Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A lovak (spermáinak, petesejtjeinek és embrióinak) EU-n belüli kereskedelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A lovak (spermáinak, petesejtjeinek és embrióinak) EU-n belüli kereskedelme

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

90/427/EGK irányelv – a lófélék EU-n belüli kereskedelmét szabályozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételek

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv azokat a tenyésztéstechnikai* és származástani feltételeket hangolja össze, amelyek alapján a lovak (ideértve a lófélék* családjába tartozó valamennyi állatot), valamint spermáik, petesejtjeik és embrióik megvásárlására és eladására az Európai Unióban (EU) sor kerül.

FŐBB PONTOK

Ezen irányelv alapján a lovakat nyilvántartásba kell venni és be kell azonosítani. Ezenkívül származástani szabályokat is bevezet az irányelv, amelyek a következő feladatkörrel ruházzák fel az Európai Bizottságot:

a lovak beazonosítási feltételeinek meghatározása;

a méneskönyvet* fenntartó szervezetek jóváhagyása;

a lovak méneskönyvbe való bejegyzése.

Az EU-n belüli kereskedelem során a feladó országban törzskönyvezett lovakat a rendeltetési ország méneskönyvébe ugyanazon név alatt kell bejegyezni.

Valamennyi uniós ország köteles gondoskodni a méneskönyvet fenntartó szervezetek listájának frissítéséről, valamint e lista többi uniós ország számára való hozzáférhetővé tételéről.

Az irányelvnek tenyésztéstechnikai szabályok is részét képezik. A Bizottságnak például meg kell határoznia a bejegyzett tenyészlovakra és a teljesítmény-ellenőrzési módszerekre vonatkozó általános szabályokat. Ezenkívül az uniós országoknak arról is gondoskodniuk kell, hogy a lovakhoz (vagy spermáikhoz, petesejtjeikhez és embrióikhoz) megvásárlásuk vagy eladásuk során származási és azonosítási tanúsítványt mellékeljenek.

Származástani vagy tenyésztéstechnikai alapon tilos a lovak EU-n belüli kereskedelmét megtiltani vagy korlátozni.

A spermákkal, petesejtekkel és embriókkal kapcsolatos általános egészségügyi előírásokat a 92/65/EGK irányelv hangolja össze, amely a spermák és embriók gyűjtésével foglalkozó központok és a tenyésztő csapatok jóváhagyására vonatkozó szabályokat is meghatározza.

A 2015/262/EU rendelet a lóútlevél rendszer bevezetésével megerősíti az uniós dokumentációra és azonosításra vonatkozó szabályokat.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

1990. július 4-énlépett hatályba. Az uniós országoknak 1991. július 1-jéig kellett az irányelvet a nemzeti jogba átültetni.

HÁTTÉR

A lófélék családjába tartozó állatok EU-n belüli kereskedelme és EU-ba való behozatala

KULCSFOGALMAK

*Lófélék: a lovak családjába tartozó állatok, ideértve a lovakat, szamarakat, zebrákat, valamint a keresztezésből származó állatokat.

*Tenyésztéstechnika: állattenyésztési technológia, amelynek a háziasítás és a tenyésztés is részét képezi.

*Méneskönyv: olyan könyv vagy a nyilvántartás egyéb olyan formája, amely a törzskönyvezett lovak listáját tartalmazza az ismert felmenőikkel együtt.

JOGI AKTUS

A Tanács 90/427/EGK irányelve (1990. június 26.) a lófélék Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekről (HL L 224., 1990.8.18., 55–59. o.)

A 90/427/EGK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 92/353/EGK határozata (1992. június 11.) a törzskönyvezett lófélékről méneskönyvet vezető vagy kiadó tenyésztő egyesületek és szövetségek jóváhagyására vagy elismerésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (HL L 192., 1992.7.11., 63–65. o.)

A Bizottság 92/354/EGK határozata (1992. június 11.) a törzskönyvezett lófélék méneskönyveit vezető vagy alapító szervezetek és szövetségek koordinációját biztosító bizonyos szabályok megállapításáról (HL L 192., 1992.7.11., 66. o.)

A Tanács 92/65/EGK irányelve (1992. július 13.) a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 268., 1992.9.14., 54–72. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 96/78/EK határozata (1996. január 10.) a lófélék tenyésztési célú méneskönyvi bejegyzésének és nyilvántartásának előírásairól (HL L 19., 1996.1.25., 39–40. o.)

A Bizottság 96/79/EK határozata (1996. január 12.) a törzskönyvezett lófélék spermája, petesejtjei és embriói tenyésztéstechnikai bizonyítványának megállapításáról (HL L 19., 1996.1.25., 41–49. o.)

A Bizottság (EU) 2015/262 végrehajtási rendelete (2015. február 17.) a 90/427/EGK és a 2009/156/EK tanácsi irányelv alapján a lófélék azonosítási módszerei tekintetében alkalmazandó szabályok meghatározásáról (lóútlevélről szóló rendelet) (HL L 59., 2015.3.3., 1–53. o.)

utolsó frissítés 27.11.2015

Top