Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog (javaslat)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog (javaslat)

Ezen irányelvjavaslatnak az a célja, hogy az Európai Unió egész területén garantálja a büntetőügyben gyanúsítottak és vádlottak azon jogát, hogy ügyvédi szolgáltatásokat vehessenek igénybe, és tájékoztathassák családtagjaikat (és külföldi tartózkodásuk esetén a konzuli hatóságokat) a letartóztatásukról.

JAVASLAT

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on the right to communicate upon arrest [COM(2011) 326 final - Not published in the Official Journal] (Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a büntetőeljárás során ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint a letartóztatást követő kommunikációhoz való jogról [COM(2011) 326 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

ÖSSZEFOGLALÓ

A védelemhez való jogról és a tisztességes eljáráshoz való jogról (ez utóbbi keretébe tartozik az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog) az Európai Unió Alapjogi Chartája és az emberi jogok európai egyezménye (EN) (FR) rendelkezik.

Annak érdekében, hogy a büntetőügyben gyanúsítottak és vádlottak számára garantálja ezt a jogot az Unió területén, a Bizottság egy olyan javaslatot terjeszt elő, amely valamennyi tagállamra nézve közös minimumszabályokról rendelkezik.

Elv

Büntetőeljárás keretében az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogot a következő személyek számára kell biztosítani:

Ha e személyek letartóztatására az eljárás alatt kerül sor, rendelkezniük kell azzal a joggal, hogy kommunikálhassanak legalább egy általuk választott személlyel, például hozzátartozóval vagy munkáltatóval. A külföldi állampolgárok számára lehetővé kell tenni, hogy felvegyék a kapcsolatot nagykövetségükkel vagy konzulátusukkal.

Ezeket a jogokat attól az időponttól kell alkalmazni, amikor az adott személy tudomására hozták azt, hogy bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják, és egészen az eljárás befejezéséig alkalmazandóak. Az európai elfogatóparancs hatálya alatt álló személyek számára a letartóztatásuk időpontjától kell biztosítani ezeket a jogokat.

Végrehajtás

Büntetőeljárás keretében bármely gyanúsított vagy vádlott számára a lehető legrövidebb időn belül biztosítani kell az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogot, és mindenesetre az alábbi helyzetekben:

  • már a meghallgatásakor;
  • olyan eljárási vagy bizonyításfelvételre irányuló cselekményeknél, amelyeket a személy jelenlétében kell vagy lehet lefolytatni;
  • már a letartóztatásakor.

Az európai elfogatóparancs hatálya alatt álló személy számára nemcsak az elfogatóparancsot elrendelő tagállamban, hanem az azt kibocsátó tagállamban is biztosítani kell ügyvédi szolgáltatások igénybevételét. Az elfogatóparancsot kibocsátó tagállambeli ügyvéd nem foglalkozik érdemben az üggyel, hanem együttműködik a másik ügyvéddel, hogy lehetővé tegye a keresett személy számára jogainak érvényesítését.

A gyanúsítottnak vagy vádlottnak joga van ahhoz, hogy ügyvédjével találkozzon. E találkozásoknak a védelemhez való jog hatékony érvényesítéséhez szükséges időtartamúnak és gyakoriságúnak kell lenniük.

Az ügyvédet fel kell jogosítani a kihallgatásokon vagy meghallgatásokon való részvételre, és bármely olyan nyomozati vagy bizonyításfelvételre irányuló cselekményben való közreműködésre, amely esetében a nemzeti jog előírja vagy kifejezetten lehetővé teszi a gyanúsított vagy vádlott jelenlétét. Az ügyvédet fel kell jogosítani az őrizetben tartás helyére történő belépésre az őrizetben tartás feltételeinek ellenőrzése céljából.

Az ügyvéd és az ügyfele közötti valamennyi kommunikáció – bármilyen formában történjen is – titkos.

Az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog megsértése esetén a gyanúsítottnak vagy vádlottnak rendelkeznie kell olyan jogorvoslati lehetőséggel, amelynek az a joghatása, hogy az adott személyt olyan helyzetbe hozza, amelybe a jogsértés hiányában került volna. Az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog megsértésével szerzett tanúvallomások vagy bizonyítékok nem használhatók fel ellene.

Kivételek

Rendkívüli körülmények között és valamely igazságügyi hatóság engedélyével az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog, valamint a harmadik féllel, illetékes nagykövetséggel vagy konzulátussal való kommunikációhoz való jog felfüggeszthető. Az eltérést valamely személy életét vagy testi épségét fenyegető súlyosan hátrányos következmények elhárításának szükségessége kell, hogy indokolja. Ez az eltérés semmi esetre sem alapulhat kizárólag az adott személynek felrótt bűncselekmény súlyosságán; arányosnak kell lennie a helyzettel, időben a lehető leginkább korlátozottnak kell lennie, és nem sértheti az eljárás tisztességességét.

A gyanúsított vagy vádlott le is mondhat az ügyvédi segítségnyújtásról. E lemondásnak önkéntesnek és egyértelműnek kell lennie. Az adott személyt előzetesen tájékoztatni kell ennek a döntésnek a következményeiről, és az illetőnek rendelkeznie kell az azok megértéséhez szükséges szellemi képességgel.

Háttér

A büntetőeljárásokban gyanúsítottakat és vádlottakat megillető eljárási jogok megerősítése a Stockholmi Program egyik célkitűzése. Ez a javaslat a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló irányelvet, valamint a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló irányelvet tartalmazó intézkedéssorozat részét képezi.

A javaslat csak az Európai Parlament és a Tanács általi vizsgálatát és elfogadását követően lép hatályba. Az irányelv végleges szövege tehát eltérhet a Bizottság javaslatáétól.

Hivatkozások

Javaslat

Hivatalos Lap

Eljárás

COM(2011) 326 végleges

2011/154/COD

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács állásfoglalása a büntetőeljárásokban a gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogainak megerősítését célzó ütemtervről (2009. november 30.) [Hivatalos Lap C 295., 2009.12.4.].

Utolsó frissítés: 13.10.2011

Top