Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az uniós energiaszabályozók együttműködési ügynöksége

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az uniós energiaszabályozók együttműködési ügynöksége

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

713/2009/EK rendelet – az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének létrehozása

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

Létrehozza az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségét* (az Ügynökség), valamint meghatározza annak küldetését és az éves munkaprogramokba szervezett feladatait.

Az Ügynökség uniós szinten kiegészíti és koordinálja a nemzeti szabályozó hatóságok munkáját.

Központi szerepet játszik az EU átfogó energiapolitikai célkitűzéseivel összhangban lévő, egész EU-ra kiterjedő gáz- és villamosenergia-hálózat, valamint piaci szabályok létrehozásában.

FŐBB PONTOK

Az Ügynökség:

kötelező erővel nem rendelkező véleményeket és ajánlásokat ad ki az átvitelirendszer-üzemeltetőknek*, a szabályozó hatóságoknak, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Bizottságnak címezve;

a határokon átnyúló infrastruktúrák ügyeiben kötelező erővel rendelkező egyedi határozatokat hoz konkrét esetekben és bizonyos feltételek mellett;

iránymutatás-tervezeteket nyújt be a Bizottságnak, amelyek a hálózati előírások (szabályok) alapjául szolgálnak;

keretet biztosít a nemzeti szabályozó hatóságok együttműködéséhez;

koordinálja a regionális és határokon átnyúló infrastruktúrákra vonatkozó kezdeményezéseket az olyan területeken, mint a kapacitáselosztás és a felhasználókra kivetett díjak;

nyomon követi az átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózatainak* (ENTSO-k) munkáját;

nyomon követi az EU villamosenergia- és földgázpiacait, különösen a kiskereskedelmi árakat és a hálózati hozzáférést, beleértve a megújuló forrásokból előállított villamos energiát is;

egy igazgató irányítása alatt áll, akinek a megbízatása 5 évre szól. Az igazgató készíti el a következő évre vonatkozó éves munkaprogramot, és létrehozhat munkacsoportokat, amelyek tanácsokat adnak az Ügynökség szabályozási tevékenységére vonatkozóan;

létrehozhat szakértői csoportokat, amelyek ad hoc tanácsokat adnak a szabályozási politika kidolgozásához;

költségvetésének forrásai az EU által nyújtott támogatás, a befizetett díjak, önkéntes nemzeti hozzájárulások, valamint hagyatékok, adományok, illetve támogatások;

munkájában bizonyos feltételek mellett az EU-n kívüli országok is részt vehetnek.

2011-ben az Ügynökség további feladatokat kapott az 1227/2011/EU rendelet (REMIT-ként is ismert, a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló rendelet) alapján. Ennek célja, hogy növelje az uniós energiapiacok átláthatóságát és stabilitását, és hogy megakadályozza a bennfentes kereskedelmet és a piaci manipulációt.

2013-ban a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról szóló 347/2013/EU rendelet azzal a további feladattal bízta meg az Ügynökséget, hogy jelölje ki és kövesse nyomon a közös érdekű projekteket.

Az Ügynökség szakértői csoportokat hozhat létre ad hoc alapon annak érdekében, hogy azok támogatást nyújtsanak a szakpolitikák kidolgozásához. Jelenleg az alábbi három témával foglalkozó szakértői csoport létezik:

HÁTTÉR

Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) egy uniós ügynökség, amelyet a harmadik energiaügyi csomag hozott létre, hogy előmozdítsa a belső energiapiac létrehozását a villamos energia és a földgáz tekintetében.

Az Ügynökség hivatalosan 2011 márciusában jött létre, és a szlovéniai Ljubljanában található a székhelye.

KULCSFOGALMAK

* Energiaszabályozók: az uniós országok által kinevezett testületek, amelyek feladata annak biztosítása, hogy energiapiacuk megfelelően működjön, azaz az energiaszolgáltatók teljesítsék a kötelezettségeiket, és a fogyasztók megbízható szolgáltatásokat kapjanak tisztességes áron.

* Átvitelirendszer-üzemeltető (TSO): energia, például villamos energia vagy földgáz valamely országban vagy régióban rögzített infrastruktúra útján történő szállítását végző entitás.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 713/2009/EK rendelete (2009. július 13.) az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról (HL L 211., 2009.8.14., 1–14. o.)

A 713/2009/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról (HL L 326., 2011.12.8., 1–16. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 347/2013/EU rendelete (2013. április 17.) a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 115, 2013.4.25., 39–75. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 28.10.2015

Top