Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kábítószer-prekurzorok: külügyi vonatkozások

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kábítószer-prekurzorok: külügyi vonatkozások

Ennek a rendeletnek a célja a tiltott szintetikus kábítószerek, egyebek mellett az ecstasy és más amfetamin típusú stimulánsok előállítására használt vegyi anyagok importjának, exportjának és továbbításának fokozott ellenőrzése. Rendeltetése, hogy az ilyen anyagok eltérítésének megakadályozása révén megoldást kínáljon arra fenyegetésre, amelyet a szintetikus kábítószerek nyugat-európai előállítása jelent.

JOGI AKTUS

A Tanács 111/2005/EK rendelete (2004. december 22.) a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet szabályokat állapít meg a kábítószer-prekurzorokkal az Európai Unió (EU) és EU-n kívüli országok között folytatott kereskedelem nyomon követésének biztosítása érdekében. Kábítószer-prekurzorokon olyan anyagokat értünk, amelyeket a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítására használnak fel. A rendelet a kábítószer-prekurzorok behozatalára, kivitelére és továbbítására terjed ki eltérítésük megakadályozása érdekében.

A területhez kapcsolódó, jelenleg hatályos jogszabályok célja, hogy érvényre juttassa az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1988. december 19-én Bécsben elfogadott, a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme elleni egyezményének 12. cikkét, amely az ilyen anyagok kereskedelméről szól.

Az EU történelme során a prekurzorok jelentős exportőre és az illegálisan előállított kábítószerek importőre volt. Az EU a közelmúltban az illegálisan előállított szintetikus kábítószerek egyik vezető exportőrévé is vált, valamint ma már az ezek előállításához szükséges prekurzorokat is importálja. Ennek következtében a kábítószer-prekurzorok behozatalára és kivitelére vonatkozó engedély kérelmezésére, annak jóváhagyására vagy elutasítására, valamint felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó rendelkezéseket harmonizálni kell az EU szintjén.

A kábítószer-prekurzorok kereskedelmének nagyságrendjére tekintettel a területhez kapcsolódó jelenlegi jogszabályokat modernizálni kell. Az új eljárások a legérzékenyebb kábítószer-prekurzorokat veszik célba annak érdekében, hogy a törvényes importőrökre ne nehezedjen túlzott adminisztratív teher.

A kereskedelem nyomon követése

E rendelet célja, hogy:

 • felállítsa a szóban forgó kábítószer-prekurzorok behozatalának és kivitelének engedélyezésére vonatkozó követelményeket;
 • kötelezzen minden gazdasági szereplőt a kábítószer-prekurzorok címkézésére és megfelelő dokumentálására;
 • kötelezze a gazdasági szereplőket a szükséges engedélyek beszerzésére;
 • gondoskodjon arról, hogy a kábítószer-prekurzorok minden szállítmányát megvizsgálják az EU-ban;
 • megerősítse a behozatali és kiviteli ellenőrzéseket;
 • különleges ellenőrzéseket folytasson le az EU szintjén olyan területeken, ahol magas az eltérítés veszélye, például vámszabad vagy átrakodásra szolgáló területeken.

A rendelet mellékletében felsorolt anyagok behozatalát, kivitelét és továbbítását oly módon kell dokumentálni, hogy az iratokban szerepeljen az anyag neve, mennyisége, tömege, továbbá az exportőr, az importőr, a terjesztő és a végső címzett neve és címe. Az érintett gazdasági szereplőknek három évig meg kell őrizniük valamennyi ügylet iratait.

Ezeknek a gazdasági szereplőknek engedéllyel kell rendelkezniük és ebben a minőségükben szerepelniük kell a letelepedésük helye szerinti ország illetékes hatóságainak nyilvántartásában.

Az EU tagállamai felelősek a gazdasági szereplők és az illetékes hatóságok közötti együttműködés létrehozásáért annak érdekében, hogy az utóbbiak meg tudják előzni az eltérítések bekövetkezését. A gazdasági szereplőknek e célból továbbítaniuk kell az illetékes hatóságok felé minden vonatkozó információt, valamint értesíteniük kell az utóbbiakat a jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos minden ügyletről.

A gazdasági szereplőknek továbbá minden ügyletre vonatkozóan behozatali vagy kiviteli engedélyt kell kérelmezniük az importőr vagy az exportőr letelepedési helye szerinti EU-tagállam illetékes hatóságánál. Az engedély iránti kérelmeknek tartalmazniuk kell a szállítási megállapodás részletes adatait, valamennyi gazdasági szereplő nevét és címét, továbbá az anyag jellegét, mennyiségét és tömegét. Az illetékes hatóságoknak a kérelem teljes benyújtásától számott 15 munkanapon belül határozatot kell hozniuk.

Amennyiben alapos a gyanú arra vonatkozóan, hogy fennáll a kockázata az eltérítésnek, az illetékes hatóság elutasíthatja a kiviteli vagy behozatali engedély megadását az adott anyagra.

Hasonló eljárás alkalmazandó olyan EU-n kívüli országokra is, amelyek a Bizottságtól tájékoztatást kérnek az anyagok őket érintő kiviteléről, illetve amelyek megállapodást kötöttek az EU-val az importengedélyek kiadására vonatkozóan. Különleges eljárás alkalmazandó olyan országok esetében, amelyek a jegyzékben szereplő egyes anyagok esetleges eltérítése tekintetében érzékenynek minősülnek.

