Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modernizált Közösségi Vámkódex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Modernizált Közösségi Vámkódex

A Közösségi Vámkódex rögzíti és meghatározza az áruk behozatala és kivitele tekintetében a Közösség és harmadik országok között alkalmazandó jogszabályokat. Az új kódexnek az a célja, hogy megkönnyítse a kereskedelmet, ugyanakkor magas szintű biztonságot garantáljon a határokon.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 450/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (Modernizált Vámkódex) [Hivatalos Lap L 145., 2008.6.4.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A modernizált Közösségi Vámkódex új, elektronikus vámkörnyezetet hoz létre. Az új kódex egyesíti a tagállamok közös vámeljárásait, ugyanakkor megerősíti a 28 vámigazgatás informatikai rendszereinek konvergenciáját. Az új kódex 2013. november 1-jén az 1992-es Közösségi Vámkódex helyébe lép.

A kódex rendelkezései

A 2008. évi modernizált Vámkódex hatálya a következőkre terjed ki:

 • a vámjogszabályok hatályára, a vám küldetésére, valamint a személyek vámjogszabályok szerinti jogaira és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések;
 • azok a tényezők, amelyek alapján az áruforgalomra vonatkozó behozatali és kiviteli vámokat és más intézkedéseket alkalmazzák (közös vámtarifa ), áruk származása, vámérték);
 • a vámtartozás és e tartozás biztosítékai;
 • a Közösség vámterületére beszállított áruk vámkezelése;
 • a vámjogi státusra, az áruk vámeljárás alá vonására, valamint az áruk ellenőrzésére, kiadására és az azokról történő rendelkezésre vonatkozó általános szabályok;
 • a szabad forgalomba bocsátás és a behozatalivám-mentesség;
 • a négy gazdasági területre (árutovábbítás, tárolás, különleges felhasználás, feldolgozás) csoportosított különleges vámeljárások;
 • az áruknak a Közösség vámterületéről való kiléptetéséhez kapcsolódó vámkezelése (a vámterületet elhagyó áruk, kivitel és újrakivitel, kivitelivám-mentesség);
 • a Vámkódexbizottság, valamint a kódex végrehajtási intézkedéseinek a Bizottság általi elfogadását lehetővé tevő eljárások.

Az új rendelkezések a vámeljárások ésszerűsítésére vonatkoznak, egyrészt a kereskedelem elősegítése, másrészt az új fenyegetések megelőzése érdekében.

Így a vámhatóságok közös szabályozási és működési kereteinek megerősítése révén a kódex korszerű, informatikai eljárásokon alapuló vámeljárásokat vezet be annak érdekében, hogy:

 • általánosan garantálja a vámjogszabályok egyszerűsítését és egységes alkalmazását;
 • javítsa a vámellenőrzéseket, amelyekre elsősorban egy közös kockázatkezelési keretrendszer szerinti kockázatelemzés alapján kerül sor. A vámellenőrzésektől eltérő ellenőrzéseket lehetőség szerint a vámellenőrzésekkel egy időben, egymegállós ellenőrzés keretében kell elvégezni;
 • az ellenőrzéseknek meg kell könnyíteniük a vámkezelési eljárásokat, amelyek teljes egészükben számítógépesítettek lesznek, a lehető legtöbb egyszerűsítést nyújtják és központosítottak lehetnek;
 • ésszerűsíteniük kell a jelenlegi gazdasági és/vagy felfüggesztő vámeljárásokat, amelyek különleges eljárásokká alakulnak át, lehetővé téve a (külső vagy belső) árutovábbítást, az áruk tárolását (átmeneti megőrzését, vámraktározását, vámszabad területen történő tárolását), különleges felhasználását (ideiglenes behozatalát, meghatározott célra történő felhasználását) vagy feldolgozását (aktív vagy passzív feldolgozását), a gazdasági szereplők gazdasági szükségleteinek megfelelőbb kielégítése és az azokhoz való hozzájutás egyszerűsítése érdekében.

Az egyszerűbb és papírmentes vám- és kereskedelmi környezetről szóló 2003. évi közleményt követően az információs és kommunikációs technológiák használata válik kötelezővé.

A közös informatikai rendszerek lehetővé teszik a vámhatóságok közötti adatcserét, az adatvédelmet szabályozó rendelkezések tiszteletben tartása mellett. E rendszerek többek között a következőkre irányulnak:

 • a gazdasági szereplők által elvégzett alakiságok ;
 • a vámeljárások (különösen központosított vámkezelés esetén) és a gazdasági szereplők nyilvántartásba vétele/engedélyezése (a gazdasági szereplők azonosítása és nyilvántartásba vétele: EORI; vámügyi egyszerűsítések típusú engedélyezett gazdálkodó és/vagy biztonság és védelem típusú engedélyezett gazdálkodó: AEO);
 • a Bizottság és a tagállamok közös keretrendszere segítségével megvalósított közös kockázatkezelés. Minderre azért van szükség, hogy a vámhatóságok nemzeti, közösségi és nemzetközi elemzéseken alapuló ellenőrzéseket végezhessenek.

Közös hozzáadottértékadó-rendszer

Az új jogi keret lehetővé fogja tenni a vámeljárások egyszerűsítését a Közösség vámterületének részét képező, ugyanakkor a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv hatálya alá tartozó és annak hatálya alá nem tartozó területek közötti áruforgalom esetében.

Háttér

A Közösségi Vámkódex korszerűsítésére az ESZAK-Szerződés lejártát és az Európai Unió két egymás utáni bővítését követően került sor. Ezen túlmenően összhangba került a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló nemzetközi egyezménnyel és az Európai Unió Alapjogi Chartájával.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [elfogadás: COD/2005/0246 együttdöntési eljárás]

2008.6.24.

HL L 145., 2008.6.4.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

528/2013/EU rendelet

2013.6.19.

-

OJ L 165., 2013.6.18.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 70/2008/EK határozata (2008. január 15.) a papírmentes vám- és kereskedelmi környezetről [Hivatalos Lap L 23., 2008.1.26.].

Utolsó frissítés: 24.02.2014

Top