Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A lőfegyverek vásárlásának és tartásának ellenőrzése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A lőfegyverek vásárlásának és tartásának ellenőrzése

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

91/477/EGK irányelv – a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • A lőfegyverekről szóló irányelv minimumkövetelményeket határoz meg a polgári célú felhasználású lőfegyverek* EU-n belüli kereskedelme tekintetében.

FŐBB PONTOK

Az irányelv – veszélyességük szerint – négy kategóriába sorolja a fegyvereket; e kategóriákat az irányelv I. melléklete tartalmazza.

Hatály

Nem alkalmazandó az irányelv a hadifegyverek és lőszerek kereskedelmi szállítására, sem pedig a fegyverek és lőszerek* következők általi megszerzésére vagy tartására:

 • a fegyveres erők, a rendőrség vagy a hatóságok;
 • a fegyvergyűjtők és fegyverek kulturális és történelmi vonatkozásaival foglalkozó, és a területileg illetékes uniós ország által ilyennek elismert szervek.

Nem érinti az irányelv a fegyverviselésre, a vadászatra és a céllövészetre vonatkozó nemzeti előírások alkalmazását.

Lőfegyvertartási igazolvány

Az uniós országok hatóságai európai lőfegyvertartási igazolványt bocsátanak ki a lőfegyvert jogszerűen megszerző vagy tartó személy számára. Az egy vagy több lőfegyvert használó személynek mindig magánál kell tartania az adott lőfegyverre vagy lőfegyverekre vonatkozóan kiadott igazolványt.

Azonosítás és nyomon követés

 • A gyártás során minden lőfegyvert és a lőszercsomag minden egységét meg kell jelölni.
 • Az uniós országoknak számítógépes adatnyilvántartásban kell ezeket a lőfegyvereket rögzíteniük. A nyilvántartáshoz kizárólag az arra jogosult hatóságok férhetnek hozzá.
 • Olyan rendszert is létrehozhatnak az uniós országok, amelyek feladata a brókerek* tevékenységeinek a szabályozása. A kereskedőknek* nyilvántartást kell vezetniük a tevékenységi időszakuk alatt megszerzett vagy továbbadott lőfegyverekről.

Lőfegyverek eladása, megszerzése és tartása

 • A fegyverek eladásának, megszerzésének és tartásának ellenőrzése az uniós országok feladata; az életbe léptetett szabályoknak azonban összhangban kell lenniük ezen irányelv szabályaival.
 • A lőszerek megszerzésére és birtoklására vonatkozó előírások megegyeznek a lőfegyverek birtoklására vonatkozó előírásokkal, amelyekhez a lőszert szánják.

A lőfegyverek megszerzése és tartása akkor engedélyezhető, ha az adott személy:

 • megfelelő indokkal rendelkezik a lőfegyver megszerzésére vagy tartására (pl. engedéllyel rendelkező gyűjtő vagy lövészeti klub tagja);
 • legalább 18 éves, bár kivételt képez ez alól a szabály alól a lőfegyverek vadászatra és céllövészetre való használata (pl. egyes esetekben 18 évesnél fiatalabb személyek is használhatnak fegyvert olyan szülő vagy felnőtt felügyelete mellett, aki fegyvertartási engedéllyel rendelkezik, illetve, ha a lőfegyver használatára valamely jóváhagyott oktatási központban kerül sor);
 • sem önmagára, sem a lakosságra nézve nem jelent veszélyt.

Engedélyezés

A lőfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó követelményeknek eleget tevő személyek többéves engedélyt kaphatnak. Ebben az esetben bizonyos alaki követelményeknek is eleget kell tenni:

 • a lőfegyverek mozgásáról mindig tájékoztatni kell az illetékes hatóságokat;
 • rendszeres ellenőrzéseket kell végezni annak felmérésére, hogy az adott személy továbbra is megfelel-e a követelményeknek; valamint
 • a nemzeti jogszabályi rendelkezésekben előírt időkorlátokat be kell tartani.

A lőfegyverek EU-n belüli mozgásának ellenőrzése érdekében az irányelv eljárásokat határoz meg a következőkre vonatkozóan:

 • fegyverek végleges célú átvitele egyik uniós országból a másikba;
 • fegyverek ideiglenes átvitele (utaztatása) két vagy több uniós országon keresztül.
 • Ezek az alaki követelmények – a hadifegyverek kivételével – valamennyi lőfegyverre alkalmazandóak.

Az uniós országok szerepe

 • 2009-ben egy, a kapcsolattartásért felelős csoport jött létre, hogy könnyebb legyen az információk uniós országok közötti megosztása.
 • Az irányelv nem érinti az uniós országoknak az illegális fegyverkereskedelem megakadályozására irányuló intézkedések hozatalára vonatkozó jogát.

Ellenőrzés és javaslatok

Az Európai Bizottság – a lőfegyverekre vonatkozó intézkedéscsomag részeként – 2015 novemberében jelentést készített az irányelv alkalmazásáról. Az intézkedéscsomag többek között javaslatot tesz a lőfegyverekre vonatkozó irányelv ellenőrzésére.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1991. október 17-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 1993. január 1 -jéig kellett átültetni nemzeti jogukba.

KULCSFOGALMAK

* Lőfegyver: minden olyan hordozható csöves tűzfegyver, amely egy gyúlékony hajtóanyag segítségével egy vagy több töltényt, golyót vagy lövedéket lő ki, azt ennek kilövésére tervezték vagy átalakítható erre a célra.

* Lőszer: a teljes tár vagy annak az alkotóelemei, beleértve a töltényhüvelyt, a gyújtókészüléket, az indítótöltetet, a tűzfegyverben használandó golyókat és lövedékeket.

* Bróker: minden olyan – a kereskedőkön kívüli – természetes vagy jogi személy, akinek a kereskedelmi vagy üzleti tevékenysége egészében vagy részben fegyverek vásárlásából, eladásából, illetve azok átvitelének a megszervezéséből áll.

* Kereskedő: minden olyan természetes vagy jogi személy, akinek/amelynek a kereskedelmi vagy az üzleti tevékenysége egészében vagy részben lőfegyvereknek, azok alkatrészeinek és lőszereknek a gyártásából, kereskedelméből, cseréjéből, bérbeadásából, javításából vagy átalakításából áll.

JOGI AKTUS

A Tanács 91/477/EGK irányelve (1991. június 18.) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről (HL L 256., 1991.9.13., 51–58. o.)

A 91/477/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A 2008. május 21-i 2008/51/EK irányelv által módosított, a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i 91/477/EGK irányelv REFIT-értékelése (COM(2015) 751 final, 2015.11.18.)

utolsó frissítés 17.03.2016

Top