Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Iránymutatás a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Iránymutatás a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról

A regionális állami támogatások célja a beruházások, a munkahelyteremtés és új létesítmények létrehozásának elősegítése a leghátrányosabb helyzetű európai régiókban. E régiók gazdasági fejlődésének 2007–2013 közötti időszakban való támogatása érdekében ez az iránymutatás olyan kritériumokat határoz meg, amelyek segítségével megvizsgálható a regionális állami támogatások – az Európai Közösséget létrehozó szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja szerinti – összeegyeztethetősége a belső piaccal.

JOGI AKTUS

Iránymutatás a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról [Hivatalos Lap C 54., 2006.3.4.]

ÖSSZEFOGLALÓ

A regionális állami támogatások célja a beruházások ösztönzése, a munkahelyteremtés és új létesítmények létrehozása a leghátrányosabb helyzetű európai régiókban e régiók gazdasági fejlődésének 2007–2013 közötti időszakban való előmozdítása érdekében.

A nemzeti regionális támogatások a nagyvállalatok, valamint a kis- és középvállalkozások számára nyújtott beruházási támogatásokból *, valamint – korlátozott feltételekkel – működési támogatásokból állnak. Általános szabályként a regionális támogatást olyan multiszektorális támogatási program keretében kell nyújtani, amely egy regionális fejlesztési stratégia szerves részét képezi.

Jogi háttér

Ez az iránymutatás tartalmazza azokat a kritériumokat, amelyeket a Bizottság – az Európai Közösséget létrehozó szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja alapján – a nemzeti regionális támogatások belső piaccal való összeegyeztethetőségének vizsgálatakor alkalmaz.

A támogatások megengedett felső összeghatárában mutatkozó eltérések az állami támogatások kedvezményének a belső piaci verseny torzulására gyakorolt hatását tükrözik. A felső összeghatárok az érintett régiók fejlődésében mutatkozó problémák relatív súlyosságának függvényében alakulnak. Ez az iránymutatás tartalmazza a régiókban a kisvállalkozások alapításához nyújtott támogatási eszközt.

Hatály

Nem tartoznak az iránymutatás hatálya alá különösen a következő ágazatbeli tevékenységek:

A régiók lehatárolása

A támogatott régiók teljes népességének kisebbnek kell lennie az EU-25 népességének 42%-ánál. Ugyanakkor a támogatások által lefedett népesség egyetlen tagállamban sem csökkenhet a 2000–2006 közötti időszakhoz képest 50% alá.

A 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja

Az iránymutatás kimondja, hogy a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett feltételek akkor teljesülnek, ha a NUTS II. szintű régióban az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) nem haladja meg a közösségi átlag 75%-át.

Emellett teljesülnek az Európai Közösségről szóló szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételek a következők esetében:

 • a legtávolabbi régióknak nyújtott regionális támogatások;
 • bizonyos olyan régióknak nyújtott támogatások, ahol az egy főre jutó GDP a 2004. évi bővítés statisztikai hatása miatt haladja meg az EU-25 közösségi átlag 75%-át, egy főre jutó GDP-jük azonban az EU-15 közösségi átlag 75%-a alatti volt. E NUTS II. szintű régiók egy főre jutó bruttó hazai terméke tehát meghaladja az EU-25 átlagának 75%-át, de kisebb az EU-15 átlagának 75%-ánál. E régiókra 2010. december 31-ig átmeneti időszak vonatkozik; helyzetüket 2010-ben vizsgálják felül. Helyzetük romlása esetén továbbra is alkalmazzák rájuk a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontját; ellenkező esetben 2011. január 1-jétől a 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján 20%-os támogatásban részesülhetnek.

A 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja

Mivel az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja alapján engedélyezhető regionális támogatások az a) pontban említettnél kevésbé hátrányos helyzetű régiókat célozzák, az engedélyezett támogatás földrajzi lefedettségét és intenzitását a földrajzi koncentráció elvének megfelelően szigorúan korlátozni kell.

