Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Alapjogi Charta gyakorlati megvalósítása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az Alapjogi Charta gyakorlati megvalósítása

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Bizottság közleménye (COM(2010) 573 végleges) – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának hatékony végrehajtására irányuló stratégiáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

 • A közlemény ismerteti a Bizottság által az Európai Unió (EU) Alapjogi Chartájának hatékony végrehajtása céljából kidolgozott stratégiát.
 • Mérlegeli az alapjogok szerepét a jogalkotási folyamatban – beleértve a Bizottság által a jogszabályok előkészítésére vonatkozó módszertant – valamint az uniós jog végrehajtásában.

FŐBB PONTOK

A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1 -jei hatályba lépésével az Alapjogi Charta jogilag kötelezővé vált. A Charta új jogállása az alapjogok tiszteletben tartására irányuló uniós fellépés megerősítésére szolgált.

Mivel a Bizottság stratégiájának célja, hogy biztosítsa a Chartában lefektetett alapjogok hatékony alkalmazását, az EU-nak példát kell mutatnia annak érdekében, hogy:

 • az EU-ban élő személyek élni tudjanak a Chartában foglalt jogokkal;
 • kölcsönös bizalom alakuljon ki az uniós országok között;
 • megszilárduljon az uniós szakpolitikákba vetett bizalom;
 • hitelesebbé váljon az EU külső fellépése az emberi jogok terén.

Az alapjogok kultúrája a Bizottságon belül

A Bizottság rendszeres ellenőrzések révén biztosítja, hogy az általa elfogadott jogalkotási javaslatok és jogi aktusok összhangban álljanak a chartával. Mindazonáltal szigorítania kell ezeket az ellenőrzéseket a jogi aktusokat kidolgozó bizottsági szolgálatok körében egy olyan „alapjogi kultúra” létrehozásával, amely az eljárás valamennyi szakaszára kiterjed. Ez utóbbi a javaslatok szükségességének és arányosságának vizsgálatához különösen szükséges, legfőképpen mivel egyes jogok abszolút jogok (például az emberi méltóság, a kínzás tilalma stb.), míg más jogok egyes körülmények között korlátozhatóak.

A Bizottság már kialakított egy módszertant, amelynek célja annak biztosítása, hogy javaslatainak kidolgozása során rendszeresen és gondosan ellenőrzik az alapjogok tiszteletben tartását:

 • az előkészítő konzultációk során;
 • a hatásvizsgálat kapcsán (a Bizottság 2011-ben az alapvető jogoknak az e hatásvizsgálatok végzése során történő figyelembevételére vonatkozó útmutatást terjesztett elő);
 • a jogi aktusok tervezetének előkészítésekor.

A Bizottság arról is gondoskodik, hogy tartsák szem előtt a Chartát az uniós eszközök utólagos ellenőrzése során. Célja, hogy biztosítsa az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy a módszertant jobban át tudják ültetni a gyakorlatba. A Bizottság kiemelt figyelmet szentel azoknak a javaslatoknak és aktusoknak, amelyeknek:

 • a Chartával való összeegyeztethetősége sajátos problémákat vet fel, vagy
 • amelyek a Charta által védett konkrét alapjogok előmozdítására irányulnak.

A Charta és a jogalkotási folyamat

A Bizottság által kidolgozott módszertan csak a jogalkotási folyamat előkészítési szakaszára vonatkozik. Javaslatait a Tanács vagy az Európai Parlament anélkül módosíthatja, hogy azok alapjogokra gyakorolt hatását és az e jogokkal való összeegyeztethetőségét módszeres vizsgálatnak vetnék alá. Következésképpen a Bizottság kész segítséget nyújtani a többi intézménynek ahhoz, hogy a Chartát figyelembe véve meg tudják vizsgálni jogszabály-módosítási javaslataikat. Azokban az esetekben, ahol a módosítások nem garantálják megfelelőképpen az alapjogok tiszteletben tartását, a Bizottság jelezheti egyet nem értését a szóban forgó védelmi normák csorbításával szemben, és lépékeset tehet, beleértve – adott esetben – akár a javaslat visszavonását is. A Chartával esetleg nem összeegyeztethető tervezetmódosításokat átlátható intézmények közötti megbeszélések keretében kell kezelni.

A Charta és az uniós országok

A Chartát kizárólag azokban az esetekben kötelesek betartani az uniós országok, amikor az EU jogát hajtják végre. Annak érdekében, hogy az uniós országokban tiszteletben tartsák az alapjogokat, a Bizottság a következő lépések megtételére törekszik:

 • emlékezteti az uniós országokat e kötelezettségükre, és segítséget nyújt az EU jogának helyes végrehajtásában;
 • jogsértési eljárást indít a kötelezettségét megsértő uniós országgal szemben.

A polgárok tájékoztatása

Fontos, hogy a polgárok megfelelő tájékoztatást kapjanak a Chartában megfogalmazott jogokról, és azokról az eszközökről, amelyekkel megsértésük esetén érvényesíthetik e jogokat, különös tekintettel a gyermekek jogainak védelmére. Elengedhetetlen, hogy a polgárok tisztában legyenek a jogorvoslati lehetőségekkel, és hogy minden szükséges információval rendelkezzenek ahhoz, hogy élni is tudjanak ezekkel a jogaikkal (pl. kártalanítás). A kommunikációval kapcsolatos nehézségek leküzdése érdekében ezért a Bizottság célzott és a különböző helyzetekhez igazított intézkedéseket alkalmazására törekszik, például:

 • további tájékoztatást nyújt az EU alapjogok terén betöltött szerepére és hatáskörére vonatkozólag;
 • lépéseket tesz annak biztosítására, hogy gyakorlati információk álljanak rendelkezésre az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről, mindenekelőtt az európai igazságügyi portálon keresztül.

A Charta alkalmazásáról szóló éves jelentések

Annak érdekében, hogy figyelemmel kövesse a Charta végrehajtását és lehetővé tegye az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott rendszeres eszmecserét, a Bizottság éves jelentéseket készít a Charta alkalmazásáról. A jelentéseket az összes intézménnyel és fontosabb érdekelttel szoros együttműködésben készíti elő.

HÁTTÉR

További információk az Európai Unió Alapjogi Chartájának oldalán állnak rendelkezésre.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye: Az Európai Unió Alapjogi Chartájának hatékony végrehajtására irányuló stratégiáról (COM(2010) 573 végleges, 2010. október 19.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Tartalomjegyzék (HL C 326., 2012.10.26., 392. o.)

A Bizottság munkadokumentuma: Az alapvető jogoknak a bizottsági hatásvizsgálatok végzése során történő figyelembevételére vonatkozó gyakorlati útmutatás (SEC(2011) 567 végleges, 2011.5.6.)

utolsó frissítés 28.06.2016

Top