Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A szülői felelősség és a gyermekek védelme (Hágai Egyezmény)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A szülői felelősség és a gyermekek védelme (Hágai Egyezmény)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 2003/93/EK határozata a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos nemzetközi jogi szempontokról szóló 1996. évi Hágai Egyezményről

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

 • A határozat felhatalmazást ad az uniós országoknak a Hágai Egyezmény aláírására.
 • Az egyezmény olyan szabályokat határoz meg, amelyek célja a gyermekek védelmének javítása nemzetközi helyzetekben és a különböző nemzeti jogrendszerek közötti összeférhetetlenségek elkerülése.

A Hágai Egyezményt valamennyi uniós ország aláírta. Ez azt jelenti, hogy amikor olyan EU-n kívüli országokkal van dolguk, amelyek részes felei az egyezménynek, a közös szabályokra támaszkodhatnak a nemzetközi jogvitákban érintett gyermek védelme érdekében.

FŐBB PONTOK

Alkalmazási kör

Az egyezmény célja a gyermekek nemzetközi szintű védelme a 18. életévig a következők meghatározása révén:

 • melyik ország joghatóságába tartozik, hogy intézkedéseket tegyen a gyermek személyének vagy vagyonának védelmére;
 • az e joghatóság gyakorlására alkalmazandó jog;
 • a szülői felelősség tekintetében alkalmazandó jog;
 • a védelmi intézkedéseket valamennyi aláíró országban elismerik és végrehajtják;
 • a szerződő országok közötti együttműködés.

A gyermekek védelmét célzó intézkedések az alábbiakkal függenek össze:

 • szülői felelősség;
 • felügyeleti jogok;
 • gyámság;
 • a gyermek képviselete;
 • a gyermek nevelőszülőknél vagy másfajta gondozásban történő elhelyezése;
 • a gyermek gondozásának felügyelete;
 • a gyermek vagyonának kezelése.

Melyik ország felelőssége alá tartozik a gyermek?

A védelmi intézkedések biztosítása tekintetében joghatósággal rendelkező ország általában az az ország, amelyben a gyermek él.

Az az ország, amelyben a gyermek van:

 • menekült és lakóhelyüket elhagyni kényszerült gyermekek esetében;
 • azoknak a gyermekeknek az esetében, akiknek a lakóhely szerinti országa nem állapítható meg;
 • vészhelyzetben (opcionális).

Kivétel

Kivételes esetben egy másik államnak is engedélyezhető a joghatóság gyakorlása, amennyiben az alkalmasabbnak tűnik arra, hogy megítélje a gyermek mindenek felett álló érdekét.

Alkalmazandó jog

 • Az országok a joghatóságuk gyakorlása során saját jogukat alkalmazzák.
 • Amennyiben azonban a gyermek mindenek felett álló érdeke úgy kívánja, kivételesen alkalmazhatják vagy figyelembe vehetik olyan másik állam jogát, amellyel a helyzet szoros kapcsolatban van.
 • Az egyezmény által kijelölt jogot kizárólag közérdek szempontjából indokolt okokból és a gyermek legjobb érdekeit szem előtt tartva utasíthatja el az adott ország.

Elismerés és végrehajtás

 • Az egyezmény értelmében valamely állam által a gyermek személyének vagy vagyonának védelmében hozott intézkedéseket az összes többi szerződő államban el kell ismerni.
 • Az elismerés csak néhány, az egyezményben részletezett esetben tagadható meg.
 • A valamely másik államban végrehajtandónak nyilvánított védelmi intézkedéseket az utóbbi államban úgy kell végrehajtani, mintha az intézkedéseket ennek az államnak a hatóságai hozták volna, és a végrehajtásra ennek az államnak a joga szerint kerül sor.

Együttműködés

 • Minden szerződő állam kijelöl egy vagy több központi hatóságot azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyeket ez az egyezmény ró az adott államra.
 • A központi hatóságoknak együtt kell működniük és információkat kell cserélniük egymással, továbbá elő kell segíteniük a nemzeti hatóságaik közötti együttműködést az ilyen esetekben.

HÁTTÉR

A gyermekek jogainak védelme – uniós információk

JOGI AKTUS

A Tanács 2003/93/EK határozata (2002. december 19.) egyes tagállamoknak a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló 1996. évi Hágai Egyezménynek a Közösség érdekében történő aláírására való felhatalmazásáról (HL L 48., 2003.2.21., 1–2. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2008/431/EK határozata (2008. június 5.) egyes tagállamoknak a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, 1996. évi Hágai Egyezménynek a Közösség érdekében történő megerősítésére vagy az ahhoz történő csatlakozásra, valamint egyes tagállamoknak a közösségi jog vonatkozó belső szabályozásának alkalmazására vonatkozó nyilatkozat tételére való felhatalmazásáról (HL L 151., 2008.6.11., 36–48. o.)

utolsó frissítés 26.07.2016

Top