Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Élelmiszer- és takarmánybiztonság

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Élelmiszer- és takarmánybiztonság

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

178/2002/EK rendelet – az élelmiszerjog általános elvei és követelményei, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozása és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapítása

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Megerősíti az élelmiszerek és takarmányok biztonságára vonatkozó szabályokat az EU-ban.
 • Ezenkívül létrehozza az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA), amely az élelmiszerek és a takarmányok tudományos ellenőrzéséhez és értékeléséhez nyújt támogatást.
 • A rendelet nem vonatkozik a háztartásokban saját fogyasztásra szánt elsődleges termelésre vagy a saját fogyasztásra szánt élelmiszerek kezelésére.

FŐBB PONTOK

 • Nem hozható forgalomba egészségre veszélyes vagy emberi fogyasztásra alkalmatlan élelmiszer. Az alábbi tényezőket kell figyelembe venni:

  • az élelmiszer fogyasztók általi felhasználásának szokásos feltételei;
  • a fogyasztókkal közölt információk;
  • a rövid és hosszú távú egészségügyi hatások;
  • halmozottan toxikus hatások;
  • bizonyos fogyasztói csoportok, például a gyermekek meghatározott érzékenységei.
 • Abban az esetben, ha egy nem biztonságos élelmiszer vagy takarmány része egy azonos élelmiszerekből, illetve takarmányokból álló tételnek, abból kell kiindulni, hogy a tétel többi része sem biztonságos.
 • Az élelmiszerjogot az élelmiszerlánc valamennyi szakaszára alkalmazzák, a termeléstől, a feldolgozástól, a szállítástól és a forgalmazástól kezdve egészen a fogyasztóhoz jutásig. Az élelmiszer-ipari vállalkozások kötelesek:

  • biztosítani az élelmiszerek, a takarmányok és az élelmiszer-termelés céljára tartott állatok nyomon követhetőségét a termelés és a forgalmazás valamennyi szintjén;
  • azonnal kivonni a piacról vagy a fogyasztókhoz már leszállított termékek esetében visszahívni az egészségre ártalmasnak minősülő élelmiszereket vagy takarmányokat;
  • tájékoztatni a megfelelő hatóságokat és szükség esetén a fogyasztókat.
 • A Hatóság tudományos és szakmai segítséget nyújt az Európai Bizottság és az uniós országok számára minden, az élelmiszerbiztonságra hatással levő területen. Ezenkívül összehangolja a kockázatértékelést, azonosítja a felmerülő kockázatokat, valamint tanácsot ad a válságkezeléshez.
 • Ha valamilyen egészségügyi kockázatelemzést követően egy kockázat fennállását határozzák meg, az uniós országok és a Bizottság – az egészség magas szintű védelme mellett – ideiglenes elővigyázatossági intézkedéseket fogadhatnak el.
 • Az uniós országokat, a Bizottságot és az EFSA-t tömörítő sürgősségi riasztórendszer (RASFF) az alábbiakra vonatkozó információk cseréjét teszi lehetővé:

  • a forgalomba hozatal korlátozását vagy a piacról történő visszavonást célzó intézkedések;
  • az élelmiszer-használatot szabályozó tevékenységek;
  • behozott élelmiszertétel visszafordítása.
 • Szükség esetén a lakosság felé is nyilvánosságra kell hozni ezeket az információkat.
 • Amennyiben valamely élelmiszer vagy takarmány súlyos és elkerülhetetlen kockázatot jelent az egészségre vagy a környezetre nézve, a Bizottság vészhelyzeti védelmi intézkedései a termék belföldi kereskedelmének vagy behozatalának a felfüggesztését is magukban foglalhatják. Az uniós országok maguk is hozhatnak hasonló intézkedéseket, amennyiben a Bizottság elmulasztja azt.
 • A Bizottság a Hatósággal és az uniós országokkal együttműködve elkészít egy általános válságkezelési tervet az olyan helyzetekre, amelyekben a standard védintézkedések nem elegendőek. Amennyiben a Bizottság ilyen helyzetet azonosít, azonnal létrehoz egy válságkezelő egységet az emberi egészség védelmét szolgáló lehetőségek azonosítására.
 • Az EU a csalárd vagy megtévesztő gyakorlatoknak az élelmiszer-kereskedelemben való alkalmazásával – így például az élelmiszerek hamisításával – szemben is védelmet kíván nyújtani a fogyasztóknak, továbbá lehetővé kívánja tenni, hogy a fogyasztók az élelmiszerek kiválasztását megfelelő tájékoztatás alapján tudják végezni.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2002. február 21. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1–24. o.)

A 178/2002/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 irányelve (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 117., 2017.5.5., 1–175. o.)

utolsó frissítés 20.10.2017

Top