Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Együttműködés az uniós országok között a bűncselekményből származó jövedelmek visszaszerzése terén

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Együttműködés az uniós országok között a bűncselekményből származó jövedelmek visszaszerzése terén

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 2007/845/IB határozata az uniós országok vagyon-visszaszerzési hivatalai közötti, a bűncselekményből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttműködésről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

Meghatározza a nemzeti vagyon-visszaszerzési hivatalok felállításának feltételeit az uniós országokban.

FŐBB PONTOK

A vagyon-visszaszerzési hivatalok feladata az olyan, bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásának és azonosításának elősegítése, amelyek a büntetőeljárás vagy polgári eljárás során befagyasztási, lefoglalási vagy elkobzási határozat tárgyává válhatnak.

Az uniós országoknak legalább egy (legfeljebb két) vagyon-visszaszerzési hivatalt kell létrehozniuk vagy kinevezniük. A vagyon-visszaszerzési hivataloknak kötelességük az egymással folytatott információcsere függetlenül attól, hogy közigazgatási, bűnüldözési vagy igazságügyi hatóság részét képezik-e.

A vagyon-visszaszerzési hivatal vagy az uniós ország egy másik, hasonló felelősséggel rendelkező hatósága egy büntető- vagy polgári eljárás részeként információszolgáltatás iránti megkereséssel fordulhat egy másik uniós ország vagyon-visszaszerzési hivatalához. A megkeresésnek tartalmaznia kell:

  • a tájékoztatáskérés tárgyát és indokait;
  • az eljárás természetét;
  • a célzott vagy keresett tulajdonnal és/vagy a vélhetően érintett természetes vagy jogi személyekkel (magánszemélyek vagy vállalatok) kapcsolatos adatokat.

A vagyon-visszaszerzési hivatal megkeresés nélkül is folytathat információcserét, amennyiben azt szükségesnek tartja ahhoz, hogy egy másik uniós ország vagyon-visszaszerzési hivatala teljesíthesse feladatait.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A határozat 2007. december 18 -tól alkalmazandó.

HÁTTÉR

A kerethatározatot követően az Európai Bizottság informális platformot hozott létre az uniós együttműködés további elősegítése, az információcsere koordinálása, valamint a bevált gyakorlatok cseréje érdekében.

  • Egy 2011-es bizottsági jelentés úgy találta, hogy bár a vagyon-visszaszerzési hivatalok hatékony eszközök a bűnelkövetők vagyonának megcélzásában, a hivatalok gyakran közös problémákkal néznek szembe, különösen a releváns pénzügyi adatokhoz történő hozzáférési kapacitásuk tekintetében.
  • 2014-ben elfogadták a 2014/42/EU irányelvet, amely minimumszabályokat határoz meg a bűncselekményből származó jövedelem és az elkövetési eszközök befagyasztására és az azt követő elkobzására vonatkozóan. Ezt az uniós országoknak 2015. október 4-ig kellett átültetni nemzeti jogukba.
  • További információkért lásd a vagyonelkobzásról és a vagyonvisszaszerzésről szóló oldalt az Európai Bizottság honlapján.

JOGI AKTUS

A Tanács 2007/845/IB határozata (2007. december 6.) a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai közötti, a bűncselekményből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttműködésről (HL L 332., 2007.12.18., 103–105. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/42/EU irányelve (2014. április 3.) a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról (HL L 127., 2014.4.29., 39–50. o.). A 2014/42/EU irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

2003/577/IB tanácsi kerethatározat (2003. július 22.) a vagyonnal vagy bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelő határozatoknak az Európai Unióban történő végrehajtásáról (HL L 196., 2003.8.2., 45–55. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

2006/783/IB tanácsi kerethatározat (2006. október 6.) a kölcsönös elismerés elvének a vagyonelkobzást elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról (HL L 328., 2006.11.24., 59–78. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 25.04.2016

Top