A 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja értelmében a következő régiók részesülhetnek támogatásban:

 • azok a régiók, ahol az egy főre jutó GDP 1998-ban nem érte el az EU-15 átlagának 75%-át, azonban a 2007–2013 közötti időszakban már nem felelnek meg e feltételnek („gazdasági fejlődés régiók”);
 • azok a régiók, amelyek népsűrűsége nem éri el NUTS II. szinten a 8 fő/km2-t, vagy NUTS III. szinten a 12 fő/km2-t;
 • azok a régiók, amelyek lakosságszáma meghaladja a 100 000 főt, és ahol az egy főre jutó GDP kevesebb az EU-25 átlagánál, vagy a munkanélküliségi ráta meghaladja az országos átlag 115%-át;
 • az 5000 főnél kevesebb lakosú szigetek;
 • a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja alapján támogatásra jogosult régióval összefüggő vagy harmadik országgal határos NUTS III. szintű régiók;
 • az 50 000 főnél magasabb lakosságszámú régiók, amelyek hanyatlása viszonylag jelentős mértékű, vagy amelyek jelentős szerkezeti átalakuláson mennek át;
 • a 20 000 főnél magasabb lakosságszámú, NUTS III. szint alatti régiók, amelyeket a csak kisebb területekre korlátozódó regionális különbségek jellemeznek, és ahol a kis- és középvállalkozásokra kívánják fordítani a regionális támogatásokat.

REGIONÁLIS BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS

A nagyvállalatoknak nyújtott regionális beruházási támogatás felső határa

A 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja

A régiókban a nagyvállalkozásoknak nyújtott, a 87. cikk (3) bekezdése a) pontjának hatálya alá tartozó támogatások maximális intenzitása (felső határa) nem haladhatja meg:

 • a 30%-ot azokban a régiókban, ahol az egy főre jutó GDP az EU-25 átlagának 75%-ánál kevesebb;
 • a 30%-ot a legtávolabbi régiókban; ha az egy főre jutó GDP az EU-25 átlagának 75%-ánál kevesebb, e régiók 20%-os, míg egyéb esetekben 10%-os kiegészítő támogatásban részesülhetnek;
 • a 30%-ot 2011. január 1-ig a „statisztikai hatás régiókban”;
 • a 40%-ot azokban a régiókban, ahol az egy főre jutó GDP az EU-25 átlagának 60%-ánál kevesebb;
 • a 50%-ot azokban a régiókban, ahol az egy főre jutó GDP az EU-25 átlagának 45%-ánál kevesebb.

A 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja

A régiókban a nagyvállalkozásoknak nyújtott, a 87. cikk (3) bekezdése a) pontjának hatálya alá eső támogatások felső határa nem lépheti túl:

 • általános szabályként a 15%-ot;
 • 2011. január 1-től a 20 vagy 30%-ot a „statisztikai hatás régiókban”;
 • a 10%-ot azokban a régiókban, ahol NUTS III. szinten mérve az egy főre jutó GDP az EU-25 átlagának több mint 100%-a, és a munkanélküliségi ráta alacsonyabb az EU-25 átlagánál.

A kis- és középvállalkozásoknak nyújtható regionális beruházási támogatások felső értékei

A támogatások felső határa 20%-kal növelhető a kisvállalkozásoknak nyújtott támogatások, míg 10%-kal a középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetén.

Nagyberuházási projektek

Az 50 millió euró feletti elszámolható költséggel rendelkező „nagyberuházási projekteknél” a támogatás felső határa a régióra vonatkozó felső határ 50%-a az 50 és 100 millió euró közötti beruházások esetében. A 100 millió eurót meghaladó beruházások esetében a támogatás felső határa a régióra vonatkozó felső határ 34%-a.

A tagállamoknak egyedileg be kell jelenteniük a 100 millió euró feletti költséggel rendelkező beruházásoknak nyújtandó minden olyan támogatást, amely meghaladja a maximális támogatási összeget. A leggyakoribb támogatási intenzitású régiókra vonatkozó bejelentési határok a következőkben foglalhatók össze:

 • 7,5 millió euró, ha a támogatás intenzitása 10%;
 • 11,25 millió euró, ha a támogatás intenzitása 15%;
 • 15,0 millió euró, ha a támogatás intenzitása 20%;
 • 22,5 millió euró, ha a támogatás intenzitása 30%;
 • 30,0 millió euró, ha a támogatás intenzitása 40%;
 • 37,5 millió euró, ha a támogatás intenzitása 50%.

