Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Épületek energiahatékonysága

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Épületek energiahatékonysága

Épületekkel kapcsolatos az Európai Unió (EU) teljes energiafogyasztásának 40%-a. Az ágazat terjeszkedik, ami szükségszerűen energiaszükségletének növekedésével jár. Az EU - az energiaszükséglet korlátozása révén - csökkenti energiafüggőségét és üvegházhatásúgáz-kibocsátását, ekként néhány lépéssel közelebb kerül a teljes energiafogyasztás 2020-ig 20%-kal történő csökkentésére irányuló céljának eléréséhez.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) az épületek energiahatékonyságáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Épületekkel kapcsolatos az Európai Unió (EU) teljes energiafogyasztásának 40%-a. Az ágazat terjeszkedik, ami szükségszerűen energiaszükségletének növekedésével jár. Az EU - az energiaszükséglet korlátozása révén - csökkenti energiafüggőségét és üvegházhatásúgáz-kibocsátását, ekként néhány lépéssel közelebb kerül a teljes energiafogyasztás 2020-ig 20%-kal történő csökkentésére irányuló céljának eléréséhez.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

A jogszabály célja az épületek energiafogyasztásának javítása az EU-ban az éghajlati viszonyok és a helyi feltételek figyelembevétele mellett. Minimumkövetelményeket és közös módszertant határoz meg. Az irányelv a fűtéshez, melegvíz-ellátáshoz, hűtéshez, szellőztetéshez és világításhoz használt energiákról rendelkezik.

FŐBB PONTOK

A nemzeti hatóságoknak költséghatékony minimumkövetelményeket kell meghatározni az energiahatékonyságra vonatkozóan. Legalább ötévente felül kell vizsgálniuk ezeket.

A követelményeknek az alábbiakra kell kiterjedniük: fűtési rendszerek, használati melegvíz-rendszerek, légkondicionáló rendszerek és nagyméretű szellőzőrendszerek.

A Bizottság feladata az energiahatékonyságra vonatkozó követelmények költségoptimalizált szintjeinek kiszámítására irányuló módszertan meghatározása.

Az új épületeknek meg kell felelniük a minimumelőírásoknak és nagy hatékonyságú alternatív energiarendszerekkel kell rendelkezniük. Biztosítani kell, hogy 2018. december 31-ig a hatóságok által használt vagy tulajdonukban levő új épületek közel nulla energiaigényű épületek* legyenek; a többi új épület tekintetében ez a határidő két évvel kitolódik.

A meglévő épületek jelentős felújítása során az energiahatékonyság javítására van szükség ahhoz, hogy azok az uniós követelményeknek megfeleljenek.

A nemzeti hatóságok rendszert tartanak fenn az energiahatékonysági tanúsítványokkal kapcsolatban. A tanúsítványok valamely épület leendő tulajdonosai vagy bérlői számára információt nyújtanak az adott épület energiahatékonysági minősítéséről, valamint javaslatokat tesznek a költséghatékony fejlesztésekre. Ezen információnak az épületek értékesítésre vagy bérbeadásra kínálásakor szerepelnie kell a kereskedelmi médiában megjelenő valamennyi hirdetésben.

A nemzeti hatóságoknak biztosítaniuk kell a fűtési és légkondicionáló rendszerek helyszíni vizsgálatát szolgáló rendszerek meglétét.

A Bizottság 2017. január 1-jéig értékeli az energiahatékonysággal kapcsolatos célkitűzések terén elért előrehaladást, és szükség esetén további javaslatokat tesz.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2010. július 8-tól hatályos.

További információkért lásd az Európai Bizottságnak az épületekről szóló honlapját.

KULCSFOGALMAK

*Közel nulla energiaigényű épület: igen magas energiahatékonysággal rendelkező épület. A felhasznált közel nulla vagy nagyon alacsony mennyiségű energiának igen jelentős részben megújuló forrásokból kellene származnia, beleértve a helyszínen vagy a közelben előállított megújuló forrásokból származó energiát is.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2010/31/EU irányelv

2010.7.8.

2012.7.9.

HL L 153., 2010.6.18., 13-35. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 244/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. január 16.) az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az épületek és épületelemek energiahatékonyságára vonatkozó minimumkövetelmények költségoptimalizált szintjeinek kiszámítására szolgáló összehasonlító módszertani keret meghatározásával történő kiegészítéséről (HL L 81., 2012.3.21., 18-36. o.).

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Pénzügyi támogatás az épületek energiahatékonyságának javítására (COM(2013) 225 final, 2013.4.18.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A tagállamok által elért eredmények a közel nulla energiaigényű épületek terén (COM(2013) 483 final/2, 2013.6.28.).

utolsó frissítés 06.08.2015

Top