Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A környezettel kapcsolatos bűncselekményekkel szembeni uniós jogszabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A környezettel kapcsolatos bűncselekményekkel szembeni uniós jogszabályok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2008/99/EK irányelv – a környezet büntetőjog általi védelméről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv számos, a környezetre káros súlyos bűncselekményt határoz meg.
 • Az uniós országok számára előírja, hogy hatékony és arányos, az ilyen jellegű cselekmények tekintetében visszatartó erejű szankciókat vezessenek be, függetlenül attól, hogy szándékosan vagy súlyos gondatlanságból követik-e el őket.

FŐBB PONTOK

Azon jogellenes* magatartási formák, amelyek az emberi egészségre vagy a környezetre nézve károsak, és amelyeket szankcionálni kell:

 • veszélyes anyagok levegőbe, talajba vagy vízbe történő kibocsátása vagy más módon történő bejuttatása;
 • veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, hasznosítása vagy ártalmatlanítása;
 • nem elhanyagolható mennyiségben végzett hulladékszállítás;
 • olyan ipari üzem működtetése, amelyben veszélyes tevékenységet végeznek, illetve veszélyes anyagokat tárolnak (például festékeket vagy vegyi anyagokat gyártó üzemek);
 • nukleáris anyagok és más veszélyes radioaktív anyagok gyártása, kezelése, tárolása, használata, szállítása, behozatala, kivitele vagy ártalmatlanítása;
 • védett állat- vagy növényfajok elpusztítása, birtoklása vagy kereskedelme nem elhanyagolható mennyiségben;
 • védett élőhelyek károsítása;
 • ózonkárosító anyagok (például tűzoltó készülékben vagy tisztító oldószerekben használt vegyi anyagok) gyártása, kereskedelme vagy felhasználása.

Szankciók:

 • Az uniós országoknak biztosítaniuk kell,hogy az irányelv 3. cikkében felsorolt cselekmények és jogellenes magatartási formák olyan hatékony és arányos szankciókkal legyenek büntethetők, amelyek visszatartó erejűek és magánszemélyekre alkalmazhatók.
 • Az uniós országoknak biztosítaniuk kell, hogy a jogi személyek* felelősségre vonhatók legyenek az olyan cselekményekért, amelyeket az ő előnyükre követnek el vezető pozícióban eljáró személyek képviseleti jogosultságuk vagy a jogi személy nevében történő döntéshozatalra, ill. a jogi személyen belüli irányításra való felhatalmazásuk alapján. A jogi személyek akkor is felelősséget viselnek, ha a cselekmény elkövetését az ilyen személy általi felügyelet vagy ellenőrzés hiánya tette lehetővé.
 • A jogi személyek felelőssége nem zárja ki az olyan természetes személyek elleni bűnvádi eljárást, akik az irányelvben meghatározott cselekmények elkövetői, felbujtói vagy bűnsegédei. Az érintett uniós ország igazságszolgáltatási rendszerétől függően a jogi személyek felelőssége lehet büntetőjogi vagy nem büntetőjogi jellegű.
 • Ezen irányelv alapját a 2004/35/EK irányelv képezi, amely megállapítja a környezeti felelősségre vonatkozó szabályokat a környezeti károk megelőzése és orvoslása tekintetében.
 • Az uniós országok felelősséget viselnek a környezeti bűncselekmények üldözéséért. Mivel az uniós országok igazságszolgáltatási rendszere eltérő, a bűnözők kihasználhatják a nemzeti hatóságok közötti együttműködés és összehangolt működés hiányát. A környezetvédelmi szakma olyan hálózatai, mint a környezeti jog alkalmazására és végrehajtására létrehozott európai uniós hálózat (IMPEL), a Bírák Európai Környezetvédelmi Fóruma (EUFJE) vagy az Ügyészek Európai Környezetvédelmi Hálózata (ENPE), fontos szerepet játszanak a bevált gyakorlatok megosztásában, és a hatékony végrehajtás módszereinek kidolgozásában.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2008. december 26-tól hatályos. Az uniós országoknak 2010. december 26-ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

KULCSFOGALMAK

Jogellenes: e kontextusban a 2008/99/EK irányelv mellékleteiben hivatkozott uniós jogszabályokat alkalmazó uniós vagy nemzeti jog megsértése.
Jogi személy: olyan, a magánszemélyektől eltérő entitás, például társaság, amely jogi szempontból egyes korlátozott célokra személynek tekinthető. A jogi személy pert indíthat, ellene per indítható, tulajdonnal rendelkezhet és szerződéseket köthet.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/99/EK irányelve (2008. november 19.) a környezet büntetőjog általi védelméről (HL L 328., 2008.12.6., 28–37. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről (HL L 143., 2004.4.30., 56–75. o.)

A 2004/35/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt szöveg kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 04.08.2017

Top