Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelem

Az Európai Unió (EU) a gyermekek sérelmére elkövetett, nemi erkölcs elleni bűncselekmények elleni küzdelemre irányuló jogszabályt fogad el. Az irányelv a szankcióktól az áldozatok segítésén át a megelőzésig terjedő szempontokra terjed ki. Külön rendelkezéseket tartalmaz többek között az internetes gyermekpornográfiára és a szexturizmusra vonatkozóan.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/93/EU irányelve (2011. december 13.) a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv az Európai Unió (EU) egész területén harmonizálja a gyermekek szexuális bántalmazásával, szexuális kizsákmányolásával, valamint a gyermekpornográfiával kapcsolatos bűncselekményeket, továbbá minimumszankciókat határoz meg. Az új szabályok az internetes gyermekpornográfia és a szexturizmus elleni küzdelemre irányuló rendelkezéseket is tartalmaznak. Ezek a szabályok ezenkívül azt is célozzák, hogy a már elítélt pedofil személyek ne folytathassanak gyermekekkel való rendszeres kapcsolattartással járó szakmai tevékenységet.

Bűncselekmények és szankciók

Az irányelv mintegy húsz bűncselekményt határoz meg az alábbi négy kategória szerint:

  • szexuális bántalmazás: például a beleegyezési korhatárt el nem ért gyermekkel folytatott szexuális tevékenység, vagy a gyermeknek valamely harmadik féllel folytatott szexuális tevékenységre kényszer alkalmazásával történő késztetése;
  • szexuális kizsákmányolás: például a gyermek gyermekprostitúcióra kényszerítése vagy pornográf előadáson való részvételre való késztetése;
  • gyermekpornográfia: gyermekpornográfia birtoklása, ahhoz való hozzáférés, gyermekpornográfia terjesztése, szolgáltatása vagy készítése.
  • gyermekkel való, szexuális céllal történő internetes kapcsolatfelvétel: szexuális kizsákmányolás elkövetése céljából történő találkozásra gyermeknek tett internetes ajánlat, valamint a gyermek ugyanilyen úton való késztetése őt bemutató pornográf anyag szolgáltatására.

Nemzeti szinten a szabadságvesztéssel járó büntetés maximális időtartamának legalább bizonyos küszöbértékeket el kell érnie; ezek a cselekmények súlyosságától, illetve attól függően, hogy a gyermek elérte-e a beleegyezési korhatárt, egytől tíz évig terjedhetnek. Az említett bűncselekmények elkövetésére való felbujtás is büntetendő.

Jogi személy akkor vonható felelősségre és szankcionálható, ha a bűncselekményt a jogi személynél döntéshozatali jogkört gyakorló személy követi el.

Az irányelv több súlyosbító körülményről rendelkezik, ilyen többek között az, ha a bűncselekmény elkövetése különösen kiszolgáltatott gyermek sérelmére történik, vagy ha a bűncselekményt a gyermek családtagja, vagy bizalmi vagy hatalmi helyzetével visszaélő személy követi el, sőt az is, ha az elkövetőt korábban már elítélték hasonló jellegű bűncselekményért.

A beleegyezésen alapuló szexuális tevékenységek tekintetében az irányelv a tagállamokra bízza annak eldöntését, hogy bizonyos gyakorlatok büntetendők-e vagy sem, ha azok hasonló életkorú, hasonló lelki és testi érettségi szintű személyeket érintenek, és a szexualitás normális felfedezésének tekinthetőek.

A gyermekekkel való kapcsolattartással járó szakmai tevékenységek

A visszaeső bűnözés kockázatának elkerülése érdekében biztosítani kell olyan intézkedések meghozatalának lehetőségét, amelyek keretében az irányelv által meghatározott bűncselekmények valamelyikéért elítélt személyt eltiltják a gyermekekkel való közvetlen és rendszeres kapcsolattartással járó szakmai tevékenység gyakorlásától. Követelmény, hogy a munkáltatók kérhessenek elítélés vagy szakmai tevékenységtől való eltiltás tényére vonatkozó információt. Ezeket az információkat továbbítani kell a többi tagállamnak is, annak elkerülése érdekében, hogy a pedofil személyek kihasználják a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásának lehetőségét ahhoz, hogy másik országban dolgozzanak gyermekekkel.

