Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A határokon átnyúló együttműködés megerősítése (a prümi határozat)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

A határokon átnyúló együttműködés megerősítése (a prümi határozat)

A határozat célja az Európai Unió (EU) tagállamainak rendőri és igazságügyi hatóságai közötti határokon átnyúló együttműködés megerősítése a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem eredményesebbé tétele érdekében. A rendelkezések elsősorban a nagyszabású eseményekkel kapcsolatos, illetve a terrorizmus elleni küzdelemmel összefüggő automatikus információcserére, valamint a határokon átnyúló rendőrségi együttműködés egyéb formáira vonatkoznak.

JOGI AKTUS

A Tanács 2008/615/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A határozat célja az Európai Unió (EU) tagállamai közötti, határokon átnyúló rendőrségi és igazságügyi bűnüldözési együttműködés megerősítése. Különösen törekszik a bűncselekmények megelőzéséért és kivizsgálásáért felelős hatóságok közötti információcsere javítására. A határozat az alábbiakra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz:

 • automatizált hozzáférés a DNS-profilokhoz *, a daktiloszkópiai adatokhoz * és bizonyos nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatokhoz;
 • nagyszabású eseményekkel kapcsolatos adatok átadása;
 • információk átadása terrorcselekmények megakadályozása érdekében;
 • a határon átnyúló rendőrségi együttműködés egyéb intézkedésekkel való megerősítése.

Nemzeti adatbázisok létrehozása és az adatokhoz való automatizált hozzáférés

Az uniós tagállamoknak nemzeti DNS-elemzési állományokat kell létrehozniuk a bűncselekmények kivizsgálására. A DNS nem kódoló szakaszait * és egy, az egyének azonosítását lehetővé nem tevő hivatkozási számot tartalmazó referenciaadatokat a többi európai uniós tagállam rendelkezésére kell bocsátani automatizált keresések * végrehajtása céljára. A kereséseket a nemzeti kapcsolattartó pontokon keresztül végzik el DNS-profilok összehasonlításával, ez azonban kizárólag egyedi alapon és „találat/nincs találat” * rendszerben történhet. Ha a keresés eredményt hoz, a keresést végző nemzeti kapcsolattartó pont automatizált módon megkapja a referenciaadatokat. Ha nem találnak profilt egy vizsgálat vagy büntetőeljárás alatt álló személy esetében, a megkeresett uniós tagállam kötelezhető arra, hogy létrehozza az illető DNS-profilját.

Az uniós tagállamoknak ezenfelül rendelkezésre kell bocsátaniuk a nemzeti automatizált ujjlenyomat-azonosító rendszer (AFIS) állományából származó referenciaadatokat. A referenciaadatoknak ebben az esetben csak a daktiloszkópiai adatokat és a hivatkozási számot kell tartalmazniuk. A keresés a daktiloszkópiai adatok összehasonlításával végezhető, a DNS-keresésekhez hasonlóan kizárólag egyedi alapon és „találat/nincs találat” rendszerben. A találat megerősítését a megkereső uniós tagállam nemzeti kapcsolattartó pontja végzi el. Amennyiben az eljárás a DNS-profilok vagy daktiloszkópiai adatok egyezését mutatja, a referenciaadatokkal kapcsolatos további rendelkezésre álló személyes adatok és egyéb információk átadására a megkeresett tagállam nemzeti joga az irányadó, a kölcsönös jogsegélyre vonatkozó szabályokat is beleértve.

A nemzeti kapcsolattartó pontok automatizált online keresés útján hozzáférést kapnak bizonyos nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatokhoz is. Ilyen keresés kizárólag teljes alvázszám vagy rendszám alapján végezhető.

Nagyszabású eseményekkel kapcsolatos adatok átadása

Határon átnyúló dimenziójú nagyszabású eseményekkel összefüggésben a bűncselekmények megelőzése, valamint a közrend és biztonság fenntartása érdekében a tagállamok átadják egymás részére az e célból szükséges nem személyes adatokat nemzeti kapcsolattartó pontjaikon keresztül. Személyes adatokat csak akkor lehet átadni, ha arra lehet következtetni, hogy az adatalanyok az események során bűncselekményt fognak elkövetni, vagy veszélyt jelentenek a közrendre és a biztonságra. Ezek az adatok azonban kizárólag az adatátadás tárgyát képező konkrét esemény tekintetében használhatók fel, és azokat törölni kell, ha betöltötték a funkciójukat, de legkésőbb az adatok átadásától számított egy év elteltével.

Információk átadása a terrorizmus elleni küzdelem céljából

Terrorcselekmények megakadályozása érdekében, de csakis egyedi esetekben és amennyiben bizonyos körülmények alapján joggal feltételezhető, hogy az adatalany bűncselekményeket fog elkövetni, a tagállamok a nemzeti kapcsolattartó pontokon keresztül a következő adatokat adhatják át egymásnak:

 • vezetéknév és keresztnevek;
 • születési hely és idő;
 • az azon feltételezés kialakulásához vezető körülmények leírása, hogy az adatalany bűncselekményeket fog elkövetni.

Az adatszolgáltató tagállam meghatározhatja az ilyen adatoknak az átvevő tagállam általi felhasználására vonatkozó kötelező feltételeket.

A határokon átnyúló rendőrségi együttműködés egyéb intézkedésekkel való megerősítése

Az EU-tagállamok egy adott uniós tagállam területén a közrend és a biztonság fenntartása, valamint a bűncselekmények megelőzése érdekében közös őrjáratokat és egyéb közös műveleteket hajthatnak végre. Ilyen esetekben a kirendelő tagállam által kijelölt tisztviselők vagy egyéb állami alkalmazottak részt vesznek a fogadó tagállam területén végrehajtott műveletekben. A kirendelő tagállam tisztviselői végrehajtó hatáskörrel ruházhatók fel, illetve lehetővé lehet tenni számukra végrehajtó hatáskörük gyakorlását, azonban kizárólag a fogadó tagállam felügyelete mellett és tisztviselőinek jelenlétében. A fogadó tagállam illetékes hatósága felelős a kirendelő tagállam tisztviselőinek irányításáért és azok tevékenységéért.

