Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2000/54/EK irányelv a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Megállapítja a kockázatelemzési és a korlátozási szabályokat azon esetekben, amikor az egészségügyi munkavállalók biológiai anyagoknak való kitettsége nem kerülhető el.

FŐBB PONTOK

Az irányelv védi a munkájuk során a biológiai anyagoknak* (pl. mikroorganizmusoknak* vagy sejtkultúráknak*) kitett munkavállalók egészségét és biztonságát.

A biológiai anyagok négy csoportba sorolhatók a fertőzés kockázatának szintje szerint:

 • az 1. csoportba sorolt biológiai anyag valószínűleg nem okoz emberi megbetegedést;
 • a 2. csoportba sorolt biológiai anyag okozhat emberi megbetegedést, de valószínűleg nem terjed el a közösségben, és eredményesen kezelhető;
 • a 3. csoportba sorolt biológiai anyag okozhat súlyos emberi megbetegedést, elterjedhet a közösségben, de megelőzhető és kezelhető;
 • a 4. csoportba sorolt biológiai anyag súlyos emberi megbetegedést okoz. Igen nagy a kockázata annak, hogy a közösségben elterjed, és általában nem kezelhető eredményesen.

Kockázatértékelés

A kockázatértékelést minden olyan szakmai tevékenységre alkalmazni kell, amelyekben a munkavállalók munkájuk következtében biológiai anyagoknak lehetnek kitéve. A szükséges megelőző intézkedések meghatározása érdekében meg kell határozni a munkavállalók expozíciójának jellegét, mértékét és tartamát.

A munkáltatónak részt kell vennie a rendszeres kockázatértékeléseken.

A munkáltatók kötelezettségei

Ha a tevékenység jellege megengedi, a munkáltatónak kötelessége az ártalmas anyagok helyettesítése egy másik biológiai anyaggal, amely a tudomány jelenlegi állása és az alkalmazás feltételei szerint adott esetben nem vagy kevésbé veszélyes a munkavállaló egészségére.

Továbbá, ha fennáll a munkavállalók egészségére vagy biztonságára vonatkozó veszély kockázata, a munkáltatónak biztosítania kell a kockázat lehető legalacsonyabb szintre történő csökkentését. A munkáltató kötelezettségei:

 • minimálisra csökkenteni a kockázatnak kitett munkavállalók számát;
 • műszaki eljárások segítségével minimalizálni az anyagok munkahelyre való kikerülését;
 • csoportos és/vagy egyéni védintézkedéseket hozni;
 • higiénés intézkedések segítségével csökkenteni a biológiai anyagoknak a munkahelyről való véletlen kikerülését vagy átvitelét;
 • vészjelzéseket használni;
 • a biológiai anyagokkal kapcsolatos balesetek kezelésére vonatkozó terveket készíteni;
 • biztosítani a hulladék összegyűjtését, tárolását és elszállítását;
 • intézkedéseket hozni a biológiai anyagoknak a munkahelyen történő biztonságos kezelésére és szállítására vonatkozóan.

A munkáltató köteles listát vezetni a 3. és/vagy 4. csoportba tartozó anyagoknak kitett munkavállalókról. Bizonyos esetekben ezt a listát akár 40 évig is meg kell őrizni. Ezenkívül a munkáltató köteles tájékoztatni az illetékes nemzeti hatóságot a 2., 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai anyag első alkalommal történő használata esetén.

Végül pedig a munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállalók és/vagy képviselőik kellően tájékozottak és képzettek legyenek a következők tekintetében:

 • az egészséget érintő lehetséges kockázatok;
 • az expozíció megelőzése végett teendő óvintézkedések;
 • higiéniai szabályok;
 • a védőeszközök és -öltözet használata és viselése;
 • a váratlan események esetén hozandó intézkedések.

Baleset vagy váratlan esemény bekövetkezése esetén a munkáltatónak a lehető leghamarabb tájékoztatnia kell a munkavállalókat és/vagy a képviselőiket az okokról, a kockázatokról és a meghozandó intézkedésekről.

Egészségügyi felülvizsgálat

Az uniós országoknak olyan rendelkezéseket kell hozniuk, amelyek biztosítják a biológiai anyagoknak kitett munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatát az expozíció előtt és után.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2000. november 6-án lépett hatályba. A jogszabály az általa hatályon kívül helyezett, a biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalókról szóló 90/679/EGK irányelv kodifikált változata.

* KULCSFOGALMAK

Biológiai anyagok: olyan mikroorganizmusok, beleértve a genetikailag módosított mikroorganizmusokat, sejtkultúrákat és az emberben élő endoparazitákat, amelyek gyulladást, allergiát és toxicitást válthatnak ki.

Mikroorganizmus: olyan mikrobiológiai, sejtszerű vagy nem sejtszerű egység, amely képes önmaga többszörözésére vagy a genetikai anyagok átadására.

Sejtkultúra: többsejtű szervezetekből izolált sejtek in vitro növekedése.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/54/EK irányelve (2000. szeptember 18.) a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 262., 2000.10.17., 21–45. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1–8. o.)

A 89/391/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Tanács 2010/32/EU irányelve (2010. május 10.) a HOSPEEM és az EPSU közötti, a kórházakban és az egészségügyi ágazatban előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések megelőzéséről szóló keretmegállapodás végrehajtásáról (HL L 134., 2010.6.1., 66–72. o.)

utolsó frissítés 05.12.2016

Top