A szexturizmus

A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása, sőt gyermekpornográfia elkövetése céljával történő utazásszervezés tiltandó. Mivel ezek a bűncselekmények gyakran büntetlenek maradnak az elkövetés országában, az irányelv rendelkezik arról, hogy a tagállamok saját állampolgáraikat elítélhessék az ilyen jellegű, külföldön elkövetett bűncselekményekért.

Továbbá azon kívül, hogy a tagállamok joghatósággal rendelkeznek a területükön az állampolgáraik által elkövetett bűncselekmények esetén, kiterjeszthetik joghatóságukat a külföldön elkövetett bűncselekményekre is, ha az elkövető szokásos tartózkodási helye a területükön található, illetve ha a bűncselekményt a területükön letelepedett jogi személy javára követték el, sőt akkor is, ha az áldozat az ő állampolgáruk.

Az internetes gyermekpornográfia

A tagállamoknak intézkedniük kell a területükön üzemeltetett, gyermekpornográf jellegű honlapok azonnali eltávolítása érdekében, emellett törekedniük kell a külföldön üzemeltetett honlapok eltávolíttatására. Ezenkívül az internetfelhasználókkal kapcsolatos, bizonyos átláthatósági és tájékoztatási feltételek mellett lehetőségük van arra, hogy a területükön letiltsák az ilyen honlapokhoz való hozzáférést.

Nyomozás, vádemelés és joghatóság

Az említett bűncselekmények ügyében folytatott nyomozás és az említett bűncselekmények miatti vádemelés nem lehet kizárólag az áldozat által tett bejelentés vagy feljelentés függvénye, a büntetőeljárásnak akkor is folytathatónak kell lennie, ha az adott személy visszavonta a vallomását. Ezenkívül a legsúlyosabb bűncselekmények bizonyos típusai esetében kellő idővel az áldozat nagykorúvá válását követően is lehetőséget kell biztosítani a vádemelésre.

Az áldozatoknak nyújtott segítség, támogatás és védelem

A büntetőeljárásban a sértett jogállásáról szóló irányelv rendelkezéseivel összhangban a büntetőeljárás előtt, során vagy után segítséget, támogatást és védelmet kell biztosítani a sértettek számára. A szexuális bántalmazás, szexuális kizsákmányolás vagy gyermekpornográfia áldozatául eső gyermekek különösen kiszolgáltatott sértetteknek tekintendők, és a helyzetük szempontjából legmegfelelőbb módon kell velük bánni.

Különleges védelmi intézkedésekre kerül sor többek között akkor, ha az elkövető a gyermek családtagja. További követelmény, hogy a fiatal sértettek – szükség esetén térítésmentesen – haladéktalanul jogi tanácsadást, valamint jogi képviseletet vehessenek igénybe. A nyújtott segítség és támogatás ezenkívül nem köthető ahhoz a feltételhez, hogy a gyermek kész-e együttműködni a nyomozás vagy az eljárás során.

Megelőzés

A gyermekek elleni szexuális bűncselekményekért elítélt vagy büntetőeljárás alatt álló személyek számára a visszaeső bűnözés kockázatának csökkentését célzó, külön programokat kell biztosítani. Ezeket a személyeket a veszélyességük és a visszaeső bűnözés esetleges kockázatainak meghatározása szempontjából is értékelni kell.

Háttér

Ez az irányelv felváltja a 2004/68/IB kerethatározatot. Mivel az emberkereskedelem egyes áldozatai egyben szexuális bántalmazás vagy szexuális kizsákmányolás gyermek áldozatai is, ez az irányelv az emberkereskedelem megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről szóló irányelvet is kiegészíti.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv

2011.12.17.

2013.12.18.

HL L 335., 2011.12.17.

Utolsó frissítés: 01.02.2012

Top