Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A nők és lányok elleni erőszak: uniós iránymutatások

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A nők és lányok elleni erőszak: uniós iránymutatások

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A nők és lányok elleni erőszakról szóló uniós iránymutatások, valamint az ellenük irányuló hátrányos megkülönböztetés minden fajtája elleni küzdelem

MI EZEN IRÁNYMUTATÁSOK CÉLJA?

 • Az EU elkötelezte magát a nők jogaira vonatkozó hosszú távú fellépés mellett a nőkkel* és lányokkal szembeni erőszakra összpontosítva.
 • Az iránymutatások célkitűzéseket fogalmaznak meg az EU és a világ többi országa intézkedéseinek és kötelezettségvállalásának ösztönzése érdekében.

FŐBB PONTOK

A nők és lányok elleni erőszak világszintű jelenség, amely a nemek közötti gazdasági és erőviszonybeli különbségek, szokások, hagyományok, vallási értékek, valamint a politikai instabilitás és a fegyveres konfliktusok következtében lép fel.

Súlyos következményekkel jár az áldozatok fizikai és mentális egészségére, valamint általában a társadalomra nézve.

Az iránymutatások három, egymással összefüggésben álló célra összpontosítanak:

 • a nők és lányok elleni erőszak megelőzése;
 • az áldozatok védelme és támogatása;
 • az erőszakot elkövetők bíróság elé állítása.

Ennek érdekében az iránymutatások az uniós országokkal együttműködve a következő célkitűzéseket jelölik ki:

 • a nemek közötti egyenlőség előmozdítása és a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés leküzdése annak felismerésével, hogy a társadalmi-gazdasági és politikai jogok előtt álló akadályok növelik a nők erőszaknak való kitettségét;
 • a nőkkel és lányokkal szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetésre történő összpontosítás a jogalkotásban és az állami politikai intézkedésekben, a magánéletben folyó megkülönböztetés és a nemi sztereotípiák elleni küzdelem;
 • az adatgyűjtés javítása, valamint a nők elleni erőszak jeleinek jobb felismerése;
 • valóban működő és összehangolt stratégiák kidolgozása a társadalom minden tagjának és szegmensének bevonásával, ideértve a politikusokat és a médiát;
 • küzdelem az elkövetők büntetlensége * ellen azáltal, hogy biztosítják ezen erőszakos cselekmények törvény általi büntethetőségét;
 • az erőszakos cselekmények azonnali és komoly kivizsgálásának, valamint annak biztosítása, hogy a büntető igazságszolgáltatási rendszer működése ösztönözze a nőket a tanúvallomás megtételére;
 • a bűnüldöző szervek képzésének, a jogsegély, az áldozat- és tanúvédelem javítása, valamint olyan feltételek megteremtése, amelyekben az áldozatok gazdasági szempontból nem függnek az erőszakot elkövetőktől.

Az EU a jövőben rendszeresen felveti a kérdést az Unión kívül, ideértve az Egyesült Nemzetek Szervezetét (ENSZ) is. Az EU különleges képviselőinek és megbízottjainak a feladatkörébe a nők jogainak védelme is beletartozik. Az EU ösztönözni fogja az országokata nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló ENSZ-egyezmény ratifikálására.

Az Európai Unió célja az erőszak megelőzése és az áldozatok segítése a következő szempontok támogatásával:

 • az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása az erőszak áldozatai számára;
 • az ENSZ nők elleni erőszakkal foglalkozó különleges előadója szerepének megerősítése az elterjedt és büntetetlen erőszak által jellemzett helyzetekben;
 • büntetlenség elleni intézkedések a bírósági eljárások nyomon követésével;
 • a nők jogainak és az emberi jogok női védelmezőinek* támogatása;
 • ingyenes pszichológiai segítségnyújtás, jogi és lakhatási segítség, valamint az áldozatok és gyerekeik visszailleszkedésének elősegítése;
 • információkhoz és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, különösen a szexuális és reproduktív egészség tekintetében;
 • olyan programok szervezése, amelyek a nők kényszerítés, megkülönböztetés és erőszak nélküli szexuális önrendelkezési jogát mozdítják elő;
 • az erőszak által fenyegetett nőket célzó programok működtetése;
 • alapjogi oktatás, valamint a nők és lányok önrendelkezésének elősegítése;
 • a tudatosság növelése a nemek közötti egyenlőségre és a nemi sztereotípiákra összpontosítva, különösen a férfiakat és fiúkat megcélozva;
 • a nők gazdasági függetlenségét elősegítő programok;
 • a lányok szisztematikus elhanyagolásának kezelésére összpontosító kampányok, különösen a születési anyakönyvezés és az iskoláztatás tekintetében.

Kivételesen súlyos esetekben – például amikor egy ország nemzetközi kötelezettségvállalásai ellenére erőszakot követ el vagy engedélyez – az EU további különleges intézkedéseket tehet.

HÁTTÉR

Az iránymutatások számos tanulmányon és kezdeményezésen alapulnak, többek között az ENSZ főtitkárának a nőkkel szembeni erőszakról szóló mélyreható vizsgálatán (2006), az ENSZ nők elleni erőszakkal foglalkozó különleges előadójának munkásságán (2008), az ENSZ-nek a nők elleni erőszak felszámolásáról szóló, 61/143. sz. határozatán (2006), valamint a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló, 1325 (2000) és az 1820 (2008) ENSZ biztonsági tanácsi határozaton.

Az iránymutatások ezenkívül a nők fegyveres konfliktusokban kialakult helyzetéről, valamint az újjáépítésben játszott szerepükről szóló, 2005/2215 európai parlamenti állásfoglaláson alapulnak.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Nők elleni erőszak: minden olyan nemi alapú erőszak, amely a nőknek fizikai, szexuális vagy lelki sérülést vagy szenvedést okoz vagy okozhat, beleértve az ilyen cselekedetekkel való fenyegetést, kényszerítést és a szabadságtól való önkényes megfosztást. Az erőszakot elkövethetik a családon vagy az általános közösségen belül, vagy akár egy egész ország is elkövetheti ezeket, vagy elnézheti ezek elkövetését.

Büntetlenség: az okozott kár alóli felmentés vagy a büntetés elkerülése.

Emberi jogok védelmezői: olyan személyek és csoportok, amelyek elősegítik és védik az emberi jogokat és alapvető szabadságjogokat, azaz a polgári, politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális jogokat, beleértve a nők jogait is.

FŐ DOKUMENTUM

A nők és lányok elleni erőszakról és a velük szembeni megkülönböztetés minden fajtájának leküzdéséről szóló EU-iránymutatások, Általános Ügyek Tanácsa,2008. december 8.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/29/EU irányelve (2012. október 25.) a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 315., 2012.11.14., 57–73. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1381/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Jogok, egyenlőség és polgárság program létrehozásáról (HL L 354., 2013.12.28., 62–72. o.)

utolsó frissítés 27.06.2016

Top