Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Önálló vállalkozás –a nőkre és a férfiakra vonatkozó egyenlő bánásmód

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Önálló vállalkozás –a nőkre és a férfiakra vonatkozó egyenlő bánásmód

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2010/41/EU irányelv az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv bevezeti az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvét.

FŐBB PONTOK

 • A jogszabály hatálya kiterjed önálló vállalkozóra (a saját nevükben jövedelemszerző tevékenységet folytató személyekre), valamint házastársaikra vagy élettársaikra.
 • Az egyenlő bánásmód azt jelenti, hogy semmiféle nemi alapú hátrányos megkülönböztetésre nem kerülhet sor sem közvetlenül*, sem közvetetten* a köz- vagy magánszektorban. A zaklatás* – legyen az akár szexuális* vagy más jellegű – nemi alapú hátrányos megkülönböztetésnek tekintendő.
 • Az uniós országok elfogadhatnak pozitív fellépéseket – például a nők vállalkozói kezdeményezéseinek előmozdítása céljából – annak érdekében, hogy biztosítsák a férfiak és nők közötti teljes egyenlőséget a gyakorlatban is.
 • Az uniós országok kötelesek biztosítani, hogy:
  • a házastársak vagy az élettársak közötti cégalapítás feltételei ne legyenek szigorúbbak, mint az egyéb személyek esetében;
  • a házastársak és élettársak élvezhessék a szociális védelemi rendszerek nyújtotta előnyöket;
  • az önálló vállalkozó nőnemű házas- és élettársak elégséges, legalább 14 hétig tartó anyasági juttatásban részesülhessenek;
  • amennyiben valaki úgy véli hogy az egyenlő bánásmódhoz való jogát nem tartották tiszteletben, az bírói vagy közigazgatási eljárást vehessen igénybe;
  • valódi és hatékony kártérítés vagy jóvátétel álljon rendelkezésre minden elszenvedett veszteségért vagy kárért;
  • a megfelelő nemzeti szervek illetékesek legyenek a jogszabály hatálya alá tartozó valamennyi személlyel szembeni egyenlő bánásmód előmozdítására, elemzésére, ellenőrzésére és támogatására;
  • az egyenlő bánásmód elvét alkalmazzák a férfiak és nők között a jogszabályban említett területekre vonatkozó törvények, rendeletek, közigazgatási rendelkezések, szakpolitikák és tevékenységek kialakítása és végrehajtása során;
  • a jogszabály tartalma a lehető legszélesebb körben ismertté váljon.
 • Az uniós országoknak az Európai Bizottság részére 2015. augusztus 5 -ig meg kellett küldeniük minden, az irányelv végrehajtásával kapcsolatos információt.
 • A Bizottság a benyújtott nemzeti jelentések alapján az Európai Parlament és a Tanács részére legkésőbb 2016. augusztus 5 -ig jelentést terjeszt elő.
 • A Bizottság saját honlappal rendelkezik a női vállalkozók részére.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2010. augusztus 4-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2012. augusztus 5 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd az Európai Bizottság Foglalkoztatás és képzés című honlapját.

KULCSFOGALMAK

* Közvetlen hátrányos megkülönböztetés: ha egy személlyel a neme miatt kevésbé kedvezően bánnak, mint mással.

* Közvetett hátrányos megkülönböztetés: ha egy látszólag semleges rendelkezés, kritérium vagy gyakorlat az egyik nemhez tartozó személyeket különösen hátrányosan érint.

* Zaklatás: olyan nemkívánatos magatartás, amely sérti valamely személy méltóságát, vagy amely megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy sértő környezetet teremt.

* Szexuális zaklatás: a nemkívánatos szóbeli, nem szóbeli vagy tettleges szexuális természetű magatartás minden formája.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/41/EU irányelve (2010. július 7.) az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 180., 2010.7.15., 1–6. o.).

utolsó frissítés 28.06.2016

Top