Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) létrehozása, amelynek célja az Európai Unió (EU) országai innovációs kapacitásának megerősítése a felsőoktatás, a kutatás és az innováció integrálása, valamint az azok közötti szinergia és együttműködés előmozdítása révén a lehető legszigorúbb előírásoknak megfelelően.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. március 11-i 294/2008/EK rendelete az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az EIT előmozdítja a tudásháromszög - az oktatás, kutatás és innováció - három eleme közötti integrációt, szinergiát és együttműködést a kiválóság előmozdítása révén az ily módon létrejött stratégiai hálózatok segítségével.

Hozzájárul többek között az innovációs projekteken közösen dolgozó felsőoktatási intézmények, vállalatok, kutatóintézetek és egyéb felek alkotta tudományos és innovációs társulások (vagy TIT-ek) finanszírozásához.

Fő célkitűzések

Az EIT fő célkitűzései a következők:

 • a kiemelt területek és tevékenységek meghatározása;
 • figyelemfelkeltő tevékenységek folytatása a lehetséges partnerszervezetek körében;
 • a TIT-ek kiválasztása, kijelölése és koordinálása;
 • a szükséges finanszírozás köz- és magánforrásokból való előteremtése;
 • az EIT által kibocsátott diplomákkal rendelkező felsőoktatási partnerintézmények által kibocsátott oklevelek és diplomák EU-n belüli elismerésének ösztönzése;
 • a bevált gyakorlatok terjesztésének előmozdítása az innováció és a tudásátadás közös kultúrájának megteremtése céljából;
 • a felsőoktatás, a kutatás és az innováció területének kiválóságait képviselő globális referenciává válás;
 • az innováció multidiszciplináris megközelítései előtérbe helyezésének ösztönzése;
 • a saját tevékenységei és más uniós programok kiegészítő és egymást erősítő jellegének biztosítása;
 • az érdekeltek fórumának létrehozása.

Irányítás

Az EIT-t független közösségi szervként 2008-ban hozták létre, székhelye Budapesten, Magyarországon található. Tevékenységeit a regionális, nemzeti és kormányközi szinten végrehajtott intézkedésekkel összhangban végzi. Az EIT jogi személyiséggel rendelkezik. Egyedi jogállása meghatározza működését és főbb szereplőinek - köztük az irányítóbizottság, az igazgató és a belső ellenőrzési szerv - felelősségi körét.

Tudományos és innovációs társulások (TIT-ek)

Az EIT alapját a TIT-ek vagy a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, vállalatok és az innovációs folyamat egyéb érdekelt felei alkotta független partnerségek képezik, mégpedig stratégiai hálózatok formájában.

A TIT-ek főbb feladatai a következők:

 • európai hozzáadott értéket képviselő innovációs tevékenységek és befektetések;
 • a gazdaság (nyersanyagok) vagy a társadalom (egészség) létfontosságú érdekeinek kezelését szolgáló úttörő tudományos kutatás (csúcstechnológia);
 • egyetemi szintű oktatás és képzési tevékenységek (mesterképzés vagy doktori szintű képzés) és szakmai továbbképzés;
 • figyelemfelkeltő tevékenységek és a bevált gyakorlatok terjesztése.

A TIT-eket az EIT finanszírozza, kiválasztásuk pályázati felhívás útján történik. Nagyfokú szabadsággal rendelkeznek jogi formájuk és összetételük meghatározása tekintetében.

Egy TIT tevékenységének ideje - főszabály szerint - 7-től 15 évre szól, amely időszak meghosszabbítható.

A TIT-eknek rendelkezniük kell legalább három egymástól független, továbbá három eltérő uniós országban létrehozott partnerszervezettel. A TIT-et alkotó partnerszervezetek legalább kétharmada olyan partnerszervezet kell, hogy legyen, amelyet uniós országban hoztak létre. Minden egyes TIT-nek legalább egy felsőoktatási intézményt és egy magánvállalatot kell tagként számlálnia.

Az EIT 2014-2020 közötti időszakra szóló stratégiai innovációs programja

Az EIT prioritásait, hosszú távú stratégiáját és pénzügyi igényeit a hétéves időszakra szóló stratégiai innovációs programok tartalmazzák. Az EIT ezen stratégiai innovációs programok alapján fogadja el hároméves munkaprogramját, többek között a finanszírozási igényeinek és forrásainak értékelését.

Az EIT 2014-2020 közötti időszakra szóló célkitűzéseit és teljesítménymutatóit a Horizont 2020 programban határozták meg.

További információk az EIT weboldalán találhatók.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

294/2008/EK rendelet

2008.4.29.

-

HL L 97., 2008.4.9., 1-12. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1292/2013/EU rendelet

2014.1.1.

-

HL L 347., 2013.12.20., 174-184. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A tagállamok kormányainak képviselői által közös megállapodás révén meghozott 2008. június 18-i 2008/634/EK határozat az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) székhelyének elhelyezkedéséről (HL L 206., 2008.8.2.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1290/2013/EU rendelete a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014-2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1291/2013/EU rendelete a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014-2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1312/2013/EU határozata: az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) stratégiai innovációs terve: az EIT hozzájárulása egy innovatívabb Európához (HL L 347., 2013.12.20.).

utolsó frissítés 25.11.2014

Top