Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Európai Szociális Alap (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Az Európai Szociális Alap (2007–2013)

Az Európai Szociális Alap 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó feladatának és hatályának meghatározásához ez a rendelet az ESZA által finanszírozható tevékenységtípusokra vonatkozó különleges rendelkezéseket ír elő. Az ESZA a társadalmi kohézió erősítésének, a termelékenység és a versenyképesség növelésének, valamint a gazdasági növekedés és a fenntartható fejlődés ösztönzésének szükségességével kapcsolatos közösségi prioritásokat támogatja. E téren az ESZA célja, hogy a foglalkoztatás és a foglalkoztatási lehetőségek javítása révén hozzájáruljon a gazdasági és a társadalmi kohézió erősítéséhez.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1081/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2007–2013 közötti időszakra szóló, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések előírják, hogy az ESZA a (legkevésbé fejlett régiókra vonatkozó) „konvergencia” célkitűzés keretébe, valamint a (kihívások kezelése érdekében a gazdasági változások előrejelzésére és előmozdítására törekvő) „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés keretébe tartozó tevékenységeket támogat.

Feladat

AZ ESZA támogatja a tagállamok azon szakpolitikáit, amelyek a lisszaboni stratégia középpontjába a foglalkoztatás növelését helyezik. Ezek a szakpolitikák szorosan kötődnek az átfogó gazdasági iránymutatáshoz, az európai foglalkoztatási stratégiához, illetve a foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokhoz. Az ESZA konkrétabban a következőkre törekszik:

 • a teljes foglalkoztatás elérése;
 • a munka minőségének és termelékenységének javítása;
 • a társadalmi befogadás előmozdítása (többek között a hátrányos helyzetű személyek munkavállalásának javítása révén);
 • a foglalkoztatás nemzeti, regionális és helyi szintű egyenlőtlenségeinek csökkentése.

Hatály és prioritások

A „konvergencia” és a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzések keretében az ESZA a következő prioritások címén támogatja a tagállami tevékenységeket:

 • a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodóképességének növelése a gazdasági változásokra való jobb felkészülés és azok pozitív kezelésének javítása céljából;
 • az álláskeresők és inaktív személyek munkavállalásának és tartós munkaerő-piaci jelenlétének javítása;
 • a munkanélküliség – különösen a tartós és az ifjúsági munkanélküliség – megelőzése;
 • az időskori aktivitás és a munkában eltöltött idő meghosszabbításának ösztönzése;
 • a munkaerő-piaci részvétel fokozása;
 • a hátrányos helyzetű személyek társadalmi befogadásának erősítése a foglalkoztatásban való fenntartható integrációjuk céljából;
 • a munkaerő-piaci megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem;
 • a humántőke fejlesztése és növelése;
 • a partnerségek előmozdítása.

Prioritások

Ezen túlmenően a „konvergencia” célkitűzés keretében az ESZA az alábbi prioritásokat támogatja:

 • a humántőke-beruházások bővítése, az oktatási és képzési rendszerek reformjai által, a teljes életciklus alatti fokozott részvétel az oktatásban és képzésben, valamint az emberi erőforrások fejlesztése a kutatás és innováció területén;
 • az intézményi kapacitás és hatékonyság növelése a felelősségteljes kormányzáshoz való hozzájárulás érdekében.

A támogatások koncentrációja

A tagállamok biztosítják, hogy az ESZA által támogatott tevékenységek az európai foglalkoztatási stratégia értelmében hozott intézkedésekkel összhangban legyenek, és hozzájáruljanak azokhoz. A tagállamok a foglalkoztatás területén a támogatást az ajánlások végrehajtására összepontosítják.

Kiadások támogathatósága

A kiadások támogathatóságára vonatkozó szabályokról nemzeti szinten döntenek. Mindazonáltal az ESZA számára a következő kiadások nem jogosultak támogatásra:

 • visszaigényelhető hozzáadottérték-adó;
 • hitelkamatok;
 • bútor, eszközök, jármű, infrastruktúra, ingatlan és föld vásárlása.

Felelősségteljes kormányzás és partnerség

Az ESZA ösztönzi a felelősségteljes kormányzást és a partnerségeket. Támogatását a megfelelő területi szinten kell megtervezni és végrehajtani, a nemzeti, a regionális és a helyi szint figyelembevételével, az egyes tagállamok intézményrendszerének és felépítésének megfelelően. A tagállamok az ESZA-támogatás előkészítése, végrehajtása és monitorozása során biztosítják a megfelelő területi szinten a szociális partnerek bevonását, valamint más érdekelt felek részvételét és az azokkal való kellő mértékű konzultációt.

Háttér

A 2007–2013 közötti időszakra szóló kohéziós politikára vonatkozóan további rendelkezések találhatók az alábbi négy témakörben kiadott rendeletekben:

Politikai szempontból a 2007–2013 közötti időszakra szóló kohéziós politika pénzügyi alapját az intézményközi megállapodás, valamint a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret képezik.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1081/2006/EK rendelet

2006.8.1.

HL L 210., 2006.7.31.

Módosító jogszabály

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

396/2009/EK rendelet

2009.5.22.

HL L 126., 2009.5.21.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2006/593/EK határozata (2006. augusztus 4.) a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív felosztásának a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő rögzítéséről [Hivatalos Lap L 243., 2006.9.6.].Módosító jogszabályok:A Bizottság 2010/476/EU határozata (2010. augusztus 30.) a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív felosztásának a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő rögzítéséről szóló 2006/593/EK határozatnak a Cseh Köztársaság és Szlovákia tekintetében történő [Hivatalos Lap L 232., 2010.9.2.].

A Tanács 2006/702/EK határozata (2006. október 6.) a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról [Hivatalos Lap L 291., 2006.10.21.]. A kohézióra, a növekedésre és a foglalkoztatásra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások tervezetét a Tanács 2006. október 6-án fogadta el. Ezek a stratégiai iránymutatások képezik az Alapok kohéziós politikájának és beavatkozásának végrehajtásához tartozó indikatív keretet a 2007–2013 közötti időszakban.

A Bizottság 2005. július 5-i közleménye – Kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támogatására – Közösségi stratégiai iránymutatások a 2007–2013 közötti időszakra [COM(2005) 299 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 17.09.2010

Top