Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A kritikus infrastruktúrák védelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A kritikus infrastruktúrák védelme

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2008/114/EK irányelv az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv meghatározza az európai kritikus infrastruktúrák* (European critical infrastructures, ECI) azonosításával és kijelölésével kapcsolatos európai uniós (EU-s) folyamatot, valamint a védelmük javításához szükséges megközelítést.

FŐBB PONTOK

Az európai kritikus infrastruktúrák azonosítása és kijelölése

 • Az uniós országok azonosítják a potenciális európai kritikus infrastruktúrákat – szükség esetén az Európai Bizottság segítségével. A potenciális ECI-k azonosítása során a következő kritériumokat kell használniuk:
  • horizontális kritériumok, mint például az esetleges veszteségek, valamint a gazdasági és társadalmi hatás, továbbá
  • ágazati kritériumok az ECI típusa jellegzetességeinek megfelelően.
 • Az uniós országok a kijelölési folyamat során együttműködnek a többi uniós országgal az azok területén levő potenciális ECI-k tekintetében.
 • Az uniós országok rendszeresen felülvizsgálják az ECI-k azonosítását és kijelölését.
 • Az irányelv kizárólag az energiaágazatra és a közlekedési ágazatra alkalmazandó (lásd az irányelv I. mellékletét). Idővel más ágazatok is a hatálya alá vonhatók.

Üzemeltetői biztonsági terv

 • Az uniós országoknak biztosítaniuk kell egy üzemeltetői biztonsági tervet (Operator Security Plan, OSP) minden egyes ECI számára.
 • Az OSP-folyamat célja az ECI kritikus eszközeinek, valamint a védelmüket szolgáló meglévő biztonsági megoldások azonosítása.

Biztonsági összekötő tisztviselő

 • Az uniós országoknak biztosítaniuk kell egy biztonsági összekötő tisztviselőt minden egyes ECI számára.
 • A tisztviselő kapcsolattartó pontként szolgál az ECI tulajdonosa/üzemeltetője és az illetékes uniós ország hatósága között.

Jelentéstétel

 • Az uniós országok veszélyértékeléseket végeznek a kritikus infrastruktúra ECI-vé nyilvánítását követő egy éven belül.
 • Valamennyi uniós ország kétévente általános adatokat tartalmazó jelentést küld a Bizottságnak az ágazatok sebezhetőségi pontjainak, az azokat fenyegető veszélyeknek és kockázatoknak típusairól.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2009. január 12-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2011. január 12 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

 • Elsősorban a nemzeti hatóságok felelősek a kritikus infrastruktúra védelméért. A kritikus infrastruktúrákat érintő működési zavarok azonban országhatárokon átívelőek lehetnek. E kockázatok kezelése érdekében tehát uniós dimenzióra van szükség. 2007-ben az EU Tanácsa elfogadta a Létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai program (EPCIF) következtetéseit. A program célja a kritikus infrastruktúrák védelmének javítása minden típusú veszély ellen.
 • A 2008/114/EK irányelv felülvizsgálata után a Bizottság 2013-ban új megközelítést fogalmazott meg a létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai program végrehajtása tekintetében. Ennek célja a közös eszközök és a közös megközelítés kiépítése az Európai Unióban a kritikus infrastruktúrák védelme és ellenálló képessége érdekében a kritikus infrastruktúrák, az ipar és az állami szereplők közötti kölcsönös függések jobb figyelembevételével.
 • További információkért lásd:

* KULCSFOGALMAK

Kritikus infrastruktúra: azon eszközök vagy rendszerek, amelyek elengedhetetlenek a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához, az egészségügyhöz, a biztonsághoz, valamint az emberek gazdasági és szociális jólétéhez. Az európai kritikus infrastruktúra (ECI) az uniós országokban található olyan kritikus infrastruktúra, amelynek megzavarása vagy megsemmisítése jelentős hatással lenne legalább két uniós országra (pl. villamosenergia-erőművek vagy olajszállító vezetékek).

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2008/114/EK irányelve (2008. december 8.) az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről (HL L 345., 2008.12.23., 75–82. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye a Tanács és az Európai Parlament részére – A létfontosságú infrastruktúrák védelme a terrorizmus elleni küzdelemben (COM(2004) 702 végleges, 2004.10.20.)

Zöld könyv a létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai programról (COM(2005) 576 végleges, 2005.11.17.)

A Bizottság közleménye a létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai programról (COM(2006) 786 végleges, 2006.12.12.)

A Bizottság szolgálatainak munkadokumentuma az európai létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó újfajta megközelítéséről: biztonságosabb európai kritikus infrastruktúrák (SWD(2013) 318 final, 2013.8.28.)

utolsó frissítés 14.11.2016

Top