Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Iskolák – uniós menetrend a XXI. századi kompetenciák és tanulás fejlesztése érdekében

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Iskolák – uniós menetrend a XXI. századi kompetenciák és tanulás fejlesztése érdekében

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Közlemény (COM(2008) 425 végleges): A XXI. századi kompetenciák fejlesztése: az iskolákról szóló európai együttműködés menetrendje

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

 • A közlemény célja az iskolarendszerek reformjának támogatása annak érdekében, hogy minden fiatal teljes mértékig élhessen a maga lehetőségeivel.
 • A közlemény meghatározza az Európai Unió (EU) iskoláiban végrehajtandó módosításokat annak érdekében, hogy a fiatalokat teljes mértékben fel tudják vértezni a jövő kihívásaival szemben.

FŐBB PONTOK

A közlemény az Európai Bizottság 2007. évi nyilvános konzultációjára adott válaszokon, az uniós országok szakértői által végzett munkán, valamint nemzetközi kutatásokon alapul, és célja egy iskolákkal kapcsolatos együttműködést erősítő munkatervjavaslat kidolgozása. A közlemény a kihívások három területét jelöli ki, valamint jelzi a fejlesztendő területeket:

 • 1.

  Kulcskompetenciák

Szükség van az embereknek „az új munkahelyekhez szükséges új készségekkel” való felvértezésére és az általános készségszint növelésére. A tanulóknak képesnek kell lenniük a saját tanulmányaik kezelésére

 • önálló vagy másokkal együtt folytatott tanulás révén,
 • szükség esetén információkat és segítséget kérve, valamint
 • felhasználva az új technológiák által nyújtott lehetőségeket.

Az innovációt és a kreativitást támogató iskolai környezet megerősíti többek között a vállalkozási ismeretekkel és a nyelvtanulással kapcsolatos kompetenciák elsajátítását. A Bizottság menetrendjének középpontjában a következők állnak:

 • az olvasási, írási és számolási készségek fejlesztése, ideértve a célok meghatározását;
 • a tantárgyakon átívelő, valamint az egyes tantárgyakon alapuló kompetenciák megerősítése;
 • a kompetenciák fejlesztésére átfogó megközelítés alkalmazása, amely magában foglalja
  • a tanterveket,
  • az oktatási segédanyagokat,
  • a tanárképzést,
  • a személyre szabott oktatást és
  • az értékelési módszereket.
 • 2.

  Magas színvonalú tanulási lehetőségek minden tanuló számára

Egy iskolarendszer sem nyújt ugyanolyan oktatási lehetőségeket minden tanulónak, ugyanakkor az iskolák közötti minőségi különbségeket meg kell szüntetni. A politikai döntéshozóknak csökkenteniük kell az egyenlőtlenségeket, és az alacsonyan képzetteket megcélozva növelniük kell a részvételt. A Bizottság menetrendjének középpontjában a következők állnak:

 • jobb hozzáférés a magas színvonalú iskola-előkészítő oktatáshoz;
 • az iskolai oktatási rendszerek méltányosságra gyakorolt hatásának mérése és javítása, valamint az iskolák közötti minőségbeli különbségek csökkentése;
 • a különböző iskolatípusok és iskolaszintek közti sikeres átmenet iskolarendszerek által történő elősegítésének biztosítása;
 • a lemorzsolódás csökkentése, valamint
 • a klasszikus iskolarendszer keretein belül nyújtott jobb és személyre szabott oktatási megközelítések a különleges nevelési igényű tanulók számára.
 • 3.

  Tanárok és iskolai személyzet

A tanárok szakmai színvonala a legfontosabb a tanulók teljesítményét befolyásoló iskolai tényezők között. A tanári karnak szüksége van olyan készségekre, amelyekkel minden tanulónak megfelelő lehetőségeket nyújthatnak a szükséges kompetenciák elsajátításához. A tanároknak egész pályájuk során megfelelő ösztönzőket kell kapniuk ahhoz, hogy tanulási szükségleteiket felülvizsgálják, és új tudásra, készségekre és kompetenciákra tegyenek szert, ideértve a nyelvi kompetenciákat is. A Bizottság menetrendjének középpontjában a következők állnak:

 • a tanári alapképzés, a tanítási gyakorlat és a szakmai továbbképzés összehangoltságának és egységességének biztosítása, a megfelelő források biztosítása és minőségbiztosítás használata, valamint a tanártovábbképzés kínálatának, minőségének és igénybevételének javítása;
 • a tanárok felvételének felülvizsgálata annak érdekében, hogy megtalálják a legjobb képességű jelölteket, hogy a legjobb pályázókat válasszák ki, és hogy a kihívást jelentő iskolákba jó tanárok kerüljenek; valamint
 • az iskolavezetők felvételének javítása és felkészítésük az oktatás javítására, valamint a tanári kar fejlesztésére történő összpontosításra.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A XXI. századi kompetenciák fejlesztése: Az iskolákról szóló európai együttműködés menetrendje (COM(2008) 425 végleges, 2008.7.3.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács következtetései az alapkészségek szintjének a XXI. század iskolái területén folyó európai együttműködés keretében történő emeléséről (HL C 323., 2010.11.30., 11–14. o.)

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések (2008. november 21.) – a fiatalok felkészítése a XXI. századra: az iskolák területén folyó európai együttműködés programjáról (HL C 319., 2008.12.13., 20–22. o.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Gondoljuk újra az oktatást: beruházás a készségekbe a jobb társadalmi-gazdasági eredmények érdekében (COM(2012) 669 final, 2012.11.20.)

utolsó frissítés 08.11.2016

Top