagállamok használatára szánt közös kutatási modellt kell kidolgozni az egyes területekre vonatkozó kutatások erősítése érdekében, kezdve a gyermekkereskedelemmel.

Az EU felismeri, hogy elengedhetetlen az emberkereskedelem áldozatai emberi jogainak tiszteletben tartása a folyamat minden szakaszában. Az uniós országoknak fel kell állítaniuk egy megfelelő kormányzati koordinációs rendszert a nemzetközi politikák értékelése és összehangolása céljából, illetve az áldozatokkal szembeni megfelelő bánásmód biztosítása érdekében.

Az EU-tagállamoknak és a Bizottságnak olyan politikát kell megvalósítaniuk, amely megerősíti az emberkereskedelem bűncselekményként történő kezelését és megvédi a sebezhető csoportokat, különösen például a nőket és gyermekeket.

Az EU politikájának ezen a területen olyan, a gyermekek jogainak tiszteletén alapuló megközelítésre kell törekednie, amely nemzetközileg elismert elvekre épül. A politikának különösen tiszteletben kell tartania a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményben rögzített elveket, és figyelembe kell vennie az Európa Tanács által (a 2006–2008 közötti időszakra) meghatározott, a gyermekekről és az erőszakról szóló cselekvési programot.

Nemhez kötött stratégiákat kell elfogadni a nők és leánygyermekek kereskedelme elleni küzdelem kulcsfontosságú elemeként. Ez magában foglalja a nemek közötti egyenlőség elveinek megvalósítását, valamint a kizsákmányolás minden formája iránti kereslet megszüntetését, ideértve a szexuális és a házimunka céljára történő kizsákmányolást is.

Számos az emberkereskedelem megelőzését szolgáló fellépés fog megvalósulni 2006 végéig. Például uniós kampányanyagok készülnek, amelyek felhívják a figyelmet az emberkereskedelemmel járó veszélyekre, valamint tájékoztatják a nyilvánosságot a bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatást terén tett erőfeszítésekről az elkövetők elrettentése céljából. Egy médiakapcsolati hálózat kerül majd kialakításra az emberkereskedelem terén az Európai Unión belül és határain kívül elért sikerek megismertetése céljából.

Az emberkereskedelem súlyos, személy elleni bűncselekmény, amely egyértelműen bűnüldözési prioritásként kezelendő. A „szervezett bűnözés szempontjából alacsony kockázattal járó és magas haszonnal kecsegtető vállalkozásból” magas kockázattal és alacsony haszonnal járó vállalkozássá kell változtatni. Az Európai Uniónak fokoznia kell az annak biztosítására irányuló tevékenységeit, hogy az emberkereskedelem ne termeljen anyagi hasznot, és amennyiben mégis nyereség származik belőle, hiánytalanul lefoglalja és elkobozza azt.

A munkaerő kizsákmányolását célzó emberkereskedelem legyőzése érdekében fokozott együttműködésre van szükség a a munkakörülmények ellenőrzéséért és a szabálytalan munkavégzésre irányuló pénzügyi nyomozásért felelős szervekkel.

Ugyanígy a bűnüldözési szerveknek is szorosabban együtt kell működniük az Europollal, amelynek rendszeresen részt kell vennie az információcserékben, közös tevékenységekben és közös nyomozócsoportok munkájában. Az Eurojusttal is konzultálni kell az embercsempészek felelősségre vonásának megkönnyítése érdekében.

Az emberkereskedelem leküzdésére irányuló stratégiákat össze kell hangolni a korrupció és a szegénység legyőzésére irányulókkal. Az ezen a területen tevékenykedő munkáltatói szervezeteknek, szakszervezeteknek és a civil szervezeteknek is együtt kellene működniük az állami hatóságokkal. Az uniós országoknak és intézményeknek folytatniuk kell az együttműködést az érintett nemzetközi szervezetekkel, például az ENSZ-szel, az EBESZ-szel és az Európa Tanáccsal.

Az emberkereskedelem megelőzéséről és az áldozatok védelméről szóló regionális megoldások alapvető jelentőséggel bírnak. Az EU-tagállamoknak és a Bizottságnak fokozniuk kell az uniós szintű együttműködést kiegészítő és ösztönző regionális kezdeményezések előmozdítására irányuló erőfeszítéseiket.

A cselekvési terv átdolgozására és aktualizálására rendszeresen sor kerül. A fellépéseket tartalmazó mellékelt táblázat segíti a rendszeres értékelést és aktualizálást.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Commission working document of 17 October 2008 – Evaluation and monitoring of the implementation of the EU plan on best practices, standards and procedures for combating and preventing trafficking in human beings [COM(2008) 657 final – Not published in the Official Journal] (Bizottsági munkadokumentum (2008. október 17.) – Az emberkereskedelem elleni küzdelemmel és annak megelőzésével kapcsolatos legjobb gyakorlatokra, normákra és eljárásokra vonatkozó európai uniós terv végrehajtásának értékelése és nyomon követése [COM(2008) 657 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]). Ez a jelentés áttekintést ad az emberkereskedelem ellen hozott intézkedések végrehajtásáról az EU-tagállamokban, Norvégiában, valamint a különböző uniós szerveknél.

Az EU-tagállamok emberkereskedelem elleni jogszabályainak közelítése gyorsan haladt az utóbbi években, különösen a büntetőjogot és az áldozatok segítését illetően. Azonban jelentős következetlenségek vannak a jogszabály elfogadása és végrehajtása között. A Bizottság továbbá az emberkereskedelemről szóló kerethatározat felülvizsgálatát is mérlegeli. Ily módon az áldozatokat támogató mechanizmusok is hatékonyabbá válnak. A nemzetközi szintű bűnüldözési és igazságügyi együttműködés szintén bővült; mindazonáltal további erőfeszítésekre van szükség. A kormányzati együttműködési mechanizmusok már kialakultak, de a nyomon követési rendszereken még dolgozni kell.

Az illetékes uniós szervek szintén tettek lépéseket bizonyos emberkereskedelem elleni intézkedések megvalósítására. Azonban a gyakorlatban még mindig vannak jelentős hiányosságok, sőt egyes intézkedések végrehajtása egyelőre el sem kezdődött.

Az emberkereskedelem elleni uniós politika folytatásaként a Bizottság javasolja, hogy rövid távon a következő rendkívül fontos lépésekre összpontosítsák az erőfeszítéseket:

  • nemzeti előadók kinevezése, különösen nyomon követés céljából;
  • áldozatokat támogató szervezetek azonosítását és az áldozatok hozzájuk való irányítását szolgáló nemzeti mechanizmusok kialakítása, illetve továbbfejlesztése;
  • gyermekvédő rendszerek felállítása vagy továbbfejlesztése;
  • pénzügyi és egyéb támogatás nyújtása az ezen a területen tevékenykedő nem kormányzati szervezetek számára;
  • képzések szervezése a fontosabb érdekeltek számára;
  • a nyomozások és büntetőeljárások koordinálásának javítása;
  • az EU-n kívüli partnerországokkal folytatott együttműködés további fejlesztése az emberkereskedelem elleni intézkedések területén.

Ennek a tervnek az eredményeit felhasználják majd egy új, a 2009 utáni időszakra vonatkozó stratégia megalapozására.

Utolsó frissítés: 30.05.2011

Top