Az EU-tagállamok felelősek azért, hogy felruházzák illetékes hatóságaikat azon eszközökkel, amelyek segítségével hozzájuthatnak a szükséges információkhoz és lefolytathatják azokat a vizsgálatokat, amelyek révén megelőzhetik az eltérítés bekövetkezését.

Az EU-tagállamok közigazgatási szervei közötti kölcsönös segítségnyújtás és bizalmas kommunikáció létfontosságú. Az EU-tagállamok határozzák meg a jogszabály megsértése esetében alkalmazandó szankciókat. Minden évben közlik a Bizottsággal nyomon követési intézkedéseik eredményeit, amelyek alapján a Bizottság elkészíti a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szervnek benyújtandó éves jelentést.

A Bizottság iránymutatásokat készít elő a vegyipar számára. Ezek tartalmazni fogják a gyanús ügyletek felismerésének és bejelentésének módjára vonatkozó információkat, továbbá tartalmazni fogják a jegyzékben nem szereplő, kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítására felhasznált anyagok frissített listáját.

Háttér

Az EU kábítószerekre vonatkozó cselekvési tervének (2000–2004) elfogadását követően a Bizottság megszervezte a kábítószer-prekurzorok kereskedelmét ellenőrző rendszer felülvizsgálatát. Szükségesnek tartotta a nyomon követésre vonatkozó követelményeknek az EU-n kívüli országokkal kereskedő gazdasági szereplőkre történő kiterjesztését, az engedélyek jóváhagyására szolgáló eljárások közös rendszerének bevezetését, valamint a vámügyi nyomon követési követelmények megerősítését. Ennek következtében ez a rendelet lép a kábítószer-prekurzorok eltérítésének megakadályozására irányuló intézkedéseket eredetileg megállapító 3677/90/EGK rendelet helyébe.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

111/2005/EK rendelet

2005.2.15.

HL L 22., 2005.1.26.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2010. január 7.) – a 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikke, valamint a 111/2005/EK tanácsi rendelet 32. cikke alapján, a kábítószer-prekurzorok kereskedelmének nyomon követéséről és ellenőrzéséről szóló közösségi jogszabályok végrehajtásáról és működéséről [COM(2009) 709 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Ez a jelentés értékeli a (fenti) 111/2005/EK és a 273/2004/EK rendelet végrehajtását és működését.

A tagállamoktól begyűjtött adatok alapján a bizottsági értékelés megállapította, hogy a kábítószer-prekurzorok kereskedelmének ellenőrzését szolgáló jogi keret általában arányos intézkedéseket biztosít a kábítószer-prekurzorok eltérítésének megelőzésére azok törvényes kereskedelmének akadályozása nélkül. Ehhez nagymértékben hozzájárul a gazdasági szereplők és az illetékes hatóságok közötti megfelelő együttműködés. A vegyiparra vonatkozó uniós iránymutatások, valamint a gazdasági szereplők számára létrehozott új e-tanfolyam is sikeresen kiegészíti ezt a jogi keretet.

A tagállamok megfelelően alkalmazták az 1. kategóriába tartozó prekurzorokra vonatkozóan bevezetett közös engedélyezési rendszert, amely az illetékes hatóságok és az ágazat esetében is hatékonyan működik. Úgy tűnik azonban, hogy a 2. kategóriába tartozó prekurzorokra vonatkozó nyilvántartásba vételi követelmény bizonyos szempontból nem elégséges ezen anyagok kereskedelmének megfelelő ellenőrzéséhez, valamint az eltérítésük megelőzéséhez. Ezenkívül a tagállamok bizonyos rendelkezéseket nem egyformán értelmeznek (például a vevői nyilatkozatokra, illetve a keverékek meghatározásának kritériumaira vonatkozóan). Problémákat okoz az is, hogy a gazdasági szereplők nem kellő gyakorisággal tesznek jelentést az illetékes hatóságoknak, emellett a külkereskedelmi jogszabályok bizonyos vonatkozásai, például a kivitel előtti értesítésre adott válaszra vonatkozó rugalmatlan határidők, valamint az egyszerűsített engedélyezési eljárások hiánya is gondot okoz.

Következésképpen a jelentés az alábbi javaslatokat teszi:

 • a jogi keret tagállamok általi harmonizált végrehajtásának tökéletesítése különösen a bevált gyakorlatok megosztása révén;
 • a jelentéstétel tökéletesítése például azáltal, hogy a gazdasági szereplők gyakrabban jelentsenek az illetékes hatóságoknak;
 • a meglévő jogszabályok esetleges módosítása a 2. kategóriába tartozó prekurzorok ellenőrzésének szigorítása érdekében;
 • a tagállamokon keresztül szállított, efedrint és pszeudo-efedrint tartalmazó gyógyszerészeti készítmények/gyógyszerkészítmények ellenőrzésének szigorítása;
 • az eljárási követelmények módosítása az eltérítés kockázatával arányos ellenőrzési szint eléréséhez.

A Bizottság 1277/2005/EK rendelete (2005. július 27.) a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 202., 2005.8.3.]. Ez a rendelet állapítja meg a kábítószer-prekurzorok terén a felelős tisztviselő, a gazdasági szereplők engedélyezése és nyilvántartásba vétele, az információszolgáltatás, a kivitel előtti értesítés, valamint a kiviteli és behozatali engedélyezés tekintetében érvényes végrehajtási szabályokat.

Utolsó frissítés: 24.02.2011

Top