Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU vámmentességi rendszer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU vámmentességi rendszer

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1186/2009/EK rendelet – a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

Mentességet ad azon vámok alól, amelyeket rendes körülmények között mind az Unióba behozott, mind az Unióból kivitt árukra meg kellene fizetni.

Ez a rendelet meghatározza azokat az eseteket, amelyekben a behozatali és kiviteli vámok, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (korábban az Európai Közösséget létrehozó szerződés 133. cikke) alapján elfogadott intézkedések alól mentességet kell adni, amennyiben az árucikkeket az EU-ba importálják vagy onnan exportálják.

FŐBB PONTOK

A BEHOZATALI VÁMOK ALÓLI MENTESSÉG

Számos olyan árucikk-kategóriák van, amely mentesíthető a behozatali vámok alól. Bizonyos feltételek mellett az árucikkek mentesek a behozatali vámok alól, ha az alábbiakat érintik:

Személyes vagyontárgy:

 • személyes vagyontárgyak, amelyeket a szokásos lakóhelyüket egy Unión kívüli országból egy uniós országba áthelyező személyek hoznak be, feltéve, hogy lakóhelyük legalább tizenkét egymást követő hónapon át egy Unión kívüli országban volt;
 • házasságkötés alkalmából behozott árucikkek, feltéve, hogy az illető személy legalább 12 egymást követő hónapig az Unión kívül tartózkodott, és bizonyítani tudja a házasságkötést;
 • egy az Unióban lakóhellyel rendelkező személy örökölt vagyontárgya;
 • az Unióba tanulni jövő diákok ruházata, oktatási anyagai és bútorai.

Elhanyagolható értékű áruk, nem kereskedelmi áruk, termelési eszközök és az utasok személyi poggyászában lévő áruk:

 • elhanyagolható értékű áruk;
 • nem kereskedelmi jellegű áruk, amelyeket egy Unión kívüli országból küldött egy magánszemély közvetlenül egy másik, az EU-ban élő magánszemélynek;
 • olyan vállalkozás tulajdonába tartozó tárgyi eszközök és egyéb berendezések, amely végérvényesen megszüntette tevékenységét valamely Unión kívüli országban és az Unióba helyezte azt át;
 • az Unión kívülről érkező utazók személyi poggyászában található héa-mentes áruk.

Mezőgazdasági, biológiai, vegyi, gyógyszerészeti és gyógyászati termékek:

 • uniós termelők által üzemeltetett, Unión kívüli szomszédos országok ingatlanjain megtermelt mezőgazdasági, állattenyésztési, méhészeti, kertészeti és erdészeti termékek;
 • az Unión kívüli országokbeli mezőgazdasági termelők által az ezekkel az országokkal szomszédos uniós országokban történő felhasználásra behozott vetőmagok, műtrágya, valamint a talaj és a termés kezeléséhez szükséges termékek;
 • kutatási célokra szánt laboratóriumi állatok és biológiai vagy vegyi anyagok;
 • emberi eredetű gyógyászati anyagok, valamint vércsoport és szövettípus meghatározására szolgáló reagensek;
 • orvostudományi kutatásokban, orvosi diagnózis felállításában vagy gyógykezelésben történő használatra szánt műszerek és készülékek;
 • gyógyszerkészítmények minőség-ellenőrzéséhez használt összehasonlító anyagok;
 • nemzetközi sporteseményeken használt gyógyszerészeti termékek.

Egyéb kategóriák:

 • oktatási, tudományos, kulturális anyagok és tudományos műszerek, készülékek;
 • jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek részére szánt árucikkek;
 • tiszteletbeli kitüntetések vagy díjak, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggésben kapott ajándékok és az uralkodók vagy államfők által használandó árucikkek;
 • kereskedelmi promóció céljára behozott árucikkek;
 • védjegyek, minták vagy tervek, amelyeket szerzői vagy ipari és kereskedelmi szabadalmi jogok védelmével foglalkozó szervezeteknek küldenek;
 • idegenforgalmi tájékoztató anyagok;
 • szállításuk ideje alatt az árucikkek rakodásához és védelméhez használt segédanyagok;
 • állatok szállításakor használt alom, abrak és takarmányok;
 • az Unió területére belépő gépjárművekben és motorkerékpárokban lévő üzemanyag és kenőanyag;
 • a háborús emlékművek létesítéséhez, fenntartásához használt anyagok;
 • az elhunytak testét vagy hamvait tartalmazó koporsók vagy temetési urnák, illetve egyéb kegyeleti tárgyak.

Amennyiben a behozatali vámok alóli mentesség attól függ, hogy meghatározott módon használják-e az árucikkeket, az érintett személy felelős azért, hogy bizonyítékokat szolgáltasson az illetékes hatóságnak ezeknek a feltételeknek a teljesüléséről. Ebben a helyzetben csak az érintett tagállam illetékes hatóságai adhatják meg ezt a mentességet.

A KIVITELI VÁMOK ALÓLI MENTESSÉG

Különböző árukategóriák vannak, amelyek kiviteli vámok alóli mentességet élvezhetnek. Bizonyos feltételek mellett az áruk mentesek a kiviteli vámok alól, ha az alábbiakat érintik:

 • elhanyagolható értékű áruk;
 • egy mezőgazdasági vállalkozás tevékenységének egy uniós országból egy Unión kívüli országba történő áthelyezése során kivitt háziállatok;
 • az Unión kívüli szomszédos országok termelői által szerzett mezőgazdasági vagy állattenyésztési termékek;
 • mezőgazdasági termelők által az Unión kívüli országokban fekvő ingatlanokon való felhasználásra kivitt vetőmagok;
 • állatok számára a kivitelük ideje alatt szükséges abrak és takarmány.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2009. december 30 -án lépett hatályba.

JOGI AKTUS

A Tanács 1186/2009/EK rendelete (2009. november 16.) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról (HL L 324., 2009.12.10., 23–57. o.)

utolsó frissítés 15.11.2015

Top