Az EU-tagállamok kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak a nagy tömegeket vonzó eseményekkel és hasonló nagyszabású eseményekkel, katasztrófákkal, valamint súlyos balesetekkel kapcsolatban. Ez a segítségnyújtás információcserében, a rendőrségi intézkedések összehangolásában, valamint pénzügyi és természetbeni támogatás nyújtásában állhat.

A tagállamok kötelesek más tagállamok tisztviselői számára azok feladatai ellátása során ugyanolyan szintű védelmet és segítséget nyújtani, mint a saját tisztviselőiknek.

Az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések

A tagállamoknak garantálniuk kell, hogy az e határozat értelmében feldolgozott személyes adatokat a nemzeti joguk szerinti védelemben részesítik. Személyes adatokat csak az adott ügyben illetékes hatóságok dolgozhatnak fel. A tagállamoknak biztosítaniuk kell az adatok pontosságát és aktualitását. A helytelen vagy jogosulatlanul szolgáltatott adatokat helyesbíteni, illetve törölni kell. A személyes adatokat törölni kell a nemzeti jog szerinti tárolási idő leteltével, illetve, amennyiben az eredeti célból már nincs szükség rájuk.

Az illetékes hatóságok kötelesek műszaki és szervezési intézkedéseket tenni a személyes adatok megsemmisítés, elvesztés, jogosulatlan hozzáférés, változtatás és közzététel elleni védelmére. A nem automatizált személyesadat-feldolgozás jogszerűségének ellenőrzése céljából a folyamatot dokumentálni kell. Hasonlóképpen jegyzőkönyvezni kell a személyes adatok automatizált feldolgozását is. Az EU-tagállamok független adatvédelmi hatóságai felelősek a személyesadat-feldolgozás jogi vizsgálatáért.

Az adatalany részére tájékoztatást kell nyújtani a személye tekintetében feldolgozott adatokról, az adatok eredetéről és átvevőjéről, valamint a feldolgozás tervezett céljáról és jogalapjáról. Az adatalanynak jogában áll a téves adatokat kijavíttatni és a jogszerűtlenül feldolgozott adatokat töröltetni. Az adatalany az adatvédelemmel kapcsolatos jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be egy független bírósághoz vagy törvényszékhez, és kártérítést, illetve egyéb típusú jogi elégtételt követelhet.

Háttér

Az 1999. októberi tamperei Európai Tanács következtetései felhívták a figyelmet annak szükségességére, hogy javítani kell a bűnüldözéssel kapcsolatos információk uniós tagállamok közötti cseréjét, amit a 2004 novemberében elfogadott hágai program is megerősített.

A Belgium, Németország, Spanyolország, Franciaország, Luxemburg, Hollandia és Ausztria között 2005. május 27-én létrejött, különösen a terrorizmus, a határokon átnyúló bűnözés, valamint az illegális migráció elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló Prümi Szerződés eljárásokat határoz meg a bűnüldözés keretében zajló információcsere eredményesebbé tétele érdekében. E határozat célja az említett szerződés rendelkezéseinek az európai uniós jogi keretbe történő átültetése.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Daktiloszkópiai adatok: ujjlenyomatokról, látens ujjnyomatokról, tenyérlenyomatokról, látens tenyérnyomatokról szóló képek, valamint ezek sablonjai, amelyeket automatizált adatbázisban tárolnak és kezelnek.
 • A DNS nem kódoló szakasza: olyan kromoszómarégiók, amelyekről genetikai információ nem íródik át.
 • DNS-profil: az elemzett emberi DNS-minta nem kódoló szakaszának azonosító jellemzőit megjelenítő betű- vagy számkód.
 • Automatizált keresés: egy, több vagy valamennyi uniós tagállam adatbázisaiban való keresésre irányuló online hozzáférési eljárás.
 • „Találat/nincs találat” eljárás: ezen eljárás keretében a felek korlátozott hozzáférést biztosítanak egymásnak a nemzeti DNS- és ujjlenyomat-adatbázisaikban tárolt referenciaadatokhoz, valamint feljogosítják egymást arra, hogy ezen adatok alapján automatizált ujjlenyomat- és DNS-profil-keresést végezzenek. A referenciaadatokhoz tartozó személyes adatokhoz az adatkérő félnek nincs hozzáférése.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2008/615/IB határozat

2008.8.26.

2009.8.26.(a 2. fejezet rendelkezései tekintetében 2011.8.26.)

HL L 210., 2008.8.6.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2008/616/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról [Hivatalos Lap L 210., 2008.8.6.].

Ez a határozat tartalmazza a 2008/615/IB határozat végrehajtásához elengedhetetlen igazgatási és technikai rendelkezéseket. Középpontjában elsősorban a DNS-, daktiloszkópiai és jármű-nyilvántartási adatok cseréje, valamint egyéb együttműködési formák állnak. A technikai rendelkezéseket a határozat melléklete tartalmazza.

A Tanács 2010/482/EU határozata (2010. július 26.) az Európai Unió, valamint Izland és Norvégia között létrejött, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás megkötéséről [Hivatalos Lap L 238., 2010.9.9.].

See also

 • Az Európai Bizottság Belügyi Főigazgatóságának a prümi határozattal (EN) foglalkozó weboldala.

Utolsó frissítés: 24.11.2010

Top