Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Takarmányhigiénia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Takarmányhigiénia

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

183/2005/EK rendelet – takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet célja az emberi egészség magas szintű védelmének, valamint az állategészség és a környezet védelmének a biztosítása.
 • A rendelet biztosítja a takarmány biztonságát minden olyan szakaszban, amely hatással lehet a takarmány- és élelmiszer-biztonságra, beleértve az elsődleges előállítást*.
 • Bevezet egy felelősségi és követelményrendszert annak biztosítására, hogy az állati takarmány biztonságos és jó minőségű legyen azáltal, hogy biztosítja annak nyomonkövethetőségét a teljes állati takarmányláncban.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

A rendelet a takarmányipari vállalkozók tevékenységére alkalmazandó az állati takarmány elsődleges előállításától annak piaci forgalomba hozataláig, valamint az élelmiszer-termelő állatok etetésére és a takarmányok nem uniós országokból történő behozatalára és nem uniós országokba történő kivitelére.

Az irányelv hatálya alá nem tartozó esetek

A rendelet hatálya nem terjed ki a következőkre:

 • takarmány magánjellegű házi előállítására belföldi magánfogyasztásra szánt élelmiszer-termelő állatok etetése esetén és nem élelmiszertermelés céljából tartott állatok etetése esetén;
 • a belföldi magánfogyasztásra szánt élelmiszer-termelő állatok élelmezésére;
 • a termelő által elsődlegesen előállított takarmány kis mennyiségeinek végső fogyasztónak vagy a végső fogyasztókat közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi létesítmények részére történő közvetlen szállítására;
 • a nem élelmiszertermelés céljából tartott állatok élelmezésére;
 • a termelő által elsődlegesen előállított takarmány kis mennyiségeinek helyi szinten, ottani felhasználásra a helyi mezőgazdasági létesítmények részére történő közvetlen szállítására;
 • a kedvtelésből tartott állatok eledelének kiskereskedelmére.

Fő elemek:

 • Az összes takarmányipari vállalkozó kötelező nyilvántartásba vétele az illetékes hatóság által.
 • Tevékenységük során érzékenyebb anyagokat, például bizonyos takarmány adalékanyagokat vagy előkevert takarmányt* , valamint összetett takarmányokat*felhasználó takarmányipari létesítmények engedélyezése.
 • Kötelező takarmányelőállítási előírások a mezőgazdasági üzem szintjén.
 • Az összes takarmányipari vállalkozó által teljesítendő egységes higiénia előírások.
 • A mezőgazdasági termelés és a takarmány felhasználás minden szintjén alkalmazandó jó higiéniás gyakorlat.
 • A veszélyelemzés és kritikus ellenőrző pontok (HACCP) elveinek* bevezetése a takarmányipari vállalkozók tekintetében az elsődleges előállítástól eltérő szinteken.
 • A takarmányelőállítás helyes gyakorlatáról szóló uniós és nemzeti útmutatók kidolgozásának ösztönzése.

A takarmány elsődleges előállításáért felelős takarmányipari vállalkozók

Ezeknek a vállalkozóknak biztosítaniuk kell, hogy a takarmányok előállítása, előkészítése, tisztítása, csomagolása, tárolása és szállítása során megelőzzék, megszüntessék vagy minimálisra csökkentsék a takarmánybiztonságot befolyásoló veszélyeket (I. melléklet). Nyilvántartásokat kell vezetniük azon intézkedésekről, amelyeket a szennyeződési veszélyek ellenőrzése érdekében vezettek be.

Egyéb takarmányipari vállalkozók

 • E vállalkozóknak olyan intézkedéseket kell elfogadniuk, amelyek garantálják az általuk előállított, szállított vagy felhasznált termékek biztonságát. Ezeket az intézkedéseket a II. melléklet részletezi, és alapvetően a következőket érinti:

  • létesítmények és berendezések;
  • a személyzet képzése;
  • a gyártás különböző szakaszainak megszervezése és ellenőrzése;
  • a vállalkozók által vezetendő dokumentumok.
 • Alkalmazniuk kell továbbá a HACCP-elveket, és dokumentációt kell vezetniük ezek betartásának igazolására.
 • A vállalkozások kötelesek:

  • korrekciós intézkedéseket kell tenniük, ha a megfigyelés azt mutatja, hogy egy kritikus ellenőrzési pont (lásd HACCP-elveket) nincs ellenőrzés alatt;
  • az elfogadott intézkedések hatékonyságának ellenőrzésére irányuló belső eljárások végrehajtása;
  • nyilvántartás vezetése annak igazolására, hogy alkalmazták ezeket az intézkedéseket.

