Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Állati eredetű termékek - az emberi és az állati egészség védelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Állati eredetű termékek - az emberi és az állati egészség védelme

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

92/118/EGK irányelv - bizonyos termékek EU-n belüli kereskedelmére és az EU-ba történő behozatalára irányadó állategészségügyi és közegészségügyi követelmények

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja az állatok és az emberek egészségének védelme azáltal, hogy követelményeket állapít meg minden olyan, emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termék kereskedelmére és behozatalára vonatkozóan, amelyek kívül esnek a friss húsokra és hústermékekre vonatkozó jogszabályok hatályán.

FŐBB PONTOK

 • Az irányelv szabályokat körvonalaz egy sor különféle, közelebbről meg nem határozott, emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékre – többek között a töltelékáruk gyártásához használt (gyakran állati belek egy rétegéből készült) állati termékekre, csontokra, zsírokra, vérkészítményekre és feldolgozott állati eredetű fehérjére – vonatkozóan.
 • Bármely új, állati eredetű termék kereskedelméhez vagy behozatalához az Európai Unió (EU) engedélye szükséges, és adott esetben csak az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleményének beszerzése után kerülhet rá sor.
 • A kereskedelmi célú termékeknek az uniós országban nyilvántartott, jóváhagyott létesítményből kell származnia, biztosítva a termékek ellenőrzésére és nyomon követésére vonatkozó szabályok tiszteletben tartását.
 • A termékek behozatala csak akkor engedélyezett, ha teljesítik az alábbi követelményeket:
  • olyan jóváhagyott országból kell származniuk, amelyek egészségügyi szabályai egyenértékűek az EU-beli szabályokkal;
  • a termékeknek jóváhagyott létesítményekből kell származniuk, amelyekre vonatkozóan biztosítékokat nyújtanak arra, hogy azok megfelelnek az EU-n belüli egészségügyi szabályokkal egyenértékű szabályoknak;
  • bizonyos esetekben a termékekhez állategészségügyi vagy közegészségügyi bizonyítványt kell csatolni;
  • további specifikus feltételek is kiköthetők, különösen annak érdekében, hogy az EU-t bizonyos egzotikus és az emberre nézve is fertőző betegségektől megvédjék.

Az irányelvben körvonalazott specifikus szabályok közé tartoznak az alábbiak:

 • Tisztított állati bél. E termékeknek engedélyezett előállító üzemekből kell származniuk, és előírás, hogy előzetesen megtisztították, lekaparták, majd sózták és kifehérítették, vagy lekaparás után szárították, valamint hogy gondoskodtak arról, hogy nem fertőződhetnek újra.
 • Csont, szaru és köröm (és az ezekből készült termékek), a szaru- és körömliszt kivételével. Az állategészségügyi előírások általában megfelelnek a friss húsra vonatkozóknak.
 • Feldolgozott állati fehérje . Behozataluk esetén vizsgálni szükséges Salmonella baktériumokra a származási helyen, valamint véletlenszerűen az állategészségügyi határállomáson.
 • Friss vér és vérkészítmények szarvasmarhából és baromfiból. A kereskedelmükre és behozatalukra vonatkozó állategészségügyi előírások általában megfelelnek a friss húsra vonatkozóknak.
 • Sertészsír és kiolvasztott zsiradékok. E termékeket hőkezelni kell és csak új tárolóedényekbe csomagolhatók.

A jelen irányelvet az (EU) 2016/429 rendelet 2021. április 20 -tól hatályon kívül helyezi, és annak helyébe lép (lásd a kapcsolódó okmányokat).

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1993. január 6-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 1994. január 1-ig kellett átültetniük nemzeti jogukba (kivéve a 12. cikk (2) bekezdésének és a 17. cikknek való megfelelésre vonatkozó szabályokat, amelyek vonatkozásában a határidő 1993. január 1. volt).

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 92/118/EGK irányelve (1992. december 17.) a 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 62., 1993.3.15., 49–68. o.)

A 92/118/EGK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 94/453/EK határozata (1994. június 29.) az Európai Gazdasági Térség Megállapodás alkalmazásában az Ausztriából, Finnországból, Norvégiából és Svédországból származó egyes élő állatok és állati termékek behozatalára előírt állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételeket érintő egyes részletes szabályok módosításáról vagy hatályon kívül helyezéséről (HL L 187., 1994.7.22., 11–13. o.)

A Bizottság 94/775/EK határozata (1994. november 28.) a 92/118/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó egyes termékek behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények és bizonyítványok megállapításáról szóló 94/143/EK, 94/187/EK, 94/309/EK, 94/344/EK, 94/446/EK és 94/435/EK határozat módosításáról (HL L 310., 1994.12.3., 77–78. o.)

A Bizottság 97/199/EK határozata (1997. március 25.) a légmentesen lezárt tárolóedényekben tárolt állateledel egyes alternatív hőkezelési rendszereket alkalmazó harmadik országokból történő behozatalával kapcsolatos állategészségügyi követelmények és a szükséges állatorvosi bizonyítvány megállapításáról, valamint a 94/309/EK határozat módosításáról (HL L 84., 1997.3.26., 44–48. o.)

A Bizottság 2003/779/EK határozata (2003. október 31.) a tisztított állati belek harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények és a szükséges állat-egészségügyi bizonyítvány megállapításáról (az értesítés a C(2003) 3988. dokumentummal történt) (HL L 285., 2003.11.1., 38–41. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 119/2009/EK rendelete (2009. február 9.) a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok, valamint bizonyos vadon élő szárazföldi emlősök és tenyésztett nyulak húsának a Közösségbe irányuló behozatalára, illetve a Közösség területén történő átszállítására feljogosított harmadik országok és azok részei jegyzékének felállításáról, valamint az állategészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények meghatározásáról (HL L 39., 2009.2.10., 12–28. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2014/160/EU végrehajtási határozata (2014. március 20.) a 95/408/EK tanácsi határozat alapján elfogadott, a tagállamok által egyes állati eredetű termékek behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények jegyzékeinek hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2014) 1742. számú dokumentummal történt) (HL L 87., 2014.3.22., 104–108. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1–208. o.)

A Bizottság (EU) 2016/759 végrehajtási rendelete (2016. április 28.) bizonyos, emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek Unióba történő behozatalára a tagállamok által feljogosított harmadik országok, harmadik országok részei és területei jegyzékeinek összeállításáról, a bizonyítványokra vonatkozó követelmények megállapításáról, valamint a 2074/2005/EK rendelet módosításáról és a 2003/812/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 126., 2016.5.14., 13–62. o.)

utolsó frissítés 23.01.2017

Top