Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Személyek közötti egyenlő bánásmód elve

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Személyek közötti egyenlő bánásmód elve

Az Európai Unió (EU) rendelkezik az egyik legfejlettebb jogi szabályozási kerettel a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem területén. E keretet azonban ki kell egészíteni, hogy az elv kiterjedjen a személyek közötti egyenlő bánásmódra is.

JOGI AKTUS

Javaslat: a Tanács irányelve (2008. július 2.) a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ennek az irányelvre szóló javaslatnak a célja, hogy megvédje a személyeket a fogyatékosságukhoz, életkorukhoz, szexuális irányultságukhoz, vallásukhoz vagy meggyőződésükhöz kapcsolódó hátrányos megkülönböztetéstől.

Az egyenlő bánásmód elvének alkalmazása ki kell egészítse az Európai Unió (EU) jogi szabályozásának keretét, amelyet a következő irányelvek alkotnak: a faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmódról szóló irányelv, a nők és férfiak közötti, a munkaerőpiacon kívüli egyenlő bánásmódról szóló irányelv és a foglalkoztatás és munka területén történő egyenlő bánásmódról szóló irányelv.

Hatály

Az egyenlő bánásmód elve megfelel a közvetlen hátrányos megkülönböztetés * és a közvetett hátrányos megkülönböztetés * tilalmának. Az irányelvet mind a köz-, mind a magánszférára alkalmazni kell minden személyre, beleértve a köztestületeket. Hatálya kiterjed az alábbi területekre: szociális védelem (beleértve a társadalombiztosítást és az egészségügyi ellátásokat), a szociális előnyök, az oktatás, továbbá az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása, mint például lakhatás és közlekedés.

Különleges intézkedéseket és felszereléseket kell előirányozni minél előbb, hogy a fogyatékossággal élők hatékonyan és megkülönböztetésmentesen férhessenek hozzá az irányelv hatályához. Ezeknek az intézkedéseknek ugyanakkor nem szabad aránytalanul magas terhet jelenteniük. Ezt a terhet kompenzálhatják azok az intézkedések, amelyeket az egyenlő bánásmóddal kapcsolatban a nemzeti politikák keretében fogadtak el.

Az irányelvtervezet által előírt egyenlőség elvének alkalmazása nem kérdőjelezi meg az állami intézmények vagy szervek vagy az oktatás világi jellegét biztosító nemzeti jogszabályokat. Ez az elv nem alkalmazandó a valláson vagy meggyőződésen alapuló eltérő bánásmódra olyan esetekben, amikor az oktatási intézménybe való bejutás alapja a vallás vagy a meggyőződés. Ezenkívül a javaslat hatálya nem terjed ki az állampolgársági alapon való, valamint a tagállamok területén tartózkodó külföldiek jogállásán alapuló eltérő bánásmódra.

A tagállamok az irányelv által előírt minimumkövetelményeknél hatékonyabb védő rendelkezéseket, valamint pozitívan megkülönböztető intézkedéseket vezethetnek be és tarthatnak fenn, amelyeknek célja, hogy kompenzálják a valláshoz, meggyőződéshez, életkorhoz, fogyatékossághoz vagy szexuális irányultsághoz fűződő hátrányt.

Jogorvoslati lehetőségek

Azoknak a személyeknek, akiket az egyenlő bánásmód elvének be nem tartása miatt sérelem ért, vagy törvényes érdeke, hogy biztosítsa annak betartását, közigazgatási jogorvoslati eljárásokhoz van joguk.

A tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk, hogy igazságszolgáltatási rendszerüket hozzáigazítsák ehhez, különös tekintettel a bizonyítási tehernek a sértett személy és az alperes között való megosztására, továbbá arra, hogy olyan intézkedéseket vezessenek be, amelyek lehetővé teszik, hogy azok a személyek, akik hátrányos megkülönböztetés miatt panaszt nyújtottak be, védelemben részesüljenek az esetleges megtorló intézkedések ellen.

A tagállamoknak ezenkívül független szerveket kell létrehozniuk, amelyek tevékenysége az alábbiakra összpontosul:

  • az áldozatok támogatása a kereset benyújtásában;
  • hátrányos megkülönböztetésről szóló tanulmányok és jelentések közzététele.

Háttér

Az irányelvre szóló javaslat eredete a megújított szociálpolitikai menetrendben és a megkülönböztetéselleneség és esélyegyenlőség mindenki számára című keretstratégiában keresendő.

A javaslat összhangban van a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény elveivel.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Közvetlen hátrányos megkülönböztetés: hátrányos megkülönböztetés, amikor egy személy egy másikhoz képest kedvezőtlenebb elbánásban részesül, részesült vagy fog részesülni egy hasonló helyzetben.
  • Közvetett hátrányos megkülönböztetés: hátrányos megkülönböztetés, amikor egy látszólag semleges rendelkezés, feltétel vagy gyakorlat egy személyt más személyekhez képest különösen hátrányosan érint. Kivéve ha ez a rendelkezés, feltétel vagy gyakorlat jogszerű céllal objektív módon igazolható, továbbá e cél megvalósításának eszközei megfelelőek és szükségesek.

Hivatkozások és eljárás

Javaslat

Hivatalos Lap

Eljárás

COM(2008) 426 végleges

CNS/2008/0140 konzultációs eljárás

Utolsó frissítés: 17.07.2011

Top