Nyilvántartásba vétel és engedélyezés

 • A takarmányipari vállalkozóknak (ideértve a takarmány elsődleges előállításáért felelős vállalkozókat) gondoskodniuk kell nyilvántartásba vételükről a saját országuk illetékes hatóságainál. Napra kész információt kell szolgáltatniuk, és hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy ellenőrzés esetén együttműködnek az illetékes hatóságokkal.
 • Amennyiben azt a nemzeti vagy az uniós jogszabályok előírják, a takarmányipari vállalkozóknak biztosítaniuk kell, hogy az ellenőrzésük alatt álló létesítményeket engedélyezze az illetékes hatóság, és engedély nélkül nem folytathatnak tevékenységet. Minden egyes uniós országnak listát kell vezetnie az engedélyezett létesítményekről. Amennyiben egy létesítmény már nem felel meg a tevékenységét szabályozó előírásoknak, az engedély átmenetileg felfüggeszthető vagy visszavonható.

Útmutatók a helyes gyakorlatról

A Bizottság és az uniós országok is adnak ki útmutatókat a takarmányágazatban alkalmazott helyes gyakorlatról és a HACCP-elvek alkalmazásáról. Ezeket a Codex Alimentarius magatartási elveivel összhangban, és az összes érdekelt féllel történő egyeztetés mellett kell kidolgozni. Szabványosított uniós útmutatók kidolgozása esetén az Európai Bizottság munkáját a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága biztosítja az útmutatók tartalmának használhatóságát.

Módosítások

A rendelet II. mellékletét kétszer módosították (a 225/2012/EU rendelettel és a 2015/1905/EU rendelettel) a növényi olajokból és olajkeverékekből termékeket előállító vállalkozások jóváhagyására, valamint az előállításra, tárolásra, szállításra és dioxintartalomra vonatkozó vizsgálatok egyedi követelményeire tekintettel.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2006. január 1. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

KULCSFOGALMAK

Elsődleges előállítás: mezőgazdasági termékek előállítása, beleértve a növénytermesztést, a betakarítást, a fejést és az állatok tenyésztését (levágásuk előtt), vagy a halászatát, amely kizárólag olyan termékeket eredményez, amelyek betakarításuk, begyűjtésük, vagy kifogásuk után az egyszerű fizikai feldolgozáson kívül nem mennek keresztül semmilyen egyéb más műveleten.
Előkevert takarmány: takarmány-adalékanyagok, illetve egy vagy több takarmány-adalékanyag vivőanyagként takarmány-alapanyagokkal vagy vízzel vegyített keveréke, amelyet nem közvetlenül állatok etetésére szánnak.
Összetett takarmányok: szerves vagy szervetlen anyagok keverékei, adalékanyagokkal vagy adalékanyagok nélkül, teljes értékű vagy kiegészítő takarmányként, állatok szájon át történő etetésére.
HACCP elvek: meghatározzák azokat a követelményeket, amelyeknek a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás teljes folyamata során meg kell felelni azon kritikus pontok veszélyelemzéssel történő azonosításához, amelyeket az élelmiszerbiztonság garantálása érdekében ellenőrzés alatt kell tartani.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 183/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról (HL L 35., 2005.2.8., 1–22. o.)

A 183/2005/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt szöveg kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság jelentése az Európai parlament és a Tanács részére a takarmányhigiénia követellményeinek meghatározásáról szóló, 2005. január 12-i 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke szerint a takarmányozási ágazatban a közösségi szintű pénzügyi garanciák megvalósítható rendszeréről és az élelmiszer- és a takarmányozási ágazatban az anyagi felelősségre vonatkozó, a tagállamokban meglévő és közösségi szintű jogi rendelkezésekről, rendszerekről és gyakorlatokról (COM(2007) 469 végleges, 2007.8.14.).

utolsó frissítés 23.10.2017

Top