Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai védelmi határozat – a bűncselekmények áldozatainak uniós szintű védelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai védelmi határozat – a bűncselekmények áldozatainak uniós szintű védelme

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2011/99/EU irányelv – európai védelmi határozat

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv lehetővé teszi az erőszak – különösen a családon belüli erőszak és a zaklatás – áldozatai számára, hogy az elkövetőkkel szemben valamely másik uniós országba történő költözést követően is védelemben részesüljenek.
 • Olyan szabályokat határoz meg, amelyek lehetővé teszik valamely bíró vagy a megfelelő hatóság számára, hogy európai védelmi határozatot bocsásson ki egy uniós országban, amennyiben a védett személy másik uniós országba költözik.
 • Működését a 606/2013/EU rendelettel együtt fejti ki, amely egy egyszerű tanúsítási eljárást vezet be azzal a céllal, hogy valamely uniós országban kibocsátott határozatot gyorsan és könnyen elismerjenek egy másik uniós országban.

FŐBB PONTOK

Az európai védelmi határozat kibocsátásához szükség van egy hatályos nemzeti védelmi intézkedésre azon uniós országban, amely a védett személyt veszélyeztető személlyel szemben a következő tilalmak vagy korlátozások közül egyet vagy többet ír elő:

 • tilalom arra vonatkozóan, hogy az érintett személy belépjen bizonyos helyekre vagy meghatározott területekre, ahol a védett személy tartózkodik vagy amelyeket látogat;
 • a védett személlyel való, bármely formában történő érintkezés tilalma vagy szabályozása, beleértve a telefonon, elektronikus vagy hagyományos levélben, telefaxon vagy egyéb eszközök révén történő érintkezést is; vagy
 • tilalom vagy szabályozás arra vonatkozóan, hogy az érintett személy meghatározott távolságon belül megközelítse a védett személyt.

A védelmi határozat kibocsátása

A kibocsátásnak számos feltétele van, többek között a következők:

 • a védett személy úgy dönt, hogy valamely másik uniós országba teszi át lakóhelyét, illetve ott kíván tartózkodni, vagy már ott lakik, illetve tartózkodik;
 • a védett személy kérelmére bocsátanak ki határozatot;
 • a veszélyeztető személy részére biztosítani kell a meghallgatáshoz való jogot és a védelmi intézkedés vitatásának jogát, ha az említett személy a védelmi intézkedés elfogadásához vezető eljárás során e jogokkal nem élhetett.

A határozat kérelmezhető a védett személy lakóhelyéül vagy tartózkodási helyéül szolgáló uniós országban (végrehajtó országban) vagy a határozatot kibocsátó országban (kibocsátó országban).

A védelmi határozat elismerésének megtagadása

A végrehajtó ország számos okból kifolyólag megtagadhatja a határozat elismerését, többek között a következő indokok alapján:

 • a védelmi határozat hiányos, vagy azt nem egészítették ki a végrehajtó ország illetékes hatósága által megállapított határidőn belül;
 • a védelmi intézkedés olyan cselekményhez kapcsolódik, amely a végrehajtó ország joga szerint nem minősül bűncselekménynek;
 • a védelmi intézkedés nem ír elő egyet vagy többet a fent meghatározott tilalmak vagy korlátozások közül.

Amennyiben a végrehajtó ország megtagadja a határozat elismerését, köteles:

 • haladéktalanul tájékoztatni a védett személyt és a kibocsátó országot a határozat elismerésének megtagadásáról és annak indokairól;
 • tájékoztatni a védett személyt a nemzeti jog szerinti védelmi intézkedési kérelmének lehetőségéről;
 • tájékoztatni a védett személyt a határozattal szembeni, nemzeti jog szerinti fellebbezési jogalapokról.

A határozat végrehajtása

A végrehajtó ország felelős a határozat végrehajtását biztosító intézkedések meghozataláért és végrehajtásáért. A végrehajtó ország a határozat megsértése esetén:

 • büntetőjogi szankciókat szabhat ki vagy egyéb intézkedéseket hozhat, amennyiben a jogsértés bűncselekménynek minősül az adott országban;
 • az intézkedés megsértésével kapcsolatban bármely más nem büntetőjogi határozatot meghozhat;
 • bármilyen sürgős és átmeneti intézkedést meghozhat annak érdekében, hogy véget vessen az intézkedés megsértésének a kibocsátó ország további határozatának meghozataláig.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2012. január 10-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2015. január 11-ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

Lásd az Európai Bizottság Jogérvényesülés oldalán az „Áldozatok” című oldalt.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/99/EU irányelve (2011. december 13.) az európai védelmi határozatról (HL L 338., 2011.12.21., 2–18. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 606/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről (HL L 181., 2013.6.29., 4–12. o.)

utolsó frissítés 25.01.2016

Top