Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A kölcsönös elismerés uniós rendszere – börtönbüntetések és fogvatartottak átszállítása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A kölcsönös elismerés uniós rendszere – börtönbüntetések és fogvatartottak átszállítása

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2008/909/JHA kerethatározat – a kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

E kerethatározat célja, hogy a kölcsönös elismerés elvének alkalmazását – amely mentén az uniós országok vállalják a többi ország jogszabályainak vagy határozatainak az elismerését – kiterjessze a büntetőügyekben hozott, börtönbüntetéseket kiszabó ítéletekre.

MIRŐL SZÓL EZ A KERETHATÁROZAT?

A kerethatározat azt vázolja fel, hogy az uniós országok hogyan ismerik el és érvényesítik valamely másik uniós ország büntetőügyekben hozott ítéleteit. A cél az elítélt személyek társadalomba való megfelelőbb beilleszkedésének az elősegítése.

A határozat lehetővé teszi az adott uniós ország számára a valamely másik uniós ország által az adott uniós országban tartózkodó személy ellen kiszabott börtönbüntetés érvényesítését.

Létrehoz egy rendszert az elítélt fogvatartottak abba az országba történő visszaszállítására, amely országnak e személyek állampolgárai (vagy rendesen ott élnek), illetve valamely másik olyan uniós országba történő visszaszállítására, amelyhez szoros kötelék fűzi őket, hogy börtönbüntetésüket ott tölthessék le.

FŐBB PONTOK

Az eljárás az alábbi elveken alapul:

  • Az ítéletet egy tanúsítvány kíséretében közvetlenül a kibocsátó ország illetékes hatósága adja át a büntetést végrehajtó ország számára.
  • Az átszállításhoz az elítélt személy beleegyezésére van szükség, meghatározott körülmények között azonban e beleegyezés nélkül is sor kerülhet arra. Az elítélt személynek minden esetben lehetőséget kell biztosítani véleménye kifejezésére, amennyiben az illető személy még a kibocsátó országban van.
  • A büntetést végrehajtó országnak haladéktalanul intézkednie kell az ítélet végrehajtásának ügyében. Amennyiben a büntetés átalakítására kerülne sor, annak a lehető legszorosabban meg kell egyeznie az eredeti büntetéssel, szigorúbb annál pedig soha nem lehet.
  • A büntetés végrehajtására nézve a büntetést végrehajtó országban hatályos jogszabály az irányadó, beleértve a korai vagy feltételes szabadságra bocsátás okait is (amely esetben az illető személynek olyan feltételeknek kell eleget tennie, mint például valamely körzetbe való belépésnek a tilalma).
  • A határozat az olyan súlyos bűncselekmények listáját is előírja, amelyek a kibocsátó országban legalább három év szabadságvesztéssel büntetendők, és amelyek tekintetében az ítéletet elismerik és végrehajtják, a kettős büntethetőség mérlegelésének szükségessége nélkül (azaz amikor valamely tett a kibocsátó és a végrehajtó ország jogszabályai szerint is bűncselekménynek minősül).
  • A büntetést végrehajtó ország – a legtöbb esetben – köteles az ítélet és a tanúsítvány kézhezvételétől számított 90 napon belül eldönteni, hogy elismeri-e az ítéletet és kiszabja-e a büntetést. A határozat azon okok korlátozott számú listáját is tartalmazza, amelyek alapján valamely ország megtagadhatja valamely ítélet elismerését és a büntetés végrehajtását.

A Bizottság 2008/909/IB, 2008/947/IB és 2009/829/IB kerethatározatok végrehajtásáról szóló, 2014. évi jelentése megjegyzi, hogy az egyes országok által tett eddigi erőfeszítések ellenére e három jogi aktus végrehajtása nem megfelelő. A határozatokat eddig végre nem hajtó országokat azok mielőbbi végrehajtására szólítja fel.

A KERETHATÁROZAT ALKALMAZÁSÁNAK KEZDETI DÁTUMA

2008. december 5-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2011. december 5 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

Minden évben több ezer uniós polgár ellen indul eljárás bűncselekmény elkövetésének vádjával, illetve több ezer uniós polgárt ítélnek el a saját országától eltérő uniós országban. A bírósági határozatok kölcsönös elismerése a büntetőügyekben való uniós igazságügyi együttműködés sarokkövét jelenti.

JOGI AKTUS

A Tanács 2008/909/IB kerethatározata (2008. november 27.) a kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról (HL L 327., 2008.12.5., 27–46. o.).

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2008/947/IB kerethatározata (2008. november 27.) a kölcsönös elismerés elvének az ítéletekre és próbaidőt megállapító határozatokra való, a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete céljából történő alkalmazásáról (HL L 337., 2008.12.16., 102–122. o.).

A Tanács 2009/829/IB kerethatározata (2009. október 23.) a kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az előzetes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról (HL L 294., 2009.11.11., 20–40. o.).

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéletek, a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók, valamint az előzetes letartóztatás alternatíváját jelentő felügyeleti intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló 2008/909/IB, 2008/947/IB és 2009/829/IB kerethatározatok tagállami végrehajtásáról (COM(2014) 57 final, 2014.2.5.).

Bizottsági munkadokumentum – A következő dokumentumot kísérő, „Jelenlegi helyzet” és „Nyilatkozatok” című táblázatok: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéletek, a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók, valamint az előzetes letartóztatás alternatíváját jelentő felügyeleti intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló 2008/909/IB, 2008/947/IB és 2009/829/IB kerethatározatok tagállami végrehajtásáról – Melléklet a jelentéshez (SWD(2014) 34 final, 2014.2.5.).

A Bizottság 2014/858/EU határozata (2014. december 1.) a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt elfogadott, a schengeni vívmányoknak nem részét képező, a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területére vonatkozó uniós jogi aktusokban való részvételi szándékára vonatkozó bejelentésről (HL L 345., 2014.12.1., 6–9. o.)

utolsó frissítés 17.10.2015

Top