REGIONÁLIS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS

Annak ellenére, hogy a működési támogatások * főszabály szerint nem megengedettek, a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja alapján támogatásban részesülő régiókban kivételesen és átmenetileg nyújthatók ilyen támogatások. E támogatásoknak a regionális fejlesztéshez való hozzájárulásuk és természetük szempontjából indokoltnak kell lenniük, és igazolni kell a régió hátrányaival való arányosságukat.

Újonnan létrehozott kisvállalkozások számára nyújtott támogatás

A nemzeti regionális támogatásokra jogosult régiókban a kisvállalkozások létrehozásának és elindításának ösztönzése érdekében az iránymutatás a következő összeghatárokig engedélyezi támogatások nyújtását:

 • kisvállalkozásonként legfeljebb 2 millió euró a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti mentességre jogosult régióban. A támogatások felső határa a vállalkozás megalakulását követő első három évben az elszámolható költségek 35%-a, majd 25%-a az ezt követő két évben;
 • kisvállalkozásonként legfeljebb 1 millió euró a 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján támogatásban részesülő régiókban. A támogatások felső határa a vállalkozás megalakulását követő első három évben az elszámolható költségek 25%-a, majd 15%-a az ezt követő két évben.

Az éves támogatás nem lépheti túl a fent említett, egy vállalkozásra jutó támogatás teljes összegének 33%-át.

Záró rendelkezések

Ez az iránymutatás 2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig alkalmazandó.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Beruházási támogatás: tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba történő olyan beruházáshoz nyújtott támogatás, amely új létesítmény felállításával, meglévő létesítmény bővítésével, egy létesítmény termelésének további, új termékekkel történő diverzifikációjával, vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásával kapcsolatos („induló beruházási projekt”).
 • Működési támogatás: egy vállalat folyó kiadásainak csökkentésére irányuló regionális támogatás, amelyet például elszámolható beruházási költségekhez nem kapcsolódó adómentesség vagy társadalombiztosítási járulékok csökkentése formájában nyújtanak.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1628/2006/EK rendelete (2006. október 24.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról [Hivatalos Lap L 302., 2006.11.1.]

A Bizottság 1627/2006/EK rendelete (2006. október 24.) a 794/2004/EK rendeletnek a támogatás bejelentéséhez használatos formanyomtatványokra vonatkozó módosításáról [Hivatalos Lap L 302., 2006.11.1.] E rendelet módosítja az EK-Szerződés 93. (jelenleg 88.) cikkének alkalmazása részletes szabályairól szóló 659/1999/EK rendeletet végrehajtó 794/2004/EK rendeletet. E rendelet – a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatás elfogadását követően – módosítja az állami támogatások bejelentéséhez használatos formanyomtatványokat.

Regionális támogatási térképek (2007. január 1. és 2013. december 31. között)

 • Szlovénia, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország: Hivatalos Lap C 256., 2006.10.24.
 • Málta: Hivatalos Lap C 275., 2006.11.11.
 • Csehország, Luxemburg: Hivatalos Lap C 280., 2006.11.18.
 • Görögország, Észtország, Litvánia: Hivatalos Lap C 286., 2006.11.23.
 • Lettország: Hivatalos Lap C 287., 2006.11.24.
 • Írország: Hivatalos Lap C 292., 2006.12.1.
 • Németország: Hivatalos Lap C 295., 2006.12.5.
 • Finnország, Svédország, Ausztria: Hivatalos Lap C 34., 2007.2.16.
 • Spanyolország: Hivatalos Lap C 35., 2007.2.17.
 • Egyesült Királyság: Hivatalos Lap C 55., 2007.3.10.
 • Portugália, Ciprus: Hivatalos Lap C 68., 2007.3.24.
 • Belgium, Bulgária, Románia: Hivatalos Lap C 73., 2007.3.30.
 • Franciaország: Hivatalos Lap C 94., 2007.4.28.
 • Dánia: Hivatalos Lap C 141., 2007.6.26.
 • Hollandia: Hivatalos Lap C 176., 2007.7.28.

A regionális támogatási térképek nemcsak a regionális beruházási támogatásra jogosult régiókat határozzák meg, hanem a 2007–2013 közötti időszakban az egyes tagállamok esetében a támogatások maximális intenzitását (felső határát) is.

Utolsó frissítés: 28.08.2007

Top