Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Online integrált vámtarifa-adatbázis (TARIC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Online integrált vámtarifa-adatbázis (TARIC)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2658/87/EGK rendelet – a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet létrehozza a TARIC, az uniós integrált vámtarifa jogi alapját, valamint Kombinált Nómenklatúra (KN) néven ismert egységes rendszert vezet be az áruk kódolása és osztályozása tekintetében, amely létfontosságú szerepet tölt be az uniós kereskedelmi statisztikák kidolgozásában és közzétételében.

FŐBB PONTOK

 • A TARIC tartalmaz minden vámtételt és bizonyos, az EU külkereskedelmére alkalmazandó uniós szabályokat. Nem tartalmaz azonban a héához hasonló nemzeti adónemekkel kapcsolatos adatokat.
 • A KN a közös vámtarifa* nómenklatúrája és a Nimexe-nómenklatúra (az EU statisztikai nómenklatúrája) egyesítésével jött létre.
 • A TARIC alapját a KN képezi, és a TARIC-alszámokra utaló kiegészítő albontásokat is tartalmaz azon árutételekre vonatkozóan, amelyekre származásuk alapján egyedi vámtarifák vonatkoznak, vagy egyéb kereskedelempolitikai szabályok alkalmazandók.
 • Minden KN-alszámhoz egy nyolc számjegyű kódszám tartozik. Az első hat számjegy a harmonizált rendszer szerinti nómenklatúra vámtarifaszámaira és vámtarifa-alszámaira utal. A 7. és 8. számjegy határozza meg a KN-alszámokat. A TARIC-alszámokat a 9. és 10. számjegy azonosítja.
 • A rendelet I. melléklete határozza meg a vámtételeket; a mellékletet rendszeres időközönként naprakésszé teszik a következők figyelembevétele érdekében:
  • nemzetközi szinten jóváhagyott változások;
  • a statisztikai követelményekkel, kereskedelempolitikával, valamint a technológiai és kereskedelmi fejleményekkel kapcsolatos változások;
  • a szövegek összehangolásának és egyértelműsítésének szükségessége.
 • A TARIC-ot az Európai Bizottság teszi közzé és kezeli. Meghatározza a kódszámokat, naprakésszé teszi a TARIC-ot, valamint tájékoztatja az uniós országokat a módosításokról. A KN módosítására irányuló kérelmeket a Bizottság, az uniós országok vagy az európai szakmai szervezetek terjeszthetik elő.
 • A Bizottság minden évben rendeletet ad ki, amely tartalmazza a KN teljes változatát a közös vámtarifa vámtételeivel együtt, figyelembe véve a Tanács és a Bizottság által elfogadott módosításokat. A rendeletet a Hivatalos Lapban legkésőbb október 31-én teszik közzé, és a következő év január 1-jétől alkalmazandó.
 • A Bizottságot az uniós országok képviselőiből álló Vámkódexbizottság segíti. Ez a bizottság felel a KN-nel, a TARIC-kal és egyéb nómenklatúrákkal kapcsolatos valamennyi kérdés vizsgálatáért.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A RENDELET?

A rendelet 1987. szeptember 10 -én lépett hatályba.

HÁTTÉR

 • A TARIC, az EU integrált vámtarifája olyan adatbázis, amely a kereskedelmi és mezőgazdasági jogszabályokat összehozza a vámtarifákkal. Ez biztosítja az uniós országok általi egységes alkalmazást, valamint egyértelmű áttekintést nyújt az EU-ba történő behozatalban, illetve az EU-ból történő kivitelben részt vevő felek által hozandó valamennyi intézkedésről.
 • További információkért lásd:

* KULCSFOGALMAK

Közös vámtarifa: az áruk és az árutételekre alkalmazandó vámtételek osztályozásának EU-szerte alkalmazandó kombinálása.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1–675. o.)

A 2658/87/EGK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 28.11.2016

Top