Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A környezettel kapcsolatos bűncselekményekkel szembeni uniós jogszabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A környezettel kapcsolatos bűncselekményekkel szembeni uniós jogszabályok

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2008/99/EK irányelv – a környezet büntetőjog általi védelméről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv számos, környezetkárosító hatással bíró súlyos bűncselekményt határoz meg.

Arra kötelezi az uniós országokat, hogy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat vezessenek be e bűncselekmények tekintetében, azok szándékos vagy súlyos gondatlanságból történő elkövetése esetén.

FŐBB PONTOK

A következők tartoznak az emberi egészségre és/vagy a környezetre nézve kedvezőtlen hatással járó azon jogellenes* magatartások közé, amelyeket szankcionálni kell:

veszélyes anyagok levegőbe, talajba vagy vízbe történő kibocsátása vagy bejuttatása;

veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, hasznosítása vagy ártalmatlanítása;

a nem elhanyagolható mennyiségben végzett hulladékszállítás;

olyan üzem működtetése, amelyben veszélyes tevékenységet végeznek, illetve veszélyes anyagokat tárolnak (például festékeket vagy vegyi anyagokat gyártó üzemek);

nukleáris anyagok vagy más veszélyes radioaktív anyagok gyártása, kezelése, használata, tárolása, szállítása, behozatala, kivitele vagy ártalmatlanítása;

védett állat- vagy növényfajok megölése, birtoklása vagy begyűjtése;

védett élőhelyek károsítása;

ózonkárosító anyagok (például tűzoltó készülékben vagy tisztító oldószerekben használt vegyi anyagok) gyártása, kereskedelme vagy felhasználása.

Szankciók:

Az uniós országoknak biztosítaniuk kell, hogy az irányelvben felsorolt bűncselekmények/jogellenes magatartások magánszemélyek (természetes személyek*) tekintetében történő szankcionálása hatékony, arányos és visszatartó erejű legyen.

Amennyiben a bűncselekményeket egy jogi személy* (például egy vállalkozás) nevében e jogi személyen belül vezető beosztást betöltő magánszemély követi el, az uniós országoknak biztosítaniuk kell mind a magánszemély, mind a jogi személy felelősségre vonását.

Amennyiben egy jogi személy felügyelete alatt álló valamely magánszemély nem teljesítette felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettségeit, az uniós országoknak biztosítaniuk kell mind a magánszemély, mind a jogi személy felelősségre vonását.

Az uniós országok jogrendszerétől függően a jogi személyek felelőssége lehet büntetőjogi vagy nem büntetőjogi jellegű.

Ezen irányelv alapját a 2004/35/EK irányelv képezi, amely megállapítja a környezeti felelősségre vonatkozó szabályokat a környezeti károk megelőzése és orvoslása tekintetében.

Az uniós országok felelnek a büntetőeljárás lefolytatásért a környezettel kapcsolatos bűncselekmények tárgyában. Mivel a jogrendszerek eltérőek a különböző uniós országokban, a bűnözők kihasználhatják a nemzeti hatóságok közötti kommunikáció hiányát. A környezetvédelmi szakemberek hálózatai – többek között a környezeti jog alkalmazására és végrehajtására létrehozott európai uniós hálózat (IMPEL), a Bírák Európai Környezetvédelmi Fóruma (EUFJE), valamint az Ügyészek Európai Környezetvédelmi Hálózata (ENPE) jelentős szerepet töltenek be a bevált gyakorlatok megosztásában és a hatékony végrehajtás módszereinek kidolgozásában.

HÁTTÉR

Környezettel kapcsolatos bűncselekmények

KULCSFOGALMAK

* Jogellenes: e kontextusban a 2008/99/EK irányelv mellékleteiben hivatkozott uniós jogszabályokat alkalmazó uniós vagy nemzeti jog megsértése.

* Természetes személy: emberi lény.

* Jogi személy: bármely jogalany (például vállalkozás vagy a törvény által biztosított jogokkal rendelkező olyan más jogalany, amelyet kötelezettségek is terhelnek), amely az alkalmazandó nemzeti jog értelmében ilyen jogállással rendelkezik, kivéve az államokat vagy a közjogi szerveket, illetve a nemzetközi közjogi szervezeteket.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/99/EK irányelve (2008. november 19.) a környezet büntetőjog általi védelméről (HL L 328., 2008.12.6., 28–37. o.)

utolsó frissítés 25.11.2015

Top