Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A biztonságos takarmány biztosítása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A biztonságos takarmány biztosítása

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2002/32/EK irányelv a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv meghatározza az uniós piacon rendelkezésre álló takarmányban (beleértve a behozatalt is) előforduló nemkívánatos anyagok és termékek* (szennyezőanyagok) legnagyobb megengedett szintjeit.

Korlátozza a takarmányok mérgező vagy az állattenyésztésre káros anyagok vagy termékek általi szennyeződésének kockázatát.

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya

Az irányelv a takarmányozásra szánt valamennyi termékre alkalmazandó, beleértve a takarmányozásra szánt nyersanyagokat, adalékanyagokat és a kiegészítő takarmányokat.

Létrehozza a nemkívánatos anyagok listáját, valamint meghatározza ezen anyagok tekintetében azokat a határértékeket, amelyek túllépése a takarmányokban tilos (I. melléklet).

A listán szerepelnek többek között nehézfémek (például ólom és kadmium), dioxinok és peszticidek. A tudományos és technikai ismeretek tükrében rendszeres időközönként naprakésszé teszik.

Vizsgálatok

A megengedhető legmagasabb szint túllépése esetén az uniós országok – az érintett vállalkozásokkal együttműködésben – vizsgálatot folytatnak az anyagok eredetének azonosítása céljából. Értesíteniük kell az Európai Bizottságot megállapításaikról, és az anyagok jelenlétének megszüntetésére vagy azok szintjének csökkentésére irányuló bármely intézkedésről.

Keverékek

Az irányelv a csalás megelőzése céljából tiltja a legnagyobb megengedett szinteket meghaladó termékek (hígítás céljából történő) keverését.

Ideiglenes intézkedések

Amennyiben valamely uniós ország bizonyítani tudja, hogy valamely anyag legnagyobb megengedett szintje veszélyt jelenthet az állati vagy emberi egészségre, illetve a környezetre, ideiglenesen szigorúbb határértékeket vezethet be a Tanács vagy a Bizottság általi határozathozatalig. A szóban forgó országnak biztosítania kell határozatának közzétételét.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2002. május 30-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 2003. május 1-jéig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

Takarmányozás – nemkívánatos anyagok

KULCSFOGALOM

* Nemkívánatos anyag: bármely olyan anyag vagy termék – a kórokozók kivételével –, amely jelen van a takarmányozásra szánt termékben és/vagy annak felületén, és amely potenciális veszélyt jelent az állati vagy az emberi egészségre, illetve a környezetre, vagy káros hatással lehet az állattenyésztésre.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK irányelve (2002. május 7.) a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról (HL L 140., 2002.5.30., 10–22. o.)

A 2002/32/EK irányelv és mellékletei későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről (HL L 165., 2004.4.30., 1–141. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 04.01.2016

Top