Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az illegális fakitermelés elleni küzdelem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az illegális fakitermelés elleni küzdelem

Az illegális fakitermelés* globális probléma, amelynek kedvezőtlen gazdasági, környezeti és társadalmi hatása igencsak jelentős. Az Európai Unió (EU) az illegális fakitermelés veszélyének leküzdése érdekében fogadta el ezt a jogszabályt.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 995/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az illegális fakitermelés* globális probléma, amelynek kedvezőtlen gazdasági, környezeti és társadalmi hatása igencsak jelentős. Az Európai Unió (EU) az illegális fakitermelés veszélyének leküzdése érdekében fogadta el ezt a jogszabályt.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet tiltja az illegálisan kitermelt fa uniós piacokon való forgalomba hozatalát, valamint meghatározza a fa és a fatermékek forgalmazásának előfeltételeit az EU-ban.

FŐBB PONTOK

  • A rendelet arra kötelezi a fatermékeket az uniós piacon első alkalommal forgalomba hozó piaci szereplőket, hogy kellő gondossággal járjanak el annak biztosítása céljából, hogy az általuk szállított termékek legálisan kitermelt fából származzanak. A piaci szereplőknek e célból a kellő gondosság elvén alapuló rendszert kell alkalmazniuk.
  • A piaci szereplők kialakíthatják a saját kellő gondosság elvén alapuló rendszerüket vagy alkalmazhatják az ellenőrző szervezetek által létrehozott rendszert.
  • Az Európai Bizottság elismeri ezen ellenőrző szervezeteket. Feladatuk, hogy támogassák a piaci szereplőket abban, hogy a rendeletben foglalt követelményeknek megfeleljenek.
  • A fatermékek nyomon követhetőségének elősegítése érdekében a fát vásárló és piacon értékesítő valamennyi kereskedőnek nyilvántartást kell vezetnie beszállítóiról és vásárlóiról.
  • Az EU-ban kitermelt és a behozott fára egyaránt vonatkozó rendelet a mellékletben szereplő és az Uniós Vámkódexnek megfelelő fatermékek széles skálájára alkalmazandó.
  • A rendelet szerint valamely fa/fatermék kitermelése abban az esetben minősül jogszerűnek, amennyiben az rendelkezik az erdészeti jogszabályok végrehajtására, irányítására és kereskedelmére vonatkozó (FLEGT) engedéllyel (amelyet a 2173/2005/EK rendeletben hoztak létre), vagy CITES engedéllyel (338/97/EK rendelet).
  • Az ellenőrző szervezetek elismerésére és az elismerés visszavonására vonatkozó eljárást a Bizottság 363/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendeletében dolgozták ki, a kellő gondosságon alapuló rendszerre vonatkozó részletes szabályokat pedig a 607/2012/EU végrehajtási rendelet tartalmazza.

HÁTTÉR

Az illegális fakitermelés egy általános környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi probléma, amely hozzájárul az éghajlatváltozáshoz, a biodiverzitás csökkenéséhez, a jövedelemkieséshez, a földdel és az erőforrásokkal kapcsolatos (olykor fegyveres) konfliktusokhoz és a korrupcióhoz.

További információk az Európai Bizottságnak az illegális fakitermelésre vonatkozó honlapján találhatók.

KULCSFOGALMAK

* Illegális fakitermelés: a kitermelés szerinti ország jogszabályainak megsértésével járó fakitermelés.

* Kellő gondosság: kockázatkezelési gyakorlat, amely minimalizálja az illegálisan kitermelt fa (vagy az azt tartalmazó termékek) forgalomba hozatalának kockázatát az uniós piacon.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

995/2010/EU rendelet

2010.12.2.

-

HL L 295., 2010.11.12, 23-34. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 362/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. február 23.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt ellenőrző szervezetek elismerésére és az elismerés visszavonására vonatkozó eljárási szabályokról (Hivatalos Lap L 115., 2012.4.27., 12-16. o.).

A Bizottság 607/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 6.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, a kellő gondosság elvén alapuló rendszerre, valamint az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára és jellegére vonatkozó részletes szabályokról (Hivatalos Lap L 177., 2012.7.7., 16-18. o.).

A Tanács 2173/2005/EK rendelete (2005. december 20.) az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról (Hivatalos Lap L 347., 2005.12.30., 1-6. o.).

A Bizottság 1024/2008/EK rendelete (2008. október 17.) az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló 2173/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról (Hivatalos Lap L 277., 2008.10.18., 23-29. o.).

utolsó frissítés 13.05.2015

Top