Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nem uniós országbeli kutatók fogadása és tartózkodása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nem uniós országbeli kutatók fogadása és tartózkodása

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2005/71/EK irányelv a nem uniós országbeli tudományos kutatók fogadására vonatkozó külön eljárásról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Külön eljárást vezet be azon nem uniós országokból érkező állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozóan, akik 3 hónapot meghaladó időszakra érkeznek az Unióba kutatási program megvalósítása céljából.
 • Az eljárás a kutatószervezeteket határozza meg a bevándorlási eljárás kulcsfontosságú szereplőiként, ugyanis ezek létfontosságú szerepet töltenek be a jelentkezők és kutatási programjuk tematikus értékelésében.

FŐBB PONTOK

Az irányelv nem uniós állampolgárokra vonatkozik, kivéve, ha az Unió vagy az Unió és tagországai egy vagy több nem EU-s országgal kötött kétoldali vagy többoldalú megállapodások rendelkezései kedvezőbb rendelkezéseket állapítanak meg.

Az irányelv nem vonatkozik a következőkre:

 • menedékkérőkre, kiegészítő védelmet kérőkre vagy olyan személyekre, akik időszakos védelem keretében valamely EU-s országban tartózkodnak;
 • diplomamunkájukkal kapcsolatos kutatást folytató doktoranduszokra (akikre a nem uniós országbeli állampolgárok tanulmányok folytatása, szakképzés, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről szóló 2004/114/EK irányelv vonatkozik);
 • azon nem uniós állampolgárokra, akiknek kitoloncolását ténybeli vagy jogi okok miatt felfüggesztették;
 • kutatószervezetek által egy másik EU-s országban található kutatószervezethez kiküldött kutatókra.

Kutatószervezetek

Bármely olyan kutatószervezetet, amely kutatót szeretne fogadni, előbb azon uniós országnak kell jóváhagynia, amelynek a területén található. Ezek az engedélyek általában legalább 5 évig érvényesek. Évente minden EU-s ország köteles közzétenni az általa jóváhagyott kutatószervezetek listáját.

A kutatószervezeteknek „fogadási megállapodást” – mely egy jogi szerződés – kell kötniük a kutatóval. A szerződés a következőket írja elő:

 • a kutató vállalja a kutatási program megvalósítását;
 • a szervezet pedig vállalja a kutató e célból való fogadását, mely alapján a kutató nevére tartózkodási engedélyt bocsátanak ki.

Kutatók fogadása

Az EU-s országok kötelesek fogadni a kutatókat, amennyiben azok teljesítik az alábbi követelményeket:

 • érvényes útlevelet vagy azzal megegyező úti okmányt mutatnak be;
 • a kutatóintézet által aláírt fogadási megállapodást mutatnak be;
 • a kutatószervezet által kiállított pénzügyi felelősségről szóló nyilatkozatot mutatnak be;
 • nem veszélyeztetik a közrendet, a közbiztonságot vagy a közegészségügyet.

Az EU-s országok a tartózkodási engedélyeket kötelesek legalább 1 éves időtartamra kiállítani és évente megújítani. Amennyiben a kutatási programot egy évnél rövidebb időszakra tervezték, a tartózkodási engedélyt a program időtartamára kell kibocsátani. A tartózkodási engedélyt a kutató családtagjai részére is ugyanerre az időtartamra lehet kibocsátani.

A tartózkodási engedély birtokosai az állampolgárokkal egyenlő bánásmódra jogosultak a következők tekintetében:

 • oklevelek, bizonyítványok és egyéb szakképesítések kölcsönös elismerése;
 • munkafeltételek, beleértve a díjazást és az elbocsátást;
 • a nemzeti jogszabályok által meghatározott társadalombiztosítás;
 • adókedvezmények;
 • az árukhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint a nyilvánosság számára hozzáférhető termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása.

Eljárás

Az EU-s országok döntenek arról, hogy a tartózkodási engedély iránti kérelmeket a kutatónak vagy az érintett kutatószervezetnek kell-e benyújtania.

A kérelmeket a kutató tartózkodási helye szerinti országban kell benyújtani annak az EU-s országnak a diplomáciai vagy konzuli hatóságánál, ahol a kutatást végezni kívánja.

Az EU-s országok nemzeti jogszabályaikkal összhangban lehetővé tehetik, hogy a kérelmezők a területükön is benyújthassák kérelmüket.

Hatályon kívül helyezés

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/801 irányelve 2018. május 24 -dikétől hatályon kívül helyezi és helyettesíti a 2005/71/EK irányelvet.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2005. november 23. óta hatályos. Az uniós országoknak legkésőbb 2007. október 12 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

A kutatók mobilitása kulcsfontosságú tényező az ismeretszerzés és ismeretmegosztás szempontjából. A nem EU-s országokból érkező kutatók belépésére és tartózkodására vonatkozó eljárások egyszerűsítése segíthet ennek megvalósításában.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

JOGI AKTUS

A Tanács 2005/71/EK irányelve (2005. október 12.) a harmadik országbeli állampolgároknak az Európai Közösség területén folytatott tudományos kutatás céljából való fogadására vonatkozó külön eljárásról (HL L 289., 2005.11.3., 15–22. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2004/114/EK irányelve (2004. december 13.) a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről (HL L 375., 2004.12.23., 12–18. o.)

A Bizottság ajánlása (2005. március 11.) a Kutatók Európai Chartájáról és a kutatók felvételi eljárásának magatartási kódexéről (HL L 75., 2005.3.22., 67–77. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/801 irányelve (2016. május 11.) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről (HL L 132., 2016.5.21., 21–57. o.)

utolsó frissítés 09.08.2016

Top