Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az EU-ba irányuló faanyag-behozatal engedélyezési rendszere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az EU-ba irányuló faanyag-behozatal engedélyezési rendszere

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 2173/2005/EK rendelete az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI ENNEK A RENDELETNEK A CÉLJA?

A FLEGT-rendeletként is ismert, az erdészeti jogszabályok végrehajtására, irányításra és kereskedelemre vonatkozó jogszabály egy engedélyezési rendszert hoz létre, amely azt hivatott biztosítani, hogy az EU-ba csak legálisan kitermelt fát lehessen importálni.

Kiegészíti a 995/2010/EU rendeletet, amelynek célja az illegális fakitermeléssel szembeni fellépés.

FŐBB PONTOK

E rendelet az I. mellékletében felsorolt partnerországokból származó, a II. és III. mellékletében felsorolt fatermékek behozatalára vonatkozik.

A FLEGT engedélyezési rendszerben való tagság olyan fakitermelő országokkal megkötött önkéntes partnerségi megállapodásokon (ÖPM-eken) keresztül valósul meg, amelyek alá kívánják írni e megállapodásokat. Minden egyes ÖPM meghatározza a megállapodás szerinti ütemtervet és a kötelezettségvállalásokat.

Egy ÖPM-et aláíró exportáló országnak a fatermékek legális voltát igazoló rendszert kell kidolgoznia.

Az ÖPM-et aláíró országokból származó minden faanyagszállítmányhoz mellékelni kell egy FLEGT-engedélyt, amely igazolja a FLEGT engedélyezési rendszer követelményeinek való megfelelést. Faanyagszállítmányok nem léphetnek be az uniós piacra FLEGT-engedély nélkül.

Amennyiben bármiféle kétely merül fel egy FLEGT-engedély érvényességét illetően egy uniós határnál, az illetékes hatóságoknak kiegészítő ellenőrzést kell kérniük az engedélyt kiállító hatóságtól (az ellenőrzés költségeit az importőr köteles állni, hacsak az érintett uniós ország másképpen nem dönt). A vámhatóságok felfüggeszthetik a fatermékek forgalomba bocsátását, amennyiben úgy vélik, hogy az engedély nem érvényes.

Az uniós országok maguk állapítják meg a rendelet rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.

Az uniós országok minden év április 30-ig jelentést nyújtanak be az Európai Bizottsághoz, amelyben jelzik az alábbiakat:

a FLEGT engedélyezési rendszer szerint a tagállamba behozott fatermékek mennyiségei;

a kapott FLEGT-engedélyek száma; valamint

azon esetek száma és az azokban érintett faanyagok és fatermékek mennyisége, amikor FLEGT-engedély nélküli behozatalt (azaz tiltott importot) kíséreltek meg.

A 657/2014/EU rendelet módosította a 2173/2005/EK rendeletet az Európai Bizottság felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörei tekintetében.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2005. december 30. napján lépett hatályba.

HÁTTÉR

A FLEGT engedélyezési rendszerre először 2003-ban tett javaslatot az erdészeti jogszabályok végrehajtására, az erdészeti irányításra és az erdészeti termékek kereskedelmére vonatkozó cselekvési terv, amelynek célja az illegális fakitermeléssel szembeni fellépés, valamint a legális származású faanyagok kínálatának és keresletének javítása volt. Elsődlegesen Közép-Afrika, Oroszország, Délkelet-Ázsia, valamint Dél-Amerika egyes részeinek faanyagban gazdag régióit célozta meg.

További információk az Európai Bizottság erdőkről szóló honlapján találhatók.

JOGI AKTUS

A Tanács 2173/2005/EK rendelete (2005. december 20.) az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról (HL L 347., 2005.12.30., 1–6. o.)

A 2173/2005/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 995/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról (HL L 295., 2010.11.12., 23–34. o.)

utolsó frissítés 10.11